Denne dag med Gud. kapitel 351. Fra side 355.     Fra side 355 i den engelske utgave.tilbake

Herrens Filosofi. – 12. desember.

”Til Ordet og til Vitnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har.” Den engelske tekst: ”Til Loven og til Vitnesbyrdet: hvis de ikke taler svarende til dette ord, er det fordi det ikke er noe lys i dem.” (Es. 8, 20.)

Herrens filosofi, klart forklart i Hans Ord, skal være vår veileder for livet. Hele vårt vesen skal være under kontroll av En, som kjenner avslutningen fra begynnelsen. Bibelen, og Bibelen alene skal være vår ledestjerne. Vi må følge og lyde himmelens livgivende prinsipper, ikke minst når det dreier seg om våre tilbøyeligheter. Guds visdom og kraft, som jobber med det mottakelige hjerte, bringer sinn og karakter i harmoni med himmelens lover og regler. Vi må hver især ha Den Hellige Ånds ledelse så vi ser sannhetens og rettferdighetens store kjensgjerninger.

Vi har fått befaling om å sette en vekkelse i gang i folket. Vaktpostene må ikke svikte nå, de må våke i bønn, så de har en klar oppfatning av deres plikt overfor Ham som, selv om Han var Den Enbårne Sønn av Gud, kom til vår verden for å redde menn og kvinner fra Satans Lederskap.

Vi skal instruere og lede mennesker til å betrakte Kristi eksempel, for at de skal forstå sin plikt overfor Ham, som de tilhører i kraft av skapelsen og i kraft av frelsen. Han eier enhver mann, enhver kvinne og ethvert barn, som kommer til verden. Dette eierskap fikk Han, da Han betalte frelsens pris. Hvis falne menneskelige vesener ville være villige til å ønske å bli sønner og døtre av Gud og vise villig lydighet, ville de bli ett med Kristus. Frelseren har kjøpt dem ved å gi Sitt liv for å betale syndens straff… De som virkelig er omvendt vil avsløre Kristi frelsende nåde ved å arbeide for disse sjeler, som Satan har gjort blinde. I sine egne liv skal Guds arbeidere vise sannhets og rettferdighets kraft. Verden skal snart møte Den Store Lovgiver og konfronteres med Hans brutte Lov. Bare de, som vender seg fra overtredelse til lydighet kan håpe på tilgivelse.

Vi skal løfte fanen med inskripsjonen: ”Guds Bud og Jesu Tro.” Dette er det store tema. Slipp det ikke ut av syne. Vi må anstrenge oss for å vekke menighetsmedlemmene og de som ikke bekjenner seg til noe som helst, til å se og lyde himmelens lovs krav. Vi skal opphøye denne lov og ære den. Vi må vekke dem, som er fallet i åndelig slummer. Brev 138. – 12 desember 1910. – Til Elder and Mrs. Starr, at Melrose Sanatarium, hvor Elder Starr arbeidet som kappelan og var i evangelisk tjeneste.

neste kapitel