Denne dag med Gud. kapitel 75. Fra side 78.     Fra side 78 i den engelske utgave.tilbake

Rettferdighetens Regel. – 10. mars.

”Fredens Gud, Han som førte Den Store Hyrde for hjorden, Vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte Han gjøre dere skikket til alt som godt er, slik at dere gjør Hans vilje. Ja, måtte Han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet! Amen.” Hebr. 13, 20. 21.

Når dere kommer sammen for å tilbe og søke Herren, skulle det være deres eneste ønske å ære Ham, hvis krav alle er rette og rettferdige. Hans vilje, uttrykt til deg i Hans Ord, skal følges til punkt og prikke. Rettferdighetens regel åpenbart i Hans bekjennende folks liv vil gjøre dem bemerkelsesverdige, noen å legge merke til. Vi skal leve med øyet alene rettet mot Guds herlighet, idet vi alltid søker å være kristne i enhver betydning av ordet.

Disse ord ble uttalt av Vår Læremester: ”Dere må være under Guds kontroll. Lær hvordan dere skal harmonisere. Elsk som brødre; vær barmhjertige; vær høflige. Guds lover er rettferdige og rette. Alle Hans arbeidere skal æres som Guds medarbeidere.

De forskjellige interesser i arbeidet skal bygges opp med omhu. Fra nå av og framover vil ansvarene vokse hurtig. Guds vilje, rettferdighetens fullkomne regel, skal vises i din gjerning. Kommuniser ofte, hver dag, med din Gud, og lytt til stemmen som sier til deg: ”Vær stille, og kjenn at Jeg er Gud.” (Salme 46, 10) Etter hvert som dine ansvar øker og budskapet går frem, vil fristelsene også tilta. Etter hvert som arbeidets mangfoldighet øver press på sjelen, skal du ydmyke ditt hjerte for Gud. Gjør trofast din del av arbeidet, og stå trofast i ditt individuelle ansvar for Gud. Hos Gud er det ingen personsanseelse. Den som gjør rettferdighet er rettferdig. En bekjennelse alene har ingen verdi, og kunnskap har ingen verdi, hvis den ikke er brukt rett.

”Klag ikke; grem deg ikke; begjær ikke; skjendes, strides ikke; Vår Læremester fortsatte: ”Når du er prøvet og sorg tynger deg ned, se hen til Den Store Lege. Du trenger å glede deg og ydmyke deg selv for Gud. Ved å gi etter for en selvisk ånd, blir mennesker smålige og sneversynte; følgen er, at de ikke kan skjelne mellom årsak og effekt. Herrens Ord skal være din veileder i alle ting. ”Herren er i Sitt Hellige Tempel; Vær stille for Ham all jorden!”

Herren kaller nu på de menn, som er utvalgt til å gjøre Hans gjerning; Han kaller dem til å stå som een mann til fremme for Kristi verk. - Brev 112. – 10. mars 1907. - To the directors of the Nashville Sanitarium and the Southern Union Conference

neste kapitel