Denne dag med Gud. kapitel 310. Fra side 314.     Fra side 314 i den engelske utgave.tilbake

Behold Din Indre Overbevisning. – 1. november.

”Likevel var det mange, som trodde på Ham, også av rådsherrene, men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen; for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud.” (Joh. 12, 42. 43)

Det finnes stadig mer lys, som skal skinne frem fra Guds lov og rettferdighetens evangelium. Dette budskap, forstått i dets sanne karakter, og forkynt i Ånden, vil opplyse jorden med sin herlighet. Det store avgjørende spørsmål skal bringes frem for alle nasjoner, tunger og folk. Den tredje Engels budskaps avsluttende verk vil bli ledsaget av en kraft, som vil sende strålene fra Rettferdighetens Sol inn på alle livets hodeveier og sideveier, og beslutninger vil bli tatt for Gud som den overordnede Regent; og Hans lov vil bli ansett for Hans Rikes regel.

Mange som bekjenner seg til å tro på sannheten vil forandre sine meninger i farens tid, og vil velge å stå på Guds lovs overtrederes side for å unngå forfølgelse. Det vil herske stor ydmykhet av hjertet for Gud for enhvers del, som forblir trofast og tro til avslutningen. Men Satan vil arbeide så sterkt med de vanhellige elementer i det menneskelige sinn, at mange ikke vil akseptere lyset i Guds utvalgte vei.

Det er positiv fare for, at de som bekjenner seg til å tro sannheten vil befinne seg i en stilling, som ligner på den, som jødene befant seg i. De tar ideene fra de mennesker, som de er forbundet med; ikke fordi de ved å granske Skriftene samvittighetsfullt aksepterer læresetningene i doktrinene som sannhet. Jeg ber dere inntrengende om å gjøre Gud til deres tillit; gjør ikke noe menneske til en avgud; stol ikke på noe menneske. La ikke din kjærlighet til mennesker sette dem i tillitsposisjoner, som de ikke er kvalifisert til å fylle til forherligelse av Gud, for mennesket er dødelig og tar feil, i stand til å la seg kontrollere av sine egne meninger og følelser. Selvbevissthet og selvrettferdighet vil komme inn og friste oss, og mange vil falle på grunn av vantro og urettferdighet, for Kristi nåde styrer ikke de manges hjerter. Vi bør i all evighet leite for å finne sannheten som en skjult skatt.

Det er vist meg, at Jesus vil åpenbare for oss gamle sannheter i nytt lys, hvis vi er i stand til å motta dem; men de må bli mottatt akkurat på den måte, som Herren vil velge å sende dem. – Manuskript 15. – 1. november 1888, - ”Et Kall Til Dypere Studium av Ordet”

neste kapitel