Denne dag med Gud. kapitel 81. Fra side 84.     Fra side 84 i den engelske utgave.tilbake

Seieren er Sikker. – 16. mars.

”Han som ga Seg Selv i døden for våre synders skyld, for å fri oss fra den nåværende onde verden, etter Gud vår Fars vilje.” Gal. 1, 4.

Ved å gi Sitt liv for verdens liv, dannet Kristus en bro over sluket, som synden hadde skapt, idet Han forbant denne syndforbannede jord med himmelens univers som en del av Sitt domene. Gud valgte denne verden til å være utstillingsscenen for Sine mektige nådesgjerninger. Mens fordømmelsens dom hvilte over jorden på grunn av innbyggernes opprør, mens vredens skyer samlet seg på grunn av overtredelsen av Guds lov, ble en mystisk røst hørt i himmelen: ”Slaktoffer og gave bryr Du Deg ikke om, - Du har åpnet Mitt øre; brennoffer og syndoffer krever Du ikke. Da sa Jeg: Se her kommer Jeg. I bokrullen er det skrevet om Mig.” (Salme 40, 7. 8) – Vår Stedfortreder og Vår Garanti kom fra Himmelen og erklærte, at Han hadde brakt med Seg den uvurderlige gave, det evige liv. Alle som vil være lydige mot Guds ti bud har fått tilbud om frelse. Men det finnes noen, som nekter å akseptere et ”så sier Herren”. De vil ikke ære og respektere Hans lov. De gjør strenge menneskelige vedtak i opposisjon mot et ”så sier Herren” og ved forskrift og eksempel leder de menn, kvinner og barn inn i synd. De opphøyer menneskelige vedtak over den gudgitte lov. Men Guds fordømmelse og vrede er holdt i sjakk og er utsatt men venter likevel de ulydige. Guds rettferdige doms skyer holder på å samle seg. Materialet, som skal brukes til å ødelegge, har hopet seg opp gjennom årtier; og likevel vokser frafallet, opprøret og trassen mot Gud kontinuerlig. Den lille rest av Guds folk, som holder Hans bud, vil forstå det ord, som Daniel talte: ”Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå.” Dan. 12, 10.

Satan har kalt denne verden for sitt territorium. Her har han sitt sete, og han binder alle sine trofaste undersåtter til seg, alle, som nekter å holde Guds bud, som forkaster et enkelt ”så sier Herren”. De står under fiendens fane; for det er kun to partier i verden. - Alle står enten under de lydiges banner eller under banneret til de ulydige.

Jesus sender nå Sitt budskap til en fallen verden. Han fryder Seg over å gjenerobre tilsynelatende håpløst materiale, de som Satan har virket igjennom, og gjøre dem til gjenstand for Sin nåde. Han fryder Seg over å redde dem fra vreden, som skal ramme de ugudelige. – Manuskript 41, - 16. mars 1898. – ”Guds kjærlighets målebånd.”

neste kapitel