Denne dag med Gud. kapitel 345. Fra side 349.     Fra side 349 i den engelske utgave.tilbake

Gi som Vi Mottar. - 6. desember.

”Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i Mitt hus, og prøv Meg på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om Jeg ikke vil åpne Himmelens sluser for dere og utøse velsignelser over dere i rikelig mål!” (Mal. 3, 10)

Enden nærmer seg hastig og mange i våre menigheter sover. La alle nå gjøre det til sin hodebeskjeftigelse å tjene Herren. Herren har utrustet Sitt folk med talentet, penger, noen har mange og noen har mindre enn andre. For mange har rikdom vist seg å være en felle. Med deres ønske om å følge verdens skikker, har de mistet sin iver for sannheten, og de står i fare for å miste det evige liv. Til gjengjeld for det, Gud har tilgodesett dem med, burde de gi tilbake til Ham av de goder, Han har betrodd dem forvalterskapet til.

La alle omhyggelig undersøke sin handelsforbindelse med sin Skaper. De som ikke vil nøle med å bedra sin Skaper vil helt sikkert ikke nære noen betenkning for å bedra sine medmennesker.

Jeg ønsker ettertrykkelig å understreke for vårt folk, at Gud anser det for røveri å tilbakeholde tiende og gaver. Vi er bare husholdere for Gud; vi eier ikke de penger, som passerer gjennom våre hender. Når vi betaler penger ut, skal vi samarbeide med Jesus Kristus.

Vi burde føle en intens interesse for Guds verks fremme. Dette verk har allerede grodd til store proporsjoner, men det bør vokse ennå raskere. Vi trenger mange flere arbeidere, og i alle må det være en selvforsakelsens ånd for å skaffe muligheter til å spre budskapet til nye områder. På mange steder er arbeidet blitt satt betydelig tilbake på grunn av mangel på midler. Guds irettesettelse vil hvile på dem, som ikke kommer Ham til hjelp.

I det store arbeid med å advare verden, vil de som har sannheten i sine hjerter og er helliggjorte gjennom sannheten gjøre sin utpekte, fastsatte del. De vil være trofaste i sin betaling av tiende og gaver. Ethvert menighetsmedlem har ved paktsforbindelse med Gud forpliktet seg til å nekte seg selv enhver ekstravaganse. La ikke mangel på midler hjemme gjøre oss ute av stand til å gjøre vår del i å styrke det arbeid, som allerede er startet og hjelpe oss til å gå inn i nye landområder. – Manuskript 103. – 6. desember 1906. – ”Gaver og ofre.”

neste kapitel