Det Kristne hjem kapitel 57. Fra side 272 .     Fra side 348 i den engelske utgave.tilbake

HOLDNING TIL EN VANTRO EKTEFELLE

Dette kapittel er stort sett satt sammen av råd til fortvilte troende.

Bør en kristen hustru forlate sin vantro mann? - Jeg har fått mange brev fra mødre som har fortalt om sine vanskeligheter i hjemmet, og bedt om råd. Et av tilfellene er representativt for mange. Ektemannen er ikke en kristen, og det gjør oppgaven med å oppdra barna vanskelig for moren. Han er tvers igjennom verdslig, vulgær og grov i sine uttrykksmåter overfor henne. Gjennom sin oppførsel lærer han barna å overse morens myndighet.

Når hun forsøker å be sammen med dem, kommer han gjerne inn og gir seg til å bråke alt han kan, mens han forbanner Gud og bruker stygge skjellsord om Bibelen. Moren blir etter hvert så mismodig at livet føles som en byrde for henne.

Hva kan hun gjøre? Vil det være til gagn for hennes barn at hun blir hjemme? Hun har et oppriktig ønske om å gjøre noe for Gud, og har tenkt seg at der ville være best om hun forlot hjemmet og familien, når mannen likevel ikke gjør annet enn å oppdra barna til å være ulydige mot henne.

I slike tilfelle vil jeg alltid råde mødre til ikke å gå fra barna, uansett hvor mye de må lide på grunn av fattige kår, eller fra de sår som sjelen blir påført fordi mannen er så hard og ufølsom. Overlat ikke barna i hendene til en gudløs far. Din oppgave er å motvirke hans innflytelse som er under Satans kontrol!

Et eksempel på selvdisiplin. - Jeg vet at du må gå gjennom harde prøvelser, men det er alltid like viktig å vise en stille og saktmodig ånd. Din mann trenger hver dag et levende eksempel på tålmodighet og selvdisiplin. Forsøk å glede ham på alle tenkelige måter, uten å fire på et eneste sant prinsipp. . . .

Gud krever at vi skal tjene ham med hele vårt vesen med hjerte, sinn og all vår styrke. Når du gir ham der han ber deg om, vil du etter hvert komme til å gjenspeile hans karakter. La din mann se at Den Hellige Ånd virker i deg. Vær forsiktig og omtenksom, tålmodig og overbærende. Du må ikke forsøke å tvinge din tro inn på ham. Gjør dine plikter som hustru, og legg merke til om ikke hans hjerte blir bløtgjort. Hengivenheten overfor din mann må ikke få lov til å slokne. Legg vinn på å glede og tilfredsstille ham så langt det er mulig. Din kristne tro må ikke dra deg bort fra ham. Du bør samvittighetsfullt lyde din Gud, og glede din mann så ofte du kan... .

Alle må få se at du elsker Jesus og stoler på ham. Gi til kjenne overfor din mann og dine troende og vantro venner at du ønsker at de skal se sannhetens storhet. Men du må ikke vise den smertefulle fortvilelse som ofte ødelegger en god gjerning. . . .

Du må aldri anklage og prøve å finne feil hos din mann. Fra tid til annen vil du komme i vanskelige situasjoner, men du skal ikke snakke om disse prøvelsene. Her er taushet gull. Å snakke om dette på en ubetenksom måte vil bare gjøre deg mer ulykkelig. Bring mest mulig solskinn inn i hjemmet, og steng skyggene ute. La de klare stråler fra retferdighetens sol få opplyse ditt eget sinn. Da vil innflytelsen fra et kristent liv gjøre seg gjeldende i familiekretsen. Trangen til å dvele ved ubehagelige ting, som sjelden fører til noe sant og godt, vil etter hvert bli mindre.

Råd til en hustru som er hardt prøvet. - Du har nå et dobbelt ansvar, fordi din mann har vendt seg bort fra Jesus. . . .

Jeg vet at det er en stor sorg for deg å måtte stå alene når det gjelder å følge Guds ord. Kanskje du ved å leve et helstøpt liv i tro og lydighet, kan vinne din mann tilbake til sannheten? Bring dine barn til Jesus. I et enkelt språk kan du undervise dem i sannheten. Syng for dem vakre, tiltrekkende sanger som forteller om Jesu kjærlighet. Led dine barn til Jesus Kristus, for han er glad i dem.

