Denne dag med Gud. kapitel 318. Fra side 322.     Fra side 322 i den engelske utgave.tilbake

Skaff Deg Kunnskap om Gud. – 9. november.

”Herre, hva ønsker Du, at jeg skal gjøre? (Ap. Gj. 9, 6)

De, som strever for å bli seirvinnere, vil bli forfulgt av fiendens fristelser. Satan vil friste dem til å korrumpere de prinsipper, som alle må praktisere, som ønsker å nå den høye standard, som Gud har satt foran dem. Satan gleder seg, når han kan lede mennesker til å følge misforståtte ideer, inntil deres navne er slettet i livets bok og navnet deres blir skrevet blant navnene på de urettferdige. Vi kan kun vinne seir på den måte, som Kristus seiret på – ved helhjertet lydighet mot ethvert av Guds bud. Sann religion er lydighet mot alle Guds bud.

Enhver frelst sjel må gi avkall på egne planer og følge der, Kristus leder. Forståelsen må overgis til Kristus, så Han kan rense, foredle og desinfisere. Dette vil alltid bli gjort, når vi mottar Kristi lære på rette måte. Åh, hvor meget vi trenger en mer intim forbindelse med ham! Vi trenger å gå inn for Hans plan og utføre Hans vilje, idet vi sier av hele vårt hjerte: ”Herre, hva ønsker Du, at jeg skal gjøre?”

Guds barn skal strekke seg etter høyere og stadig høyere mål. Han skal bekjenne enhver synd, så at andre ved hans eksempel kan bli hjulpet til å bekjenne sine synder og gi næring til den tro som arbeider gjennom kjærlighet for å rense sjelen. Han må alltid være på vakt, aldri stoppe opp, aldri snu og vende tilbake, men stadig presse seg fremad til merket for det høye kall fra Gud i Kristus.

Vi burde alltid holde den kjensgjerning for øye, at tiden er kort. Ugjerningene tiltar på alle kanter. De rettferdige er satt som lys i verden. Gjennom dem blir Guds herlighet åpenbart for verden Ha alltid fremtidens høytidelige begivenheter for øye – den store oversikten over dommen og Kristi gjenkomst. Du og din familie skal forberede dere for den dag.

Fortsett dag for dag å lære Herren å kjenne og fryd dere over, at det er deres privilegium ved Hans komme å kunne si, som dere står der sammen med Hans trofaste, ventende barn: ”Dette er Vår Gud; vi har ventet på Ham, og Han vil frelse oss – la oss juble og glede oss i Hans frelse.” (Es. 25, 9) – Brev 92. – 9. november 1911. til en mann og hans kone.

neste kapitel