Det Kristne hjem kapitel 29. Fra side 140.     Fra side 187 i den engelske utgave.tilbake

EN OPPGAVE SOM IKKE KAN OVERLATES TIL ANDRE

Foreldreansvaret.. - Det hviler et ansvar på foreldrene som ikke kan bli overlatt til andre. Så lenge de lever er de ansvarlige overfor Gud. . . . Alle foreldre som setter sin lit til Guds ord, og forstår i hvilken grad barnas karakterdannelse er avhengig av dem, vil sette alt inn på å leve slik at barna trygt kan følge i deres spor.

Faren og moren er ansvarlige for barnets trivsel, for dets fysiske og åndelige tilstand og for utviklingen av en karakter etter Guds vilje. Ingen andre kan påta seg dette. Når vi blir foreldre, er det vår plikt å samarbeide med Gud for å lære barna faste og sunne prinsipper.'

Hvor trist er det ikke at mange foreldre har unndratt seg sitt gudgitte ansvar for barna, og overlatt det til fremmede. De er villige til å la andre ta seg av barna, og hvorlater sine forpliktelser til dem.

Mange som klager over barnas egenrådighet, har ingen andre enn seg selv å klandre. Dersom de ville søke råd i Bibelen, ville de snart finne ut hva Gud forventer av dem som foreldre og oppdragere. Det er på tide å ta opp igjen de plikter som så lenge er blitt forsømt. De trenger å ydmyke seg for Gud i anger fordi de har forsømt å følge hans retningslinjer i oppdragelsen av barna. De må forandre kurs og følge Bibelens råd fullt ut.

Menigheten kan ikke oppdra barna. - Om bare barna og de unge ville gi sitt hjerte til Jesus! Hvilken mektig hær ville ikke da gå ut i verden og kjempe for rettferdighetens prinsipper! Arbeidet med å oppdra barna som Kristi etterfølgere burde aldri overlates til menigheten alene.

Heller ikke predikanten. - Dere legger et altfor stort ansvar på predikanten når dere krever at han skal svare for barnas åndelige tilstand, samtidig som dere hverken ser eller føler deres egne forpliktelser som foreldre og oppdragere. . . . Deres sønner og døtre blir ført på avveier på grunn av deres eget dårlige eksempel og deres slappe leveregler. Men til tross for den mangelfulle opplæringen i hjemmet, venter dere at predikanten skal motvirke den daglige innflytelsen dere har over barna, og utføre et mirakel ved å lære dem dyd og fromhet.

Når predikanten har gjort alt som står i hans makt å gjøre for menigheten ved trofaste og oppriktige advarsler, ved tålmodig irettesettelse og vedholdende bønn for å vinne tilbake det fortapte, og likevel ikke lykkes, er det mange foreldre som klandrer ham fordi deres barn ikke er blitt omvendt. Oftest skyldes det deres egne forsømmelser. Ansvaret hviler på foreldrene. Er de villige å påta seg den oppgaven som Gud har betrodd dem, og utføre den i oppriktighet og tro? Vil de gå fremover og oppover, arbeide tålmodig og samvittighetsfullt for at Guds hensikt med deres liv skal bli oppfylt? Vil de oppmuntre barna til å følge i samme spor?

Det er altfor mange foreldre som overlater sitt ansvar til andre. Mange er av den oppfatning at predikanten skal overta deres forpliktelser og oppdra deres barn, slik at Gud kan sette sitt segl på dem.

Heller ikke sabbatsskolen. - Det er foreldrenes forrett å gi sine barn den kunnskap som de skal ta med seg ut i livet. Men av en eller annen grunn misliker mange foreldre å gi sine barn undervisning i det som har med kristendommen å gjøre. De ser gjerne at lærerne i sabbatsskolen underviser dem om deres ansvar overfor Gud. Men Gud ønsker at alle foreldre skal oppdra og undervise sine barn, og alltid minne dem om at de skal forme en karakter både for dette liv og for det liv Gud vil gi alle som elsker ham.'

Stol ikke på at lærerne i sabbatsskolen gjør det arbeidet dere skulle ha gjort, og lærer barna hvilken vei de skal gå. Sabbatsskolen kan være til uvurderlig hjelp for foreldrene, men den kan aldri utfylle deres plass. Gud har bedt alle foreldre, om å lede sine barn til Jesus og lære dem å be og stole på hans ord.

I oppdragelsen av barna må dere ikke legge Guds ords sannheter til side og stole på en sabbatsskolen vil utføre de plikter dere forsømmer. Bibelen er ikke for hellig og opphøyet til å bli brukt daglig. Den skal nettopp gi rettledning i hverdagens småting. Dersom vi daglig grunner på Bibelens sannheter, vil de oplyse vårt liv og tillskynde oss til å arbeide for å forme en rettlinjet karakter.

neste kapitel