Det Kristne hjem kapitel 32. Fra side 151.     Fra side 200 i den engelske utgave.tilbake

HJERTETS AKER

En utfordring til foreldre. - Herren har betrodd alle foreldre en stor og hellig gjeming. De skal omhyggelig bearbeide hjertets jordbunn. De skal være Guds medarbeidere i denne oppgaven. Han forventer at de skal vokte og stelle barnehjertet på en samvittighetsfull måte. De skal så den gode sæd og fjerne alle former for ugress. Alle mangler ved karakteren, alle feilaktige holdninger, må lukes bort, for dersom de får lov til å vokse opp, vil de skjemme karakteren og hindre de edle trekk i å utvikle seg.

Foreldrenes første og viktigste arbeidsplass er hjemmet. De dyrebare plantene i hjemmets åker krever den største omtanke. Alle fedre og mødre skal stå til ansvar for de små som er overlatt til deres varetekt. Derfor bør de nøye overveie hvordan de på beste måte skal kunne utføre dette arbeidet.

Innenfor din egen dør har du en åker å ta deg av, og Gud vil kreve deg til regnskap for det han har overlatt til deg.

Stell hjertets åker. - Den sterkeste innflytelse de unge er omgitt av i dag, er den som vil lede dem til å følge de naturlige tilbøyeligheter. Dersom de oppfører seg mindre pent, trøster foreldrene seg ofte med at det vil rette seg etter en tid. Når de blir seksten eller atten år og er mer fornuftige, vil de ta avstand fra sine feilaktige vaner og bli nyttige menn og kvinner. Hvilken misforståelse! I årevis har de tillatt Satan å så til hjertets åker med ugress. Grunnlaget et blitt lagt for et ødeleggende livsmønster, og i mange tilfelle vil alt det som senere blir gjort for å rette på skadene, være til liten nytte. . . .

Mange foreldre har tillatt barna å danne feilaktige vaner, og følgene av dette vil vise seg gjennom et helt liv. Det er foreldrene som er ansvarlige for denne synden. Barna kan gjerne kalle seg kristne, men dersom Guds nåde ikke får bearbeide hjertet på en særlig måte, vil de inngrodde vanene komme til syne under alle livsforhold.

De unge burde opplæres til å skjelne mellom godt og ondt i tidlig alder, for det er en grunnfalsk forestilling at en gang i fremtiden vil det gode få overhånd og det onde slippe taket. Det onde vil alltid vokse fortere enn det gode. Det er selv sagt mulig at de onde vaner og tilbøyeligheter de har tilegnet seg, en gang kan bli forandret. Men hvem vil ta en slik sjanse?

Tiden går så fort. Det er lettere og langt tryggere å så ren og god sæd i barnehjertet enn å luke ugress etterpå. Det er vanskelig å fjerne de merkene som er preget inn i det mottagelige barnesinnet. Hvor viktig er det da ikke at alle inntrykk som de blir utsatt for, virker i riktig retning, at de unges uferdige og bøyelige evner blir formet på deu rette måten.

Sæd og høst. - I barnets første leveår er det av største betydning at hjertet blir bearbeidet for å kunne ta imot Guds nådes regnskurer. Sannhetens såkorn må bli sådd og omhyggelig hegnet om. Gud belønner alt som blir gjort til hans navns ære. Først blir det blad, deretter aks og så korn i akset.

På grunn av foreldrenes syndige forsømmelser får Satan ofte rik anledning til å så sin sæd i barnehjertet, og det fører til en tragisk høst. I dag holder verden på å forgå av mangel på sann godhet, og dette skyldes at foreldrene har forsømt å ta seg av barna. De har ikke holdt dem borte fra nedbrytende forbindelser. Derfor går barna ut i verden og sår en sæd som fører til død.

Arbeidet med å lære barna riktige prinsipper, og å luke bort unyttige og giftige planter, er av aller største betydning. Dersom disse ugressplantene blir overlatt til seg selv, vil de nemlig vokse helt til de kveler alle de plantene som har verdi.

Dersom en åker blir liggende brakk, vil det uten unntak vokse opp ugress som er vanskelige å fjerne. Jordbunnen må bearbeides nøye, og ugresset må lukes bort før verdifuHe planter kan vokse opp og bære frukt. Sæden må bli sådd med omtanke. Dersom moren unnlater å så sannhetens dyrebare sæd, og likevel venter en rik høst, vil hun bli sørgelig skuffet. Hun vil ikke høste noe annet enn torner og tistler. Satan er på ferde til stadighet, og sår frø som gir en sikker høst av hans eget slag, av hans egen sataniske karakter.

Vi må alltid være på vakt når det gjelder våre barn. På utallige utspekulerte måter bearbeider Satan deres sinn og viljekrafr allerede fra fødselen av. Det er bare foreldrenes visdom og stadige omtanke som kan beskytte dem. I tillit til Gud må de stelle hjertets grobunn med innsikt og kjærlig. her, og så en sæd av kjærlighet, glede og fred, riktige vaner og avhengighet av Gud.

Naturlig skjønnhet kommer til syne. - Alle foreldre og lærere burde ærlig og oppriktig søke å få del i den visdom Jesus alltid er villig til å gi, for de steller med menneskesinnet på det mest interessante og mottagelige utviklingsstadium. De burde sette alle sine krefter inn på å lede barnas evner og anlegg i en slik retning at de gradvis kan utfolde den naturlige skjønnhet som hører til hvert enkelt alderstrinn, og utvikle seg på samme harmoniske måten som blomstene i en hage.

neste kapitel