Denne dag med Gud. kapitel 321. Fra side 325.     Fra side 325 i den engelske utgave.tilbake

Ut i All Verden. – 12. november.

”Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene Ham og for å elske Herrens navn, for å være Hans tjenere, alle de, som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved Din pakt, dem vil Jeg føre til Mitt hellige fjell og glede dem i Mitt bedehus, deres brennoffer og slaktoffer skal være til velbehag på Mitt alter; for Mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk.” (Es. 56, 6. 7)

De glade nyheter om frelse skal bringes til dem, som ikke har hørt dem før. Satan har besluttet, at han vil plassere Guds folk i et falskt lys for verden. Han er glad, når deres liv avslører mangler og viser, at de nærer forkastelige karaktertrekk. Disse karaktertrekk bruker han i sin tjeneste. Han prøver å holde Guds folk i en fortfarende status av uvisshet ved å utsette dem for falske teorier og falsk vitenskap. Han forsøker å forføre dem som han forførte Adam og Eva. Han ønsket å få dem til å vende seg bort fra Gud, deres sanne Rådgiver, og få dem til å akseptere hans spirituelle villedende feilslutninger. Med disse bevisste feilslutninger svøpt i lysets kledninger, forsøker han å forføre om det er mulig, de utvalgte.

Mange gir etter for hans fristelser, og Guds tjeneres tid og innflytelse, som skulle ha vært brukt til å gjøre ikke troende kjent med sannheten for vår tid, blir brukt til tiltak for å redde bekjennende troende fra Satans feller. Således blir veien for sannhetens fremmarsj blokkert. Det er ingen lett sak å gjøre Kongens hovedvei klar, mens mennesker stoler på seg selv og gjør kjøtt til deres styrke.

Til alle som ønsker å gjøre rett og bedømme rett, idet de holder sin hånd fra å gjøre noe ondt, lyder løftet: ”dem vil Jeg i Mitt hus og innen Mine murer gi et minne og et navn bedre enn sønner og døtre; et evig navn vil Jeg gi dem, som ikke skal utryddes.” (Es. 56, 5)

Blant Guds folk skal det ikke være noen kolonisering. Herrens Ord til dem er: ”For du skal brede deg ut både til høyre og venstre, og din ætt skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagte byer.” (Es. 54, 3) De skal dyrke planter alle steder. Alle vegne skal sannheten for vår tid forkynnes. De, i hvis hjerter lyset har skinnet, må huske på, at de er Guds arbeidere, Hans vitner. At tjene og ære ham bør være deres vitenskap. De bør kalle andre til å holde Hans bud, og leve. Lydighet mot Guds lov er spørsmålet som skal prøve verden.

Sannheten skal forkynnes for alle folk, nasjoner, folkeslag og tungemål. Tiden er kommet, da meget aggressivt arbeid skal gjøres i byene og på alle forsømte, ikke bearbeidede marker. – Brev 263. – 12. november 1903. Til leger og sykepleiere.

neste kapitel