Denne dag med Gud. kapitel 307. Fra side 311.     Fra side 311 i den engelske utgave.tilbake

Åndsdrevne Kristne. – 29. Oktober.

”Herrens lov er fullkommen, omvender sjelen; Herrens vitnesbyrd er sikker, gjør den enfoldige vis.” engelsk versjon (Sal. 19, 8)

I denne stridens tidsalder, ønsker mange av dem, for hvem Frelserens selvoppofrende liv skinner klart, ikke å leve i overensstemmelse med himmelske prinsipper. De ønsker å skape en annen fremtoning enn den Frelseren hadde. For å motvirke disse menns innflytelse, må vi løfte opp den kristne standard, for mange har vendt seg bort fra Kristuslignende prinsipper. Sannhet og rettferdighet har mistet sin fulle betydning for dem.

Når Den Hellige Ånd styrer menneskers sinn, vil det bli en meget høyere standard for tale, for tjeneste og for åndelighet i våre menigheter enn det som sees nå. Da vil våre menighetsmedlemmer være forfrisket av livets vann, og arbeiderne, som jobber under det ene Hode, Kristus, vil åpenbare deres Mester i ord, i ånd, i enhver form for tjeneste og vil oppmuntre hverandre til det enorme avslutningsverk, som de er engasjert i. Det vil bli en sunn vekst i enhet og kjærlighet, som vil bære vitnesbyrd til verden, at Gud har sendt Sin Sønn til vår Frelse. Vintreets grener vil bli beskåret, og de vil bære megen frukt. De grener som ikke bærer Åndens dyrebare frukt – Kristuslignende ord og gjerninger – vil bli skåret av og fjernet fra vintreets faderlige grunnstamme. Guddommelig sannhet vil bli høyt opphøyet, og, idet den skinner frem, som en lampe som brenner, skal vi forstå det mer og stadig mer fullkomment.

De som holder sannheten i rettferdighet vil stå opp og ta på seg evangelieskoene. Deres føtter vil være skodd ved forberedelsen av fredens evangelium, de vil ikke bygge villedende veier på hvilke de skrøpelige kan falle utfor veien.

Gud krever, at alle mennesker skal være uavhengige, så de kan følge Ordets direktiver. Ved hvert fremstøt må Kristi etterfølgere vise sitt syn på kristne prinsipper – idet de elsker Gud over alle ting, og deres neste som seg selv; idet de kaster lys og velsignelse over deres sti, som vandrer i mørke; trøster de nedbøyde; forsøter de bitre vann i stedet for å gi deres medpilgrimmer galle å drikke. Vi trenger å ha en ren, voksende kristenhet. I de himmelske rettssaler skal vi erklæres for fullkomne i Kristus. – Manuskript 83. – 29. oktober 1903. ”Kristus Vårt Eksempel i Det Medisinske Misjonsarbeid.”

neste kapitel