Denne dag med Gud. kapitel 79. Fra side 82.     Fra side 82 i den engelske utgave.tilbake

Innfødsrettens Velsignelser. – 14. mars.

”Jeg vil lære deg og vise deg den veien, du skal gå. Jeg lar Mitt Øye hvile på deg og gi deg råd.” Salme 32, 8.

Det er like meget ethvert menighetsmedlems individuelle privilegium, ut fra Guds Ord å kjenne Guds vilje med hensyn til hans spesielle arbeidsfelt, som det er for konferensens president eller for en annen tillitsmann. Alle burde søke Herren for å få opplysning og bli influert av Den Hellige Ånd. - Gud er parat til å kommunisere med Sitt folk.

Hver enkelt må selv personlig søke Gud alvorlig i bønn for selv å kjenne Guds Ord og få hjelp til å utføre det. Kun ved å ha tillit til Gud dag etter dag, ikke tillit til kjøtts arm, kan en sjel oppnå den erfaring som er nødvendig for å besvare svare Kristi bønn: ”Og dette er det evige liv, at de kjenner Deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, som Du sendte.” (Joh. 17, 3) Dette er den lekse, gitt til enhver sjel, som har begynt det nye året. Midt blant alle dine nåtidige bekymringer, alle dine plikter og engstelser, vent på Herren. Stol ikke på prinser, eller menneskebarn, fordi de tilfeldigvis er plassert i tillitsverv. Herren har forent ditt hjerte med Seg. Hvis du elsker Ham og er akseptert i Hans tjeneste, bring alle dine byrder, både offentlige og private til Herren og vent på Ham. Du vil da få en individuell erfaring, en overbevisning om Hans nærvær og Hans villighet til å lytte til din bønn om visdom og undervisning, som vil gi deg sikkerhet for og tillit til at Herren vil hjelpe deg og støtte deg i din forvirring og rådløshet.

Han ønsker, at du skal glede deg og prise Ham hver eneste dag for det privilegium Han har gitt deg i Kristi ord: ”Kom til Meg, alle dere som arbeider og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile.” (Matt. 11, 28) – Legg frem din sak for Herren, og hva enn dine engstelser og prøver består av, vil din ånd bli styrket og stålsatt til utholdenhet. Veien vil bli åpnet for deg, så du kan frigjøre deg fra hindringer og vanskeligheter. Du trenger ikke å gå til neste by eller til jordens ender for å finne ut av, hvilken kurs du skal velge. Stol på Gud som din nåværende hjelper, som vil overstyre alt, Han alene er Den som vet best. – Manuskript 15. – 14. mars 1897. ”Individuell Erfaring Nødvendig.”

neste kapitel