Denne dag med Gud. kapitel 96. Fra side 99.     Fra side 99 i den engelske utgave.tilbake

Hans Kjøpte Eiendom. – 31. mars.

”For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festningsverker, idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Gud. 2. Kor. 10, 4. 5. - R.S.V.

Når vi har med ufornuftige og onde mennesker å gjøre, må de, som tror sannheten være forsiktige ikke å bringe seg selv ned på det samme niveau, der de vil bruke de samme sataniske våpen, som deres fiender bruker, idet de gir sterke personlige følelser fritt løp. Således motarbeider de selv det arbeid, Herren har gitt dem å utføre, idet de vekker til live litenskap, raseri og bitter fiendskap mot seg selv og mot Herrens gjerning. Hold Jesus høyt opphøyd. Vi er Guds medarbeidere. Vi er utstyrte med åndelige våpen, som er mektige til å bryte ned fiendens festninger. Vi må ikke i noe tilfelle misrepresentere vår tro ved å veve inn ukristelige karaktertrekk i arbeidet. Vi skal opphøye Guds lov, som binder oss til Jesus Kristus og til alle, som elsker Ham og holder Hans bud. Vi skal også vise kjærlighet til de sjeler, for hvem Kristus har gitt Sitt liv. Vår tro skal demonstreres som en kraft, som Kristus er opprinnelsen til. Og Bibelen, Hans Ord, skal gjøre oss vise til frelse.

La Kristi rettferdighet med dens livgivende innflytelse komme inn i sjelen; så kan du synge, for Han tilgir deg alle dine misgjerninger og overtredelser. Du sier, du er full av åndelig sykdom. Den Store Lege kaller på deg, Han ber deg om å komme til Seg, så Han kan helbrede deg. Han helbreder alle dine sykdommer. De verste av disse sykdommene er misunnelse, sjalusi, ondskapsfulle antakelser og mistanker, baktalelse, et ønske om å følge planer som motarbeider Guds verk. Hvert enkelts liv burde være hellig, men det er fylt av fordervelse og ondskap, og på grunn av det, er mennesket et lett bytte for Satans fristelser. Men hvis Kristus bor i ditt hjerte, kan du si: Han frelser vårt liv fra ødeleggelsen: Han kroner oss med elskelig vennlighet og mild, medfølende barmhjertighet. La derfor sanger med lovprisning være på våre lepper og fylle våre hjerter. Mediter over Kristi lidelser for oss. I stedet for å leite etter noe å anklage og fordømme andre for, takk Herren for, at det finnes tilgivelse hos Ham. Kristus fylles med sorg, når vi kritiserer og anklager, for dette er Satans verk. La oss dra vann opp fra frelsens kilder og prise Herren.

Det er ikke seremoniene, som er bevis for, at sjelen er født på ny. - Det, å sette pris på Kristi omsorg for sauene på Hans beitemarker er et bevis på at den nye fødsel har funnet sted. – Manuskript 46. – 31. mars 1898. ”Arbeidet, som er lagt til rette for Guds Folk.”

neste kapitel