Denne dag med Gud. kapitel 314. Fra side 318.     Fra side 318 i den engelske utgave.tilbake

Fullkommen – Som Han Er. – 5. november.

”Derfor skal dere være fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.” (Matt. 5, 48)

Som det sømmer seg for skapninger, som Herren Gud har utstyrt med evner til å tenke og evner til å handle. Gud ønsker å bli æret og herliggjort gjennom Sine henders arbeid. Ethvert menneske skal avlegge regnskap for Gud for den måte han har brukt sine betrodde talenter på. Vi har forpliktet oss til å bruke våre evner på rette måte, for at vi kan bli kvalifisert til evig liv i Guds kongedømme. Gud krever fullkommenhet av hvert menneskelig vesen. Vi skal være fullkommen i dette menneskeliv, som Gud er fullkommen i Sin guddommelige karakter.

Gud skapte enhver form for proviant åndelig som materielt til beste for mennesket, og skapte det kun litt ringere enn englene. Adam var ulydig og hans etterkommere fikk synden som sitt stamgods, arv. Men Gud ga Sin enbårne Sønn til frelse for den menneskelige rase. Kristus påtog Seg menneskelig natur og passerte gjennom det område, der Adam falt, for å bli testet og prøvd som menneskelige vesener blir testet og prøvd. Satan kom til Ham som en lysets engel for å forføre Ham for om mulig å få Ham til å synde, og således plassere hele den menneskelige rase fullstendig under det ondes herredømme. Men Kristus seirede. Satan ble slått, og menneskeheten ble plassert på trygg grunn hos Gud.

Da Faderen ga Sin Sønn for å leve og dø for mennesket, stilte Han alle Himmelens skatter til vår disposisjon. Det finnes ingen unnskyldning for synd. Gud har gitt oss alle de fortrin, som Han hadde mulighet for å gi oss; vi kan få styrke til å stå imot fiendens fristelser. Hadde mennesket, da det ble testet og prøvd, fulgt Kristi eksempel, ville det ha gitt sine barn og sine barns barn et eksempel på trofast renhet og rettferdighet, og rasen ville ikke ha blitt forringet, men ville ha gjort framskritt.

Mange oppfører seg i våre dager som om dette var en sak av liten betydning. Men hadde den menneskelige familie, selv etter Adams fall, handlet i overensstemmelse med Kristi eksempel, ville enhver far og mor ha etterlatt sine barn et eksempel på, hvordan de skal forholde seg for å oppfylle sine forpliktelser overfor Gud, og da ville verden ha vært som Eden. Jorden, som nå er en ørken av synd, ville ha gledet seg og blomstret som en rose. – Brev 143. – 5. november 1900. – Til Elder McClure, en prest i California.

neste kapitel