Denne dag med Gud. kapitel 52. Fra side 55.     Fra side 55 i den engelske utgave.tilbake

Gud Hater Bedrag. 16. februar.

“Rop høyt, spar ikke din strupe, løft din røst som en basun og forkynn mitt folk dets overtredelse og Jakobs hus dets synder!” (Jesaja 58, 1)

Hykleri er særlig motbydelig og krenkende for Gud. En stor majoritet av de menn og kvinner, som bekjenner seg til å tro sannheten foretrekker glatte, velpussete, beroligende budskaper. De ønsker ikke å høre om sine synder og defekter. De ønsker tilpassede forsonende prester, som ikke ønsker å vekke samvittigheten ved å forkynne sannheten. De foretrekker menn, som vil smigre dem, og de på deres side vil smigre den predikant, som har vist så ”god” en ånd, mens de samtidig håner og spotter Guds trofaste tjener.

Mange roser den predikant, som dveler ved Jesu nåde, barmhjertighet og kjærlighet, men ikke er spesiell flink til å innprente plikter og tvungne tjenester, og heller ikke advarer dem mot faren for hykleri eller forteller om Guds vredes terror.

Herrens gjerning er alvorlig og urokkelig, hevet over bedrageri og falskhet. Hans sanne hyrder vil ikke rose og opphøye mennesker. De vil komme frem for folket med et klart : ”Så sier Herren, Israels Hellige.” De vil bære Hans budskap, enten mennesker vil høre den eller ikke. Hvis mennesker forakter Guds Ord og driver med undertrykkelse av andre, hykleri og verdslighet, må de tåle Guds fordømmelser, som vil ramme dem for om mulig å vekke dem opp til anger. Hvis de er for stolte til å angre og bekjenne sine feil og vende seg til Gud, byde Hans frelse velkommen og søke Hans gunst, vil Herren fjerne Sitt lys fra dem og overlate dem til å gå den vei, de selv har valgt.

De som prøver seg på å sette Herrens trofaste budbærere til veggs, som gjør dem mismodige, som stiller seg mellom dem og folket, så at deres budskap ikke får den innflytelse, Gud hadde tenkt, det skulle ha hatt, er ansvarlige for bedragene og feiltolkingene, som kommer inn i menigheten som et resultat av deres ferd. De har et fryktelig regnskap å avlegge hos Gud. Etter at Herren gjentatte ganger har advart Sitt folk, og de stadig nekter å lytte til Hans stemme, idet de ikke vil la seg belære, blir deres skyld spesielt avskyelig for Ham. Beretningen om deres opprør er nedskrevet i boken foran Ham, og de vil bli konfrontert med den, når retten skal settes og bøkene skal åpnes. Manuskript 10, 16. februar 1899, ”Advarselsord”

neste kapitel