Denne dag med Gud. kapitel 91. Fra side 94.     Fra side 94 i den engelske utgave.tilbake

Å Skille Seg av Med Synden. - 26. mars.

”Er dere da reist opp med Kristus, så søk det, som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det, som er der oppe, ikke mot det, som er på jorden. Kol. 3, 1. 2.

Guds krav er lagt klart frem for oss, spørsmålet er derfor, vil vi føye oss etter dem? Vil vi akseptere betingelsene, som er nedlagt i Hans Ord – Å skille oss fra verden? Dette er ikke et arbeid, som kan gjøres på et øyeblikk eller på en dag. Det er ikke fullført ved å bøye seg ned ved familiealteret og benytte seg av leppenes tjeneste, heller ikke kan det gjøres ved offentlig formaning, oppmuntring eller bønn. Det er et livslangt verk. Vår helligelse til Gud må være et levende prinsipp, vevd inn i livet, som kan lede oss til selvfornektelse og selvoppofrelse. Det skal være bakgrunnen for alle våre tanker og være kilden til enhver handling. Dette vil heve oss over verden og skille oss fra dens forurensende innflytelse.

Alle våre handlinger er influert av vår religiøse erfaring, og hvis denne erfaring er fundert på Gud og vi forstår gudfryktighetens hemmeligheter, hvis vi daglig mottar kraft fra den verden, som kommer, og holder forbindelsen med Gud, og har Åndens fellesskap; - hvis vi hver dag tar et fastere grep om det høyere liv, og drar nærmere og stadig nærmere til Frelserens blødende side, vil vi få innarbeidet i oss prinsipper, som er hellige og høynende. Da vil det bli like naturlig for oss å søke renhet, hellighet og separasjon fra verden, som det er for herlighetens engler at utøve sin anviste jobb, kjærlighetens tjeneste, som består i å frelse dødelige mennesker fra verdens nedbrytende innflytelse. Enhver som går inn gjennom perleportene i Guds stad vil være en Ordets gjører. Han vil ha del i guddommelig natur, idet han har flyktet fra korrupsjonen som finnes i verden ved lysten. Det er vårt privilegium å bli klar over helheten som er i Kristus, og bli velsignet av den forsoning, som er gjort av Ham. Rikelig forsyning er brakt til veie, for at vi skulle bli løftet opp fra jordens lave standard og få vår hengivenhet festet til Gud og himmelske ting.

Vil denne atskillelse fra verden i lydighet mot det guddommelige bud, gjøre oss uskikkede til å utføre Herrens gjerning, som Han har overlatt til oss? Vil det forhindre oss i å gjøre godt mot dem, som er omkring oss? Nei, - jo fastere grep vi har på himmelen, desto sterkere vil vår kraft til brukbarhet i verden bli. – Manuskript 1. – 26. mars 1869. – ” Flid i Forberedelsesarbeidet.”

neste kapitel