Denne dag med Gud. kapitel 337. Fra side 341.     Fra side 341 i den engelske utgave.tilbake

Den Hellige Ånd – Gavenes Gave. – 28. november.

”Og da Han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret Han Seg selv, så Han ble lydig inntil døden, ja, korsets død.” (Fil. 2, 8)

I forhold til Kristi ydmykelse og lidelse står Hans opphøyelse. Han kunne kun bli Redningsmannen, Frelseren, etter først å ha vært Offeret. Hvilket mysterium det dog er i Kristi guddommelighet. Etter å ha opphøyet loven og ha æret den ved å akseptere dens betingelser ved å redde en verden fra ødeleggelse, skyndte Kristus Seg til himmelen for å fullkomme Sitt verk og for å fullføre Sin misjon ved å sende Den Hellige Ånd til Sine disipler. Således ville Han forsikre dem, som trodde på Ham, at Han ikke hadde glemt dem, selv om Han nå var i Guds nærvær, hvor det for evig hersker full glede.

Den Hellige Ånd skulle stige ned over dem, som elsket Kristus i denne verden. Ved dette kunne de bli kvalifisert, i og gjennom herliggjørelsen av deres Hode, til å motta enhver salvelse, som var nødvendig for å fullføre deres misjon. Livgiveren holdt i Sine hender, ikke blott dødens nøkler, men en hel himmel av rike velsignelser. All makt i himmel og på jord ble gitt Ham, og når Han hadde tatt Sin plass i de himmelske rettslokaler, kunne han øse disse velsignelser ut til alle, som ville motta Ham.

Kristus hadde sagt til sine disipler: ”Men Jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere, at Jeg går bort; for går Jeg ikke bort, da kommer Talsmannen ikke til dere; men går Jeg bort, da skal Jeg sende Ham til dere.” (Joh. 16, 7) Dette var gaven over alle gaver. Den Hellige Ånd ble sendt som den mest uvurderlige skatt, mennesket kunne få. Menigheten ble døpt med Åndens kraft. Disiplene ble kvalifisert til å gå frem og forkynne Kristus, først i Jerusalem, hvor den skammelige gjerning, å vanære den rettmessige konge, var gjort, og så videre til de ytterste deler av jorden.

Hvor fulle og frie er velsignelsene som skal utøses over alle, som kommer til Gud i Hans Sønns navn. Hvis de vil være lydige og følge betingelsene, som er nedlagt i Hans Ord, vil Han åpne himmelens vinduer for dem, og pøse en velsignelse ned, som det ikke er plass nok til å motta. Hvis Guds folk vil hellige seg selv ved lydighet mot Hans forskrifter, vil Herren arbeide i deres midte. Han vil forny ydmyke, angerfulle sjeler og gjøre deres karakterer rene og hellige. – Manuskript 128. - 28. november 1897. ”Den Eneste Sanne Mellommann.”

neste kapitel