Denne dag med Gud. kapitel 42. Fra side 50.     Fra side 50 i den engelske utgave.tilbake

Guds Godhet Demonstrert. - 11. februar.

”Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk, som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne Hans storverk, Han som kalte dere fra mørket til Sitt underfulle lys.” 1. Pet. 2, 9.

Som lakken viser gjenparten av seglet, således mottar og beholder sjelen det moralske bilde av Gud. Vi blir fylt og forvandlet ved å se på Hans renhet og rettferdighet. Vår sjel vil bli lat og vår tro svekket, om vi ikke vil stå opp og skaffe oss en stabil, aktiv tro.

Guds folks store synd i dag er, at vi ikke verdsetter verdien av de velsignelser, Gud har gitt oss. Vi tjener Gud av et delt hjerte. Vi dyrker en eller annen avgud og tilber ved dens alter. Guds sannhet er opphøyd og hellig, helliger sjelen, hvis den blir brakt inn i livet og vevd inn i karakteren. Gud forsøker med Sin sannhet å gjøre oss til et utskilt og spesielt folk. Dette er en følge av sannhetens innflytelse. Vår lydighet og helligelse svarer ikke til vårt lys og våre fortrin, og de hellige forpliktelser, som hviler på oss: å vandre som lysets barn, blir ikke oppfylt i oss. Som kristne forsømmer vi å leve opp til vårt høye kall. De advarsler og irettesettelser, som er gitt oss av Gud, har kun hatt innflytelse på oss en begrenset tid, fordi vi ikke anser det for vår livsoppgave å presse oss framover og oppover til prisets merke for vårt høye kall i Kristus Jesus.

Åh, om Guds folk ville bli klar over sine overlegent store fordeler, og i lyset fra Guds Ord forstå, at de vil bli dømt i forhold til det lys, som har skint på deres sti. Alle privilegiene og anledningene, som Gud har gitt oss, har til hensikt å gjøre oss til bedre menn og kvinner. Guds folk må flytte seg fra en fastlåst posisjon til å søke Guds Rike og Hans rettferdighet som første mål og deretter gå fra lys til stadig større lys.

Enhver sjel, som virkelig tror Guds Ord, vil vise det i sine gjerninger. Guds store godhet er stillt til skue i Hans vilje. Hva enn Hans vilje eller Ord krever, vil Guds barn være lydige imot det; de kan ikke være kristne, hvis de forsømmer å gjøre Guds vilje. Sannheten er i stand til å frelse våre sjeler, for Gud ved Sin Egen Ånd er en stadig vedblivende del av den, og den guddommelige hjelper gjør sannheten til en helliggjørende makt. - Brev 8, 11. februar 1887, til Bror og Søster Lockwood.

neste kapitel