Denne dag med Gud. kapitel 64. Fra side 67.     Fra side 67 i den engelske utgave.tilbake

Underhyrder. – 28. februar.

”Som en hyrde skal Han vokte Sin hjord; i Sin arm skal Han samle lammene, og ved Sin barm skal Han bære dem; de sauer som har lam, skal Han lede.” Es. 40, 11.

I det synlige univers er den guddommelige visdom uttrykt i en uendelig variasjon av prosesser. Ensartethet eller uniformitet er ikke den regel, som følges i naturens verden. Dette gjelder heller ikke i nådens rike. På forskjellig vis arbeider Gud for å oppnå et mål: - sjelers frelse. Ved hjelp av forskjellige midler arbeider den nådige Frelser med forskjellige sinn. Forvandlingen av hjertet blir utført like virkelig og sikkert ved en prosess som ved en annen. Det er Herren som arbeider med sinnene og former karakterene.

Alle blir ikke ført til Gud på presis samme måte. Menneskelige vesener kan ikke forstå måten Gud arbeider med menneskenes sinn på, de kan ikke forstå og definere, egenmektige og sneversynte, som de er. - Kanskje det er lett for en å tilegne seg åndelig styrke og forståelse, mens en annen må være tifreds med ”en torn i kjøttet” (2. Kor. 12, 7). Til tider kan det se ut som om han vil forlate høydedraget, han står på og hoppe utfor stupet. - Likevel, hvem tør si, at Gud ikke fortsatt elsker og anser ham for Sitt barn, selv om han så sårt hegner om sin skjødesynd. - Er Guds hånd ikke fortsatt strakt ut for å frelse?

Den Himmelske Hyrde vet, hvor Han skal finne lammene, som forviller seg bort fra sauekveen. Han vil samle dem inn. Han kaller på prester og legfolk for at de skal våkne opp til sitt ansvar og forene seg med Ham i dette arbeid. Det er de kristnes spesielle plikt å oppsøke og frelse de fortapte. Prester og legfolk skal oppmuntre og hjelpe dem, som er tett omringet av fristelse, og som ikke skjønner, hvilken vei de skal vende seg. Min bror, ved Guds nåde kan du bli en av dem, som er i stand til å tilbakeføre dem, som har gått seg vill.

Som i Elias` dager, da Gud hadde 7 tusen, som ikke hadde bøyd kne for Baal, således er det mange i verden i dag, som vandrer i all det lys, de har mottatt. Gud har et helt firmament av utvalgte, som Han har i reserve, som siden vil komme til å skinne midt i mørket. På steder der man kun kan vente torn og tistler, vil det vokse opp fruktbærende tre med rettferdighets frukter. På sådanne steder vil det være mennesker, som vil blomstre mer velbehagelig for Herren, enn mange som bor mer fordelaktig til. Overalt omkring seg vil de spre vellukten av Hans nåde selv om de blomstrer på de minst lovende steder. - Brev 39. 28. februar 1903. Til J. Wessells.

neste kapitel