Denne dag med Gud. kapitel 282. Fra side 285.     Fra side 285 i den engelske utgave.tilbake

Kraften av Forvandlende Nåde. – 3. oktober.

”Og det skjedde at Han var ensteds og bad; og da Han holdt opp, sa en av Hans disipler til ham: Herre! Lær oss å bede, likesom Johannes lærte sine disipler!” (Luk. 11, 1)

Enhver sjel har det privilegium å komme frem for Herren for å fremføre sine egne spesielle behov og å bringe sin individuelle takk for de velsignelser, som han daglig tar imot. Men mange lange bønner uten ånd og uten tro er ikke til glede for Gud, i stedet er de en byrde for Ham. - Vi trenger, åh, så meget, rene, omvendte hjerter. Vi trenger å få vår tro styrket hver dag. ”Bed, og det skal bli gitt dere.” Frelseren lovte: ”Let, så skal dere finne; bank på, så skal det lukkes opp for dere.” (Matt 7, 7) Vi trenger å lære oss selv å stole på dette ord og bringe Kristi lys og nåde inn i alle våre handlinger. Vi trenger å ta tak i Kristus og ikke slippe taket på Ham, før vi vet, at kraften av Hans forvandlende nåde er synlig i oss. Vi må ha tillit til Kristus, hvis vi skal reflektere den guddommelige karakter.

Kristus kledde sin guddommelighet i menneskelighet, levde et liv i bønn og selvoppofrelse og i daglig kamp mot fristelse, så Han kunne hjelpe dem som er svært fristet i dag. Han er vår effektivitet og kraft. Han ønsker at vi, gjennom tilegnelsen av Hans nåde, skal få del i guddommelig natur. Guds Ord i Det Gamle – så vel som i Det Nye Testamente vil bringe åndelig visdom og liv, hvis det blir studert med omhu. Hans ord skal være hellig næring. Tro på Guds Ord og Kristi kraft til å forandre livet vil gjøre den troende i stand til å gjøre Hans gjerninger, leve Hans ord og ha et liv med glede i Herren.

Atter og atter har jeg fått instruksjon om å si til vårt folk: ”La deres tro og tillit være i Gud. La intet feilende menneske definere din plikt for deg, gjør deg ikke avhengig av mennesker.” Det er rett av brødre å rådføre seg med hverandre, men, når mennesker forsøker å detailstyre nøyaktig hva deres brødre skal gjøre, skal brødene svare, at de har valgt å gjøre Herren til deres rådgiver.

Det finnes ingen makt i noe menneske til å helbrede den defekte karakter alene. Vårt håp og vår tillit må stå til En som er mer enn menneskelig. Vi trenger alltid å huske, at hjelpen er gitt til En som er mektig. Herren har skaffet til veie den nødvendige hjelp til enhver sjel, som vil motta den. – Brev 340. – 3. oktober 1907. – Til Arbeiderne i det Sydlige California.

neste kapitel