Denne dag med Gud. kapitel 80. Fra side 83.     Fra side 83 i den engelske utgave.tilbake

Den Høflige Kristne. – 15. mars.

”Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.” Ef. 4, 32.

Vi trenger å nære kjærlighet i våre hjerter. Vi burde ikke være beredte til å tenke ondt om våre brødre. Vi burde legge liten vekt på, hva de gjør eller hva de sier. Vi skal være Bibelkristne. ”Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet.” – (1. Peter. 1, 22)

”Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! ” (2. Kor. 13, 5)

Vi burde ikke fortsette å være likegyldige. Vi må sette spørsmål ved vår karakter, våre tanker og følelser, vårt temperament, våre mål, ord og handlinger. Vi er ikke trygge med mindre vi konstant og suksessfullt kjemper mot vår egen syndefulle natur (korrupsjon). Vi må tenke over, om vi er et eksempel på kristelig hellighet og om vi har tro. Med mindre vi forsker intelligent, idet vi gransker våre hjerter i Guds Ords lys, vil egenkjærligheten hjelpe oss til å få en meget bedre forståelse av oss selv enn vi burde hatt. Vi må ikke bli så alvorlig opptatt med å rette på andres feil, at vi forsømmer våre egne sjeler. Vi trenger ikke å være så ivrige for våre brødre, at vi forsømmer å gjøre det arbeid, som skulle gjøres for oss selv. En annens feil vil ikke gjøre vår sak mer rett. Det skal gjøres et individuelt arbeid for oss selv, som vi på ingen måte må forsømme.

Hvis vi er fylt av Guds barmhjertighet og kjærlighet, vil en tilsvarende holdning bli produsert i andre. Vi har intet å prale av. Alt er gaven fra en uendelig raus Frelser. Vi må flittig granske våre egne sjeler. Vi må vandre i ydmykhet. Vi ønsker ikke å være kledd i stridens klær men i fredens og rettferdighetens klær. Måtte Herren lære oss, hvorledes vi skal bære Hans åk og Hans byrder. Alt i denne sak og i dette verk skal fullføres i en vennlig, forsonlig ånd. Vi kan være høflige, til enhver tid, og trenger aldri å være redd for å overdrive. – Vi må øve oss i alltid å vise en god vilje overfor alle mennesker. Brev 11. – 15. mars 1880. til en General Conferece officer.

neste kapitel