Denne dag med Gud. kapitel 353. Fra side 357.     Fra side 357 i den engelske utgave.tilbake

Når Sannheten Kontrollerer Livet. – 14. desember.

”Atter talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.” (Joh. 8, 12)

Herren Jesus tok på Seg en syndig manns skikkelse, Han kledde Sin guddommelighet i menneskelighet. Men Han var hellig, akkurat som Gud er hellig. Hvis Han ikke hadde vært uten plett eller antydning til synd, kunne Han ikke ha vært menneskehetens Frelser. Han var den, som bar våre synder og trengte ikke noen forsoning. På grunn av at Han var ett med Gud, var ren og hadde en hellig karakter, kunne Han være en Forsoner for all Verdens synd.

Kristus er verdens lys, gjennom Ham skinner det lys midt i det moralske mørke. Hvis Han ikke var lyset, ville mørket ikke ha blitt synlig, for lys avslører mørke. Jo klarere lyset skinner, dess tydeligere blir kontrasten mellom lys og mørke. Fjern lyset og det vil ikke være annet enn mørke.

Kristus har forklart vår posisjon: ”Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.” (Joh. 8, 12). Han er Selv Den Strålende Morgenstjerne. Han er Rettferds Sol, glansen av Sin Faders herlighet. Han er ”Det Sanne Lys, som opplyser ethvert menneske, som kommer inn i Verden.” (Joh. 1, 9) Han er lege, en helbreder. Han kom for å gjenopprette det moralske bilde av Gud, som gikk tapt på grunn av overtredelse.

Når Kristus bor i sjelen ved tro, gjør Han den, som elsker Ham til fullt lys i Herren. Det er sant, at mange som sier, at de tror sannheten, kun har en nominell tro. De kaller seg kristne, men de er ikke Ordets gjørere. De bekjenner seg til å tro, men deres bekjennelse omvender dem ikke.

Når Kristus bor i hjertet, er Hans nærvær tydelig. Gode og behagelige ord og handlinger avslører Kristi Ånd. Ett søtt og vennlig temperament kommer til syne. Det er intet sinne, ingen stahet, ingen bakvaskelse. Det finnes ikke noe hat i hjertet, fordi ideene og metodene ikke blir aksepterte og satt pris på av andre.

Hvor sannheten kontrollerer livet, er det renhet og frihet fra synd. Herligheten, fyllen, evangeliets plan om fullkommenhet blir fullført i dette liv. Sannhetens lys stråler ut fra sjelens tempel. Forstanden griper tak i Kristus. – Manuskript 164. – 14. desember 1898. ”Vær derfor fullkomne, likesom deres Far, som er i Himmelen, er fullkommen.”

neste kapitel