Denne dag med Gud. kapitel 73. Fra side 76.     Fra side 76 i den engelske utgave.tilbake

Hva Kjærligheten gjør. – 8. mars.

”Jeg vil love Herren så lenge jeg lever, og synge for min Gud så lenge jeg er til.” Salme 146, 2.

Et halvt hundrede år har jeg vært Herrens budbringer, og så lenge jeg lever skal jeg fortsette å bringe de budskaper, som Herren gir meg til Sitt folk. Jeg tar ingen ære til inntekt for meg selv; Da jeg var ung gjorde Herren meg til Sin budbærer, for å formidle vitnesbyrd til oppmuntring, advarsel, og irettesettelse for Sitt folk. I seksti år har jeg hatt forbindelse med himmelske budbærere, og jeg har stadig fått undervisning om guddommelige ting og den måte Gud stadig arbeider på for å lede sjeler fra deres feiltakelser til lys i Guds lys.”

Jeg elsker Gud. Jeg elsker Jesus Kristus, Guds Sønn, og føler en intens interesse for hver sjel, som hevder å være et Guds barn. Jeg har besluttet å være en trofast husholder så lenge, Gud vil bevare mitt liv. Jeg skal ikke svikte ei heller bli motløs.

Men i flere måneder har min sjel følt intens smerte på vegne av dem, som har mottatt Satans villedende tankespinn. (panteistiske læresetninger); (se Testimonies for the Church, 255-304) Forferdelig er det, at de bringer disse tanker videre til andre, idet de gjør seg enhver tenkelig anstrengelse for å ødelegge tilliten til budskapene gitt til den siste generasjon og til det spesielle budskap, som Gud har gitt meg å gi. Jeg vet, at Herren har gitt meg denne oppgave, og jeg har ingen unnskyldning å bringe for det, jeg har gjort. I min erfaring mottar jeg konstant bevis på Guds mirakelgjørende makt i min kropp og på min sjel, som jeg har innviet til Gud. Jeg hører ikke meg selv til. Jeg er kjøpt for en pris. Og jeg har en sådan sikkerhet for at Herren arbeider til beste for meg, at jeg kun kan legge merke til det og takke for Hans overordentlige overflod av nåde. Jeg elsker Herren; jeg elsker min Frelser og mitt liv er fullstendig i Guds hender. Så lenge Han oppholder meg, skal jeg bringe et fast besluttet, trofast vitnesbyrd.

Hvorfor skulle jeg klage? Herren har reist meg opp fra sykesengen så mange ganger, Han har støttet meg på vidunderlig vis, så jeg kan aldri tvile. Jeg har så mange ufeilbare bevis på Hans spesielle velsignelser, at det er umulig for meg å tvile. Han gir meg frimodighet og frihet til å tale Sin sannhet til store forsamlinger av mennesker. Brev 86. – 8. mars 1906, - til pastor G. I. Butler, president of the Southern Union Conference.

neste kapitel