Det er et godt land kapitel 19. Fra side 53.     Fra side 74 i den engelske utgave.tilbake

Innhøstningstiden

Den 23. september, viste Herren meg at han for annen gang hadde strukket ut hånden for å samle levningen av sitt folk og at anstrengelsene må bli fordoblet i denne innhøstningstiden. Da Israel ble spredt, var det hjemsøkt og splittet, men i denne innhøstningstiden vil Gud lege og forbinde sitt folk. Da det ble spredt, hadde anstrengelsen for å utbre sannheten liten virkning og resulterte i lite eller ingenting. Men i innhøstningstiden, når Gud har begynt å samle sitt folk, vil anstrengelsene for å spre sannheten lykkes. Alle burde stå samlet og arbeide med iver. Jeg så at det var galt av noen å henvise til tiden for spredningen som et eksempel på hvordan vi i innhøstningstiden skal ledes. For hvis Gud ikke skulle gjøre mere for oss nå enn han gjorde da, så ville Israel aldri bli samlet. Jeg har sett at 1843 plansjen var ledet av Herrens hånd og at den ikke må forandres. Tallene var slik som han ønsket at de skulle være. Men hans hånd skjulte en feiltagelse i noen av tallene, slik at ingen kunne se den før han fjernet hånden.

Deretter så jeg med hensyn til det "daglige" (Dan.8,12.), at ordet Herren har vist meg at den tredje engels budskap må lyde og bli forkynt for de spredte Herrens barn, men det må ikke baseres på tid. Jeg så at noen fikk en falsk glød ved at tid ble forkynt. Men den tredje engels budskap er sterkere enn tid. Jeg så at dette budskapet kan stå på sitt eget grunnlag. Det trenger ikke å bli styrket av tidselementet. Det vil bli forkynt med mektig kraft. Budskapet vil gjøre sin virkning og avsluttes i rettferdighet.

Så ble jeg vist noen som er i stor villfarelse ved å tro at det er deres plikt å reise til det gamle Jerusalem. De tror de har en oppgave å utføre der før Herren kommer. En slik oppfatning vil lede tankene og interessen bort fra den nåværende oppgave for Herren under den tredje engels budskap. For disse som tror at de må reise til Jerusalem, vil ha sine tanker der, og deres midler vil ikke bli brukt til å forkynne den nåværende sannhet, men vil bli brukt slik at de og andre kan komme seg til Jerusalem. Jeg så at en slik misjon ikke ville bringe med seg noe positivt. Det vil ta lang tid bare å få noen få jøder til å tro på Jesu første komme, for ikke å nevne hans annet komme. Jeg så at noen var sterkt forført av Satan angående disse tingene. Sjeler rundt dem kunne ha blitt hjulpet i dette landet og ledet til å holde Guds bud, men de lot dem gå fortapt. Jeg så også at det gamle Jerusalem aldri kommer til å bli gjenoppbygget, og at Satan gjør sitt beste for å lede tankene til Guds barn til disse tingene nå i innhøstningstiden, for å hindre dem fra å rette all sin oppmerksomhet "mot Herrens nåværende oppgaver. Dette gjør at de forsømmer de nødvendige forberedelser til Herrens dag.

Kjære leser: En følelse av plikt overfor mine brødre og søstre, og et ønske om at sjelers blod ikke må bli funnet på mine klær, har motivert meg til å skrive denne lille boken. Jeg er klar over den skepsis som mange nærer overfor syner. Mange som bekjenner at de venter på Jesu komme og forkynner at vi lever i de "siste dager," sier de er fra Satan. Jeg venter mye motstand fra slike. Hadde jeg ikke følt at Herren venter dette av meg, ville jeg ikke ha offentliggjort mine syner på denne måten, fordi de sannsynligvis vil resultere i hat og hån fra noen. Men jeg frykter Gud mere enn mennesker.

Da Herren i begynnelsen gav meg budskaper å overbringe til sitt folk, var det vanskelig for meg å formidle dem. Ofte tonet jeg dem ned og gjorde dem så milde som mulig, av frykt for å såre noen. Det var en stor prøvelse å forkynne budskapene slik Herren gav dem til meg. Jeg forstod ikke hvor utro jeg var og så ikke synden og faren ved en slik fremgangsmåte, før jeg i et syn ble brakt frem for Jesus. Han så på meg med mishag og vendte ansiktet bort fra meg. Det er ikke mulig å beskrive den angst og sjelekval jeg følte da. Jeg falt ned på kne for ham og hadde ikke kraft til å si et eneste ord. Å, som jeg ønsket å skjule meg for dette fryktelige blikket! Da forstod jeg til en viss grad hva de fortapte vil føle, når de roper til fjellene: "Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede." Åp.6.16.

Snart ba en engel meg om å reise meg. Det synet som da møtte meg kan knapt beskrives. Jeg ble vist en gruppe som hadde håret og klærne i uorden, og ansiktsuttrykkene var et bilde på fortvilelse og redsel. De kom bort til meg og gned klærne sine mot mine. Jeg så at klærne mine ble tilsølt med blod, og at blodet tæret hull i dem. Igjen falt jeg som død ned for min ledsagende engel. Jeg fikk ikke frem en eneste unnskyldning. Tungen nektet å røre seg, og jeg ønsket å konnne meg bort fra dette hellige stedet. Engelen reiste meg opp på bena igjen og sa: "Dette er ikke din stilling nå, men denne scenen er blitt vist deg for at du skal vite hva din situasjon kommer til å bli, hvis du unnlater å kunngjøre for andre hva Herren har åpenbart for deg. Men hvis du er trofast inntil enden, skal du spise av livets tre og drikke av livets vann. Du vil komme til å lide meget, men Guds nåde er tilstrekkelig for deg." Da var jeg villig til å gjøre alt som Herren ventet av meg, for at jeg kunne oppnå hans velvilje og ikke utsettes for hans fryktelige blikk.

Noen ganger har jeg blitt utsatt for falske beskyldninger om å forkynne spiritistiske synspunkter. Men før redaktøren av "Day Star" falt i den villfarelsen, gav Herren meg et syn om den sørgelige og ødeleggende virkning som han og andre vil ha på flokken, ved å forkynne denne spiritistiske oppfatningen. Jeg har ofte sett at den elskelige Jesus er en person. Jeg spurte ham om hans Far var en person og hadde en skikkelse som hans. Jesus svarte, "Jeg er et nøyaktig bilde på min Fars person."

Jeg har ofte sett at en spiritistisk oppfatning føre til at himmelen mister all sin herlighet I manges sinn har Davids trone og Jesu elskelige skikkelse blitt brent opp i spiritismens flammer. Jeg har sett at noen som er blitt ført vill og er forledet til å tro på denne villfarelsen, igjen vil bli ført tilbake til sannheten. Men det vil være neste umulig for dem helt å bli kvitt spiritismens forførende makt. Slike skulle helhjertet bekjenne villfarelsen og vende seg bort fra den for alltid.

Kjære leser, jeg anbefaler deg Guds ord som en rettesnor for din tro og dine gjerninger. Etter dette Ord vil vi bli dømt. Gjennom dette Ord har Gud lovet å gi oss syner i de "siste dager." Ikke for å introdusere nye trospunkter, men for å hjelpe sitt folk og rettlede dem som farer vill fra Guds ord. Slik behandlet Gud Peter da han var i ferd med å sende ham til å forkynne for hedningene. (Åp.gj.10.kap.)

neste kapitel