Denne dag med Gud. kapitel 324. Fra side 328.     Fra side 328 i den engelske utgave.tilbake

Nåværende Fortrin og Fremtidige Fordeler. – 15. november.

”Idet vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet Ham, led tålmodig på korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høyre side av Guds trone.” (Hebr. 12, 2)

Vi skulle alltid nære takknemmelige følelser overfor dem, som har vist oss velvilje i nødens stund. Men disse følelser som så lett kommer til syne i vennligheten og upartiskheten hos våre venner, svarer til kjærligheten og medfølelsen fra vår velvillige himmelske Venn. Det vennskap, som uttrykkes av våre nærmeste og kjæreste slektninger og venner, overgås så langt av åpenbaringen av Jesus Kristus, at den første er stum og uttrykksløs sammenlignet med den andre. Det er naturlig, at hjertet rommer den varmeste kjærlighet til dem, som har gjort noe eller har lidt noe for oss.

La meg føre deg til korsfestelsesscenen og vise deg Guds Sønn, døende i stedet for deg. Vil ikke synet av Kristi kors vekke enhver takknemmelighetsfølelse i deg? Vil det ikke feie bort kulden og likegyldigheten, som stjeler følelsene fra det store offer, som ble gjort til beste for oss?

Satan, sjelefienden, arbeider hele tiden med sine forførelser og sitt blendverk, for å lokke sansene og drepe følelsene for vår høyeste interesse. Når det dreier seg om små saker vedrørende livet, får følelsene fritt løp, men når det dreier seg om evige interesser blir følelsene hindret, bundet som med magiske bånd.

Det er så mange, som utholder fattigdom og forfølgelse, et anselig offer, et veivalg som lover fordeler i fremtiden. De gir avkall på nåtidig komfort for en fremtidig forlokkelse og presenterer dem som likeverdige, men her presenterer Jesus evig liv som lønn for lydighet, og hvis jordisk vinnings usle, tarvelige ting ofres for et fremtidig gode, hvor meget mer burde bekvemmelighet, fornøyelse og nåværende jordiske fordeler ofres for usammenlignbare rikdommer og det fremtidige udødelige livs herlighet. La ikke jordiske fortryllelsers trolldom stjele følelsene, som tilhører Gud, og forherde hjertet for evige interesser. Se på de ting, som ikke ses. Steng Jesus inne i ditt hjerte som i et helgenskrin. Elsk Ham av hele din sjel. Brev 15 a. – 15. november 1871. Til Edson og Emma White. Edson var 22 år og Emma var 23.

neste kapitel