Denne dag med Gud. kapitel 325. Fra side 329.     Fra side 329 i den engelske utgave.tilbake

Vår Tilflukt og Vår Styrke. – 16. november.

”Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, prøvet til fulle – Herren, hærskarenes Gud, er med oss. (Sal. 46, 1-12)

Tro er ikke vår frelses grunnlag, men det er den store velsignelse – øyet som ser, øret som hører, føttene som løper, hånden som griper tak i. Troen er middelet, ikke målet.

Vi har fått enhver oppmuntring til å tro at, hvis vi daglig overgir våre viljer til Gud, vil løftet bli oppfylt: ”For av Hans fylle har vi alle fått, og det nåde over nåde.” (Joh. 1, 16) Enhver åpenbaring av Kristi nåde til beste for oss er til oss. Vi skal vise Hans nåde frem i våre liv, i tanke, ord og gjerning. La oss ikke gå glipp av vår mulighet til å tale og arbeide som Jesus Kristus. Vi skal representere barmhjertigheten, kjærligheten og Kristi kraft – den kraft som Han har gitt oss.

Var det ikke for kraften, mottatt gjennom Kristus, ville vi ikke ha hatt noen styrke. Men Kristus har all styrke. ”Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i Himmel og på Jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til Mine disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det, Jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil Verdens ende!” (Matt. 28, 18-20)

Her er vår kraft, vår trøst. I oss selv har vi ingen styrke. Men Han sier: ”Jeg er alltid med deg” hjelper deg å gjøre din plikt, leder deg, trøster deg, helliger deg og støtter deg, lar det lykkes for deg å tale ord, som vil dra andres oppmerksomhet til Kristus, og vekke i deres sinn ønsket om å forstå håpet og sannhetens betydning, idet det vender dem fra mørket til lyset og fra syndens makt til Gud.

Det er en vidunderlig tanke, at menneskelige vesener kan tale Guds Ord, i enkle trøstende og oppmuntrende ord. De mest ydmyke mennesker vil Gud bruke til å så sannhetens frø, som kan springe ut og bære frukt, fordi den i hvis hjerte de ble sådd, trengte hjelp – en vennlig tanke, et vennlig ord, gjort effektivt av Den, som har sagt: ”Se jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.” – Brev 329a. – 16. november 1905. – Til hennes 19 år gamle barnebarn Mabel.

neste kapitel