Denne dag med Gud. kapitel 354. Fra side 358.     Fra side 358 i den engelske utgave.tilbake

Menneskes åk. – 15. desember.

”For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus;” (1. Kor. 12, 12)

Snart er det gamle år og dets innholdstyngede historie passert inn i evigheten og det nye år begynt. La oss samle sammen skattene fra det svundne året og bære erindringene om Guds godhet og barmhjertighet med oss inn i det nye året. La oss lyse opp fremtiden med tanken om tidligere velsignelser.

”Derfor mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær, på deres frelse med frykt og beven; for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til Hans velbehag.” (Fil. 2, 12. 13) Vi må samarbeide med Herren Jesus. Kun på den måte kan vi være i stand til å fullføre vår del av jobben. Vi må holde fast på alt vi vinner gjennom Kristus.

Å hvilke vidunderlige fordeler og anledninger de har, som bærer Kristi åk! Våre vanskeligheter kommer, fordi vi fabrikkerer våre egne åk, idet vi nekter å bære Kristi åk. Han er vår effektivitet, vår tilstrekkelighet. Han vil gi oss kraft. Vi må derfor for vår egen del sørge for å plante våre føtter fast på den evige sannhets plattform; da kan vi vite, at over oss finnes Guds beskyttelse.

”Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” (Rom. 5, 1) Å være rettferdiggjort betyr å være tilgitt. De, som Gud rettferdiggjør, tildeler Han Kristi rettferdighet, for Frelseren har tatt bort deres synd. De står for Guds trone rettferdiggjorte og helliggjorte. De er tømt for selvet, og gjennom helliggjørelsen ved sannheten bor Kristus i deres hjerter. - -

Vi blir prøvd og testet. Må Himmelens Herre sperre oss inne hos Seg, så Den Onde ikke kan ha noen makt over oss.

Kristus er den Store Mester Arbeider, Lederen. Vi samarbeider med Ham. Han har rett til å tildele enhver Sitt arbeid. Og la hver enkelt være sikker på, at han utfører det arbeid, som er ham gitt. La oss trofast gjøre det arbeid, som Herren har plassert i våre sinn. Den som forsømmer sitt bestemte arbeid for et arbeid, som noen annen er sjef for, er kommet ut av tritt. Tiden er tapt, tilliten er skadd og rystet, og arbeidet er hindret. Når vi lærer omhyggelig å følge vårt eget spesielle oppdrag, vil Herren hjelpe oss, og alle deler av Hans verk vil bevege seg i harmoni. – Brev 202. – 15. desember 1902. – Til ”Til Mine Kjære Brødre og Søstere.”

neste kapitel