Denne dag med Gud. kapitel 93. Fra side 96.     Fra side 96 i den engelske utgave.tilbake

Hans Iboende Nærvær. - 28. mars.

”Du lærer meg livets vei. For Ditt åsyn er det en fylde av glede, ved din hånd en evig fryd.” Salme 16, 11.

Denne verden er vår skole – en disiplinerings- og treningsskole. Vi er plassert her for å forme karakterer som er lik Kristi karakter, og for å oppnå vaner og lære språket til et høyere liv. Innflytelser, motsatt det gode, finns i rikelig mon på alle sider. Syndens utvikling holder på å være så moden, så dyp, så avskyelig for Gud, at Han snart vil reise Seg i majestet for å ryste jorden på forferdelig vis. Så oppfinnsomme er fiendens planer, så tilsynelatende ekte de situasjoner han skaper, at de som er svake i troen ikke kan gjenkjenne hans bedrag. De faller i de feller, som er forberedt til dem av Satan, som arbeider gjennom mennesker, som lar seg bruke til å forføre hvis mulig endog de spesielt utvalgte. Kun de, som er tett knyttet til Gud vil være i stand til å gjenkjenne fiendens falsknerier og intriger.

Tenk på den herlighet, som venter på dem som seirer! De vil få se Hans ansikt i hvis nærhet der er fullkommen glede og ved hvis høyre hånd der er evige gleder. La Gud kontrollere våre sinn. La oss ikke si eller gjøre noe, som vil få et medmenneske til å vende seg bort fra den rette vei.

Jeg føler meg meget tynget av sorg, når jeg tenker på, hvor få, som viser, at de har smakt det dype, velsignede samfunn med en Frelser, som sto opp fra de døde og som for opp til Himmelen. Verdslige mennesker streber for å få overherredømmet. Guds etterfølgere må alltid ha Kristus for øye, idet de spør, er dette Herrens måte å gjøre ting på? Et hellig ønske om å få leve Kristi liv må fylle våre hjerter. I Ham dveler hele Guddomsfylden legemlig. I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjulte.

Å om Vårt Folk kunne bli klar over, hvilke fordeler, som ville ha vært deres, hvis de ville se konstant på Jesus! ”Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.” (2. Kor. 3, 18). Han er vårt Alfa og vår Omega. Når vi presser oss tett inn til Hans side og holder kontakten med Ham, blir vi som Han. Ved Kristi Ånds forvandlende kraft, blir vi forandret i hjerte og liv. Hans Ord er inngravert på sjelens tavler, og vi er Hans vitner, idet vi representerer Ham i vårt daglige liv. – Brev 47, - 28. mars 1903, til F. C. Gilbert, en jødisk prest, som arbeider for sitt eget folk.

neste kapitel