Denne dag med Gud. kapitel 77. Fra side 80.     Fra side 80 i den engelske utgave.tilbake

Personlig, Praktisk Barmhjertighet, - 12. mars.

”Måtte Han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp, Han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige. Ef. 1, 18.

Måtte din forstands øye være så skjerpet, at det vil påvirke ditt hjerte, og måtte sjelens tempel bli så fylt av guddommelig barmhjertighet og medfølelse med sjeler på vei til fortapelse, fordi de aldri har hørt budskapet, at du vil våkne opp og gjøre praktiske tiltak for dem. Når vi således får våre øyne åpnet for behovene for de forsømte marker omkring oss, vil det resultere i, at vi glemmer våre egne innbilte behov. Vårt misjonsarbeid ville bli langt mer omfattende. Selvforsakelse og selvfornektelse burde bli praktisert på en måte, som det aldri har vært tidligere.

Det er når vi jobber aktivt for å fylle Guds saks behov, at vi bringer våre sjeler i berøring med Kilden til all kraft. Men la ingen få den ide, at de som har mottatt sannheten vil holde på å gi mer enn de har fått. Dine åndelige utgifter trenger ikke å overgå din åndelige inntekt. Det ene er vesentlig for det andre. Forsøm det ene, så vil det andre også bli forsømt. De mest interesserte og aktive Guds tjenere i enhver tidsalder har vært de, som har hatt den mest levende, praktiske fromhet. Deres åndelige behov ble fylt fra den aldri sviktende kraftkilde, som de kunne gi til andre. - Når vårt øye kun dveler ved Guds herlighet, framelsker vi vår egen personlige fromhet.

Det er fare for at vår religiøse aktivitet taper i dybde, når den utvider seg på overflaten. Det er fare for, at våre arbeidere stoler på menneskelige agenter, på lokalitetene og store forberedelser og mister sin faste tro på Gud, idet de gjør enhver ytre foranstaltning for å vise fremgang, mens arbeidet i hjertet blir forsømt. Filantropi, hvor omfattende og vidt utbredt den enn kan være, kan ikke erstatte den personlige fromhet. Fare lurer overalt omkring oss, så vi trenger alltid å være avhengig av Gud, så Hans Hellige Ånd kan rense våre hjerter, gjøre oss uselviske og hurtige til å oppfatte ordrene ovenfra.

Det er intet betydningsløst i Guds arbeid, og den trofasthet hvormed arbeidet er utført, betyr mer enn mengden av arbeidet, når enhvers lønn skal beregnes. Kvalitet teller mer enn kvantitet. Arbeidet, som den har gjort, som kun har en talent er like verdifullt i Guds øyne, som det, den med de fem talenter har utført. – Manuskript 25. – 12. mars 1899. ”Trofasthet i Guds gjerning”

neste kapitel