Denne dag med Gud. kapitel 295. Fra side 292.     Fra side 292 i den engelske utgave.tilbake

Festmåltidet på Guds Ord. – 10. oktober.

”Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om noen eter av dette brød, skal han leve evinnelig; og det brød Jeg vil gi, er Mitt kjød, som Jeg vil gi for verdens liv.” (Joh. 6, 51)

Det eneste sikre for enhver av oss er å plante våre føtter på Guds Ord og studere Skriftene, idet vi gjør Guds Ord til vår konstante meditasjon. Be folket om ikke å tro noe menneskes ord angående ”Vitnesbyrdene”, men les dem og studer dem for deg selv, da vil du finne, at de er i harmoni med sannheten. Guds Ord er sannheten. Om en god mann erklærer salmisten: ”Han har sin lyst i Herrens lov og grunder på Hans lov dag og natt.” (Sal. 1, 2) Den som legger sinn og hjerte inn i dette arbeid oppnår en solid, verdifull erfaring. Den Hellige Ånd er i Guds Ord. Her er det levende, udødelige element så klart representert i det sjette kapittel hos Johannes.

La oss tro på Ordet. Den, som således spiser brødet fra himmelen, får sin næring hver dag og vil vite, hva disse ord betyr: ”Det er ikke nødvendig, at noe menneske underviser deg.” Vi har budskaper soleklare og rene direkte fra Jesu lepper, Han som eier oss, og har kjøpt oss med prisen av Sitt eget blod. Guds dyrebare Ord er en fast grunn å bygge på. Når mennesker kommer til deg med sine gjetninger, fortell dem, at Den Store Lærer har etterlatt deg Sitt Ord, som er av uvurderlig verdi og at Han har sendt en Trøster i Sitt eget navn, noe så stort som Den Hellige Ånd. ”Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting, og minne dere om alle ting som jeg har sagt dere.” (Joh. 14, 26)

Her blir et rikt festmåltid presentert for oss, som alle, der tror på Kristus, kan spise. Han er Livets Tre for alle som fortsetter med å brødføde seg av Ham.

Alle som studerer disse kostbare uttalelser kan få sterk trøst. Hvis de vil ta næring fra Guds Ords festmåltid, vil de få en erfaring av største verdi. De vil finne, at i sammenligning med Guds Ord, er menneskers ord som agner sammenlignet med hveten.

Guds Ord har lært meg, at Hans løfter gjelder meg og ethvert annet av Guds barn. Måltidet er ferdig og klar til servering; vi er blitt invitert til å spise Guds Ord, som vil styrke åndelige muskler og sener. – Brev 132. – 10. oktober 1900. – Til Elder and Mrs. S. N. Haskell.

neste kapitel