Denne dag med Gud. kapitel 66. Fra side 69.     Fra side 69 i den engelske utgave.tilbake

Den Eneste Sikkerhet. – 1. mars.

”Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde; for det er et tegn mellom Meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite, at Jeg er Herren som helliger dere.” 2. Mos. 31, 13.

La enhver selv søke Herren for seg selv. Evigheten står foran oss. Du har ikke råd til å la ennå en dag passere uten å innta din stilling på Herrens side. - Vil du ikke gjøre det, som Herren har utsett deg til å gjøre i de avsluttende scener av verdens historie?

Det er umulig å beskrive Guds folks erfaring, når deres tidligere vonde ulykkesdager og himmelsk herlighet blandes. - Den opplevelse vil de få, som vil være i live på jorden før Jesus kommer igjen. - De vil vandre i lyset som utgår fra Guds trone. Ved hjelp av englene vil det være en konstant forbindelse mellom himmel og jord. Og Satan, omgitt av onde engler, vil hevde, at han er Gud, og han vil utføre alle slags mirakler, for om mulig å bedra endog de utvalgte. Guds folk vil ikke finne sin sikkerhet i å utføre mirakler; for Satan vil etterligne ethvert mirakel, som vil bli utført. Guds prøvede og testede folk vil finne sin kraft i tegnet, som er omtalt i 2. Mos. 31, 12-18. De må ta deres sikre ståsted i Det Levende Ord: - ”Det står skrevet.” Det er det eneste fundament, de trygt kan stå på. De som har brutt sin pakt med Gud vil på den dag være uten håp og Gud i verden.

Et spesielt kjennetegn på dem, som tilber Gud, vil være deres ærefrykt og aktelse for det fjerde bud. - siden dette er tegnet på Guds skapermakt og vitnesbyrdet om Hans krav på menneskers respekt, ærefrykt og hyllest. - De onde vil kjennes på deres bestrebelser for å rive ned Skaperens minnesmerke og for å opphøye Roms bestemmelse. (”lov”). Med dette stridsemne som bakgrunn vil hele kristenheten dele seg i to store klasser: - De som holder Guds bud og har Jesu tro, og de som tilber Dyret og dets bilde og mottar dets merke.

Forferdelige tester og prøver venter Guds folk. Stridsånden oppildnes fra den ene ende av jorden til den andre. Men midt i trengselstiden, som kommer, - en trengselstid som ikke har hatt sin make siden nasjonene oppsto, - vil Guds utvalgte folk stå urørlig. Satan og hans engler kan ikke ødelegge dem; for engler overlegne i styrke vil beskytte dem. – Brev 119. – 1. mars 1904, - til J. J Wessells.

neste kapitel