Denne dag med Gud. kapitel 363. Fra side 367.     Fra side 367 i den engelske utgave.tilbake

Hvorledes Være en Suksess. – 24. desember.

”Fra Deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt Deg.” ( 1. Krøn. 29, 14)

Vi håper, at Gud vil gi deg fremgang. Hvis vi nyter Hans omsorg og Hans bifall, vil vi ha suksess, hvor vi enn er og i hva vi enn engasjerer oss i. Uten Guds velsignelse, vil hvilken som helst mengde framgang ikke være en suksess. Vår første streben skulle være å sikre oss Gud som venn. ”La ham ta tak i Min styrke, at han kan slutte fred med Mig; han skal slutte fred med Meg.” fra engelsk Bibel. (Es. 27, 5)

Gjør det ikke til en vane å tjene deg selv og stille deg likegyldig overfor Guds krav til deg. Du er Hans eiendom. Ha faste prinsipper. Husk, at Jesus har kjøpt deg for en uendelig høy pris. Dine tanker skal holdes rene; de tilhører Herren. Gi dem til Ham. Vi kan ikke fortjene noen ting uten Gud. Vi kan ikke forære Ham noe, som ikke tilhører Ham. Har vi ønske om å holde noe tilbake, som tilhører Ham? Røv ikke fra Gud og pantsett ikke Hans tid, Hans talenter og Hans styrke til verden. Han ber deg om dine følelser. Gi dem til Ham. De tilhører Ham. Han ber deg om din tid, øyeblikk for øyeblikk: Gi den til Ham. Den tilhører Ham. Han ber deg om dine åndsevner: gi dem til Ham. De tilhører Ham.

Husk ordene fra den inspirerte apostel, ”Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? For dere er dyrt kjøpt. Ær da Gud i deres legeme!” (1. Kor. 6, 19. 20) Dere er kjøpt, - selv om dere går fortapt. Herren ønsker å få Sin egen eiendom tilbake. Når vi har gitt Gud sjel, legeme og ånd; når vi har holdt appetitten under kontroll av en opplyst samvittighet, og kjempet mot enhver lyst, idet vi således viser, at vi anser hvert organ for Guds eiendom, planlagt til å gjøre tjeneste i Hans verk; når hele vår hengivne kjærlighet arbeider i harmoni med Herrens vilje, og fester seg til ting der oppe ”Er dere da oppreist med Kristus, da søk det, som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd!”(Kol. 3, 1) Da har vi gitt alt det, som tilhører Ham, tilbake. Åh, Gud: ”Fra Deg kommer det alt sammen, og av det som Din hånd har gitt oss, har vi gitt Deg.” (1. Krøn. 29, 14)

Lev under ingen omstendigheter bare for dere selv alene. Det finnes dem, som alltid trenger den hjelp, dere kan gi dem. Jesus ga Seg Selv for oss. Hvilken nedverdigelse! La oss fornekte selvet og velsigne andre, herliggjøre Gud ved å velge Hans vei og Hans vilje. Han vil være Deres Vise Rådgiver og Deres Trygge, Uforanderlige Venn. - Brev 23. 24. desember 1873. Til Edson og Emma White.

neste kapitel