Denne dag med Gud. kapitel 343. Fra side 347.     Fra side 347 i den engelske utgave.tilbake

Botemidlet for Begjærlighet. – 4. desember.

”Så sant dere blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp, evangeliet gir, det som dere har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.” (Kol. 1, 23)

Kun innflytelsen av Guds nåde vil lede mennesker til å ta standpunkt for den selvfornektende fordomsfrie side. Guds sak må ikke på noe vis bli hindret. Budskapet: ”Angr og bli omvendt,” må gå ut til alle deler av verden. Gud har gitt oss Sine skatter av solskinn og regn, for at alt det grønne kan blomstre, og Han forventer, at enhver troende skal vise villig frivillighet til å fremme sannhetens sak. Vi trenger nå å arbeide, som vi aldri har gjort før, for at evangeliet, som er kraften fra Gud til å frelse, kan bli forkynt over hele verden. Og de som er omvendt til sannheten skal være formidlerne, gjennom deres selvoppofrelse kan de holde skattkammeret forsynt, så det kan være mat i Herrens Hus.

Å gi etter for Herrens Ånd er en sikker medisin mot den sykdom, som kalles begjær. Tal det, lev det. Ta på deg hele evangeliets rustning. Vi trenger mer av bønnens ånd og mer tro. Det første kapitel i Kolosensserbrevet gjør oss oppmerksomme på vårt høye ansvar.

Paulus sier: ”Således som dere har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro kristen tjener for dere, han som også har fortalt oss om deres kjærlighet i Ånden. Derfor holder vi fra den dag, vi hørte det, ikke opp med å gjøre bønn og bede, at dere må fylles med kunnskap om Hans vilje i all visdom og forstand; at dere må vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud.” (Kol. 1, 7-10)

Vi må vokse til en høyere og stadig høyere åndelighet. Vi må slutte med all klaging og kultivere gaven å takke. Vi skal jobbe for fortapte sjelers frelse.

Vi må gripe tak i den overlegne Kraft og lukke våre ører for klaging og leting etter feil. Knus denne tilbøyelighet, og tøm din sjels tempel for ond tankegang. La ikke en ulykkelig tanke bo der inne. Sjeler holder på å omkomme i sine synder. Arbeid så at Gud kan bli forherliget. – Brev 372. – 4. desember 1906. – Til pastor O.A. Olsen og dr. D. H. Kress, som jobber i Australia.

neste kapitel