Denne dag med Gud. kapitel 339. Fra side 343.     Fra side 343 i den engelske utgave.tilbake

Daglig Omvendelse. – 30. november.

”Falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren, men fullvektige lodder er Ham til velbehag.” (Proverbs 11, 1)

Vi trenger å oppleve en ny omvendelse hver dag. Hvis du har utbyttet dine handelspartnere, kaller Herren det for urettferdighet, og da må saken justeres, før du kan regnes for ærlig og rettferdig i Guds øyne. Sådanne saker trenger å bli rettet opp av vårt folk overalt. Når du tar opp dette arbeid å gjenopprette og sette alt i rett skikk for Gud, vil himmelens engler samarbeide med deg, gi deg forstand til å se, hvor du har vurdert saker i et falskt lys.

Kristus og englene betrakter ditt arbeid. De vurderer enhver handling. La ditt liv representere den ydmyke og saktmodige Jesus. Streb etter å gjøre som Kristus ville ha gjort, om Han hadde vært i din situasjon. La det ikke være noen uoverensstemmelse mellom din bedømmelse, gjort i streng integritet, og den guddommelige bedømmelse. Sanne, rene prinsipper må beherske livet til enhver sjel, som skal erklæres for ren og rettferdig på Guds dag.

Det er mange transaksjoner i forretningsverdenen, som verdslige mennesker regner for rette og ærlige, men som Gud fordømmer. Mennesker legger planer, som de anser for riktige og gode, men som ikke stemmer overens med de sanne, uselviske prinsipper, som Kristus har nedfelt i Sitt ord. Men verdens bifall vil aldri gjøre en urettferdig handling rettferdig, og feil vil bli regnet for feil i det himmelske univers, hvis den ikke er angret og avlagt.

Herren kan ikke velsigne de mennesker, som korrumperer seg ved uhederlige og uriktige handelsavtaler, enten det er med sine brødre eller med verdslige mennesker. De, som gjør sådanne ting, mister sin åndelighet; de vokser seg kalde, formelle og selviske. De praler av sine tidligere feiltakelser og benytter seg av teorier, de selv har funnet på, som er det motsatte av Guds Ords prinsipper.

Prinsippet som burde karakterisere enhver forretning er klart fastlagt, bestemt av Kristus. ”Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem; for dette er loven og profetene.” (Matt. 7, 12)

Dumhetene, de onde mistanker, selvopphøyelsen, som ødelegger sjelens iver, vil bli lagt bort, og de sanne troende vil være ydmyke av hjertet, ærlige og alvorlige i sine anstrengelser for sjeler på vei til fortapelse. Brev 164. - 30. november 1909. - Til Arbeiderne i Washington og Mountain View.

neste kapitel