Denne dag med Gud. kapitel 333. Fra side 337.     Fra side 337 i den engelske utgave.tilbake

Ærlighet i Forretningsanliggender. – 24. november.

”Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i ånden, tjen Herren!” (Rom. 12, 11)

Guds tjenere er tvunget til i mer eller mindre grad å ha forbindelse med verdslige mennesker i forretningsanliggender, men de skulle kjøpe og selge i bevissthet om, at Guds øye hviler på dem. Ingen falske regnskap eller falske vekter skal brukes, for disse er avskyelige for Herren. I ethvert forretningsanliggende vil en kristen være akkurat det, han ønsker, at hans brødre skal tenke, han er. Hans handlinger skal være ledet av underliggende prinsipper. Han lager ikke intriger, bedrar ikke, derfor har han intet å skjule, intet å pynte på. Han kan bli kritisert, han kan bli testet, men hans ubøyelige rettskaffenhet vil lyse frem som rent gull. Han er en velsignelse for alle, som er i forbindelse med ham, for hans ord er til å stole på. Han er en mann, som ikke vil ta en fordel fra sin nabo. Han er en venn og en velgjører for alle, og hans medmennesker kan stole på hans råd.

En sann og ærlig mann vil aldri dra fordel av andres svakhet og inkompetanse for å fylle sin egen pung. Han tar en fair pris for det han selger. Hvis det er mangler ved det, han har solgt, forteller han det åpent til sin bror eller sin nabo, selv om han ved å gjøre det kan motarbeide sine egne pekuniære interesser. I alle livets detaljer skal de strengeste prinsipper for ærlighet opprettholdes. Dette er ikke de prinsipper som regjerer vår verden, for Satan, bedrageren, løgneren og undertrykkeren er mesteren, og hans undersåtter følger ham og etterlever hans prinsipper. Men kristne tjener en annen slags Mester, og deres gjerninger skal gjøres i Gud, uten hensyn til selvisk avanse. Avvik fra fullkommen ærlighet i forretningsanliggender kan synes å være en liten ting etter noens mening, men Vår Frelser så ikke sådan på det. Hans ord på dette punkt er likefremme og tydelige: ”Den som er tro i smått, er også tro i stort.” (Luk. 16, 10)

I den kristne verden i dag er svindel og bedrageri praktisert i fryktelig stort omfang. Guds lovlydige folk burde vise, at de står på et høyere niveau. Uærlig praksis, som ødelegger handelen mellom en mann og hans medmenneske, burde aldri bli praktisert av en, som bekjenner seg til å tro på den nærværende sannhet. Brev 3. – 24. november 1878. Til bror O., en kolportør med tvilsomme forretningsmetoder.

neste kapitel