Denne dag med Gud. kapitel 71. Fra side 74.     Fra side 74 i den engelske utgave.tilbake

Åpn Døren. – 6. mars.

”Se Jeg står for døren og banker; om noen hører Min Røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til Ham og holde måltid, Jeg med ham og han med Meg.” Åp. 3, 20.

Når hjertet er fritt for tanken om egen betydning og storhet, vil døren være åpen for Kristus, for du vil da kunne gjenkjenne Hans banken. Men dersom du ikke fjerner rotet, som holder Herren Jesus utenfor, har Han ingen mulighet for å gå inn, for Han tvinger Seg ikke innpå.

I nattens syner, har jeg båret det sikre vitnesbyrd, at Herren Jesus vil bli funnet av alle, som vil søke Ham av hele deres hjerte og vil gripe tak i Ham i tro. Jeg talte til dere intenst og alvorlig. Svar positivt på Kristi bønn om enhet og legg bort mistankene, som Satan har forsøkt å villede dere med. Send fienden bort, og så vil Herrens Ånd løfte opp en fane mot fienden for dere.

Om sjelen skal lykkes avhenger av Kristi forsonende offer. Han kom til denne verden for å skaffe oss tilgivelse. Vår første oppgave blir da å strebe intenst for å få motta åndelige velsignelser, for at vi kan stå lojale og trofaste midt blant farerne i disse siste dager, - beskyttet fra å gi det aller minste etter for Satans påfunn. Det er enhvers plikt å jevne ut stiene foran seg, for at de halte og de skrøpelige ikke skal bli skubbet ut av veien. Vi har ingen tid å miste. Sjelens fremgang avhenger av enheten, som Kristus bad om måtte eksistere blant dem, som tror på Ham. De skal være et med Ham, som Han er et med Faderen. Det er ikke Guds plan, at vi skal lage skiller og trekke tov mot hverandre, - men det er vår kunstferdige fiendes plan.

Vi bør ta oss i vare for dem, som benekter sin tidligere erfaring, og som ved spesielle påfunn prøver, om det er mulig å forføre de utvalgte. Han, som er vår advokat i de himmelske domslokaler, er kjent med enhver detalj i de bedrageriske knep, som de bruker, der gjør dette verk. De, som holder på å fjerne seg fra troen, arbeider for å undergrave andres tillit, sådan har de holdt på i årevis. Våre advarsler kommer fra Ham, som er interessert i oss, fordi Han ser våre farer og er kjent med deres planer, som opponerer mot Hans sannhet.

Han som går i forbønn for oss for de himmelske domstoler vil rense Sitt folk. Kristus vil fullkommengjøre Sine Hellige. Brev 90. – 6. mars 1906. – Til brødrene, som er samlet i Graysville, Tennessee

neste kapitel