Denne dag med Gud. kapitel 70. Fra side 73.     Fra side 73 i den engelske utgave.tilbake

Mer Enn Ord. – 5. mars

”Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.”

Uten grundig renselse av livet, uten saktmodighet og ydmykhet av hjertet, kan ikke de, som bekjenner seg til å være Kristi etterfølgere, ære Ham for verden. Hvis Kristi nådegaver ikke er synlige i deres liv, kan de aldri få tilgang til de himmelske boliger, som Han gikk for å berede til dem, som elsker Ham og holder Hans bud.

Iblant våre menighetsmedlemmer er det mange som, mens de bekjenner seg til å vandre på Herrens veier, bringer de inn i sin bekjennelse manerene og vanene fra et uomvendt selv, og dette ødelegger deres karakterer. Så meget, som er lettsindig og tankeløst, blir brakt inn i hjemmet og i menighetslivet, så Kristi Ånd bedrøves. Hele familier blant oss, vil, med mindre de våkner opp fra deres søvnige likegyldighet, gå fortapt. For de blir ikke omvendt daglig; de forstår ikke den sanne gudsfrykts guddommelige vitenskap; derfor blir de ikke til kar, som Mesteren kan bruke. De har tillatt Satan å få ledelse og kontroll over sine ord og handlinger, og de er ikke klar over, hvor stor skade de har gjort andres sjeler ved sin selvopphøyelse. De har såret Kristi hjerte ved å skade dem, som er kjøpt med Hans blod. Jeg er befalt å si til disse uomvendte bekjennere: ”Grav dypt og legg din grunnvoll fast på Klippen Kristus Jesus. Det er ikke nok for oss å tale om det høyere liv. Våre daglige handlinger skal gi andre en forståelse av, hva det høyere liv virkelig består av.

Det fremtidige evige liv for hvert enkelt individ avhenger ikke av ord, ikke av bekjennelse, men av ærlige handlinger. Vi trenger å gjøre besluttsomme anstrengelser for å bevare våre hjerter med all utholdenhet, mens vi ser hen til Jesus som opphavet og fullenderen av vår tro. Vi trenger å vokte oss for en uregjerlig tunge; vi trenger å finne muligheter til å gjøre godt sådan som Jesus gjorde. Evangeliets forkynnere, forkynn Kristus. Bring Hans himmelske nåde inn i deres liv og deres tanker. Vær sannferdige og hold dere alltid under Guds Ords disiplin. Vi skal frelses på Guds anviste måte. Vi må støtte oss til Hans råd og forene oss med Ham i Hans gjerninger. Et angerfullt hjerte er alltid følsomt. Lær hvert individ, som bekjenner seg til å være et Guds barn, at en velbygget karakter alltid vil ligne det guddommelige forbilde. Brev 78. – 5. mars 1907, til medlemmer i Berkeley Menighetene.

neste kapitel