Denne dag med Gud. kapitel 284. Fra side 287.     Fra side 287 i den engelske utgave.tilbake

Det Store Bud. – 5. oktober.

”Mester! Hvilket bud er det største i loven?” (Matt. 22, 36)

Høyeste grad av kjærlighet til Gud og uselvisk kjærlighet til hverandre, disse er de to store bærebjelker, som hele loven og profetene er tuftet på. Et godt tre bærer god frukt. Beviset på at vi elsker Kristus er vår kjærlighet til hverandre. Uselvisk kjærlighet til dem, som er omkring oss, er plassert blant de sterkeste bevis på sann religion. Ved den blir et daglig vitnesbyrd til fordel for Kristus båret til verden.

Appetitten og lidenskapene må underkues og kontrolleres, for at nervene kan bli stabile og hjernen i stand til å se plikten klart. Dette kan gjøres ved guddommelig nåde. Kristi evangelium er pliktens og Guds stemme.

Følgene av ulydighet ses i Satans historie, da han på grunn av sin ulydighet ble kastet ut av himmelen. De største talenter og de beste gaver, som kunne skjenkes et skapt vesen, ble gitt til Lucifer, den skjermende kjerub. Før sitt fall var han et strålende vesen, som hadde en stilling nest etter Kristus, men han søkte å bli likestilt med Gud og gjorde uopprettelig skade for seg selv.

Med denne lekse for øye, la oss skjule oss i Kristus. Han er kilden til all visdom, all intelligens, all makt. Se hen til Kristi kors den eneste garanti for vår frelse. Se hen til Frelseren, som ga Sitt liv for oss for at vi kunne bli kristne. De som strever for å leve et kristent liv kjemper mot djevelens løgn. Kan vi tvile på resultatet av denne konflikt? Gud lever, Gud regjerer og daglig utfører Han Sine mirakler. ”Men de, som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjøttet med dets lyster og begjæringer.” (Gal. 5, 24) For verden og det himmelske univers avlegger de bevis på, at de forsøker å leve ut ordene: ”For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er – gi akt på det!” (Fil. 4, 8)

Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildhet, godhet, tro, ydmykhet, avholdenhet, dette er frukten på det kristne tre. Brev 21. 1901. – skrevet 5. oktober 1900 til en evangelist i New York City.

neste kapitel