Vær ved godt mot. Glem ikke at du har en talsmann og trøster, Den HelIige Ånd, som Jesus har sendt. Du er aldri alene. Dersom du vil lytte til den stemmen som kalIer på deg, og dersom du uten å nøle vil lukke opp hjertedøren for Jesus, vil han komme inn og holde måltid med deg, og du med ham. Når Jesus får lov til å bo hos deg, vil du alItid oppleve hvile og fred.

Hold fast på kristne prinsipper. - Den familie som ikke tilber Gud, er som et skip langt ute på åpne havet, uten fører og uten ror. Stormen raser og slår over det, og det er fare for at alle som er om bord, skal omkomme. Du må betrakte både deg selv og dine barn som uerstattelige i Guds sak. For du må en gang møte igjen din mann og dine barn foran Guds trone.

Du må ikke tillate at dine prinsipper mister noe av sin styrke, de må vokse seg sterkere og sterkere. Uansett hvor irritert din mann blir og hvor uenig han er med deg, må du vise en rettlinjet og urokkelig kristen trofasthet. Det betyr ikke så mye hva han sier. Innerst inne kan han ikke annet enn å se opp til deg, så fremt han har et hjerte av kjøtt og blod.

Guds krav må komme i første rekke. (Anmerkning: Tatt fra kapitlet "Advarsler og irettesettelse!", hvor det finnes vitnesbyrd til flere medlemmer i en bestemt menighet. Her følger et budskap rettet til bror T.) - Jeg fikk deretter se hans svigerdatter. Hun er dyrebar i Guds øyne, men hun er undertrykt og slavebundet, skjelvende og fryktsom, nervøs og full av tvil. Denne søster bør ikke føle at hun må gi seg inn under en gudløs ungdom som har færre år på nakken enn hun selv. Ekteskapet tilintetgjør ikke den personlige selvstendighet. Guds fordringer står over alle jordiske krav. Kristus har kjøpt henne med sitt eget blod. Hun tilhører ikke lenger seg selv. Det er til stor skade for henne at hun ikke setter hele sin lit til Gud, men gir etter for en hovmodig og herskesyk mann. Hun bør ikke ofre sin overbevisning og undertrykke samvittighetens stemme for å føye sig etter en man som er satt i fyr og flamme av Satan for a underkue hennes skjelvende og fryktsomme sinn på en virkningsfull måte. Gang på gang er hun blitt oppskaket og opprevet. Nervesystemet er nedbrutt, og hun er nærmest et vrak.

Er det Guds vilje at denne søster skal være i en slik tilstand at hun ikke lenger kan tjene ham? Nei. Hennes ekteskap var resultatet av et djevelsk bedrag. Og likevel bør hun nå gjøre det beste ut av situasjonen. Hun bør behandle sin mann med ømhet og gå inn for å gjøre ham lykkelig sa lenge det ikke strider mot hennes samvittighet. For om han fortsetter å gjøre motstand, er denne jorden den eneste himmelen han vil få del i. Men å gi avkall på retten til å gå på møter, bare for å tilfredsstille en hovmodig ektemann som er besatt av en satanisk ånd er ikke i samsvar med Guds vilje.

"Og en annen sa: Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme." Denne mannen gjorde ikke noen synd ved å gifte seg. Synden bestod i at han giftet seg med en som trakk hans sinn bort fra viktigere ting i livet. En mann ma aldri tillate at hustruen og hjemmet drar hans tanker bort fra Kristus og hindrer ham i å ta imot evangeliet.

Bedre å redde noe enn å miste alt. - Du har hatt mange skuffelser, bror K. Men du må fortsette å være ærlig og oppriktig og fast bestemt på å gjøre din plikt i familien, og få de andre med deg om det er mulig. Du bør ikke spare noen anstrengelser for å overtale dem til å gå sammen med dig på veien til himmelen. Men dersom moren og barna ikke vil sta sammen med deg men heller søker å trekke deg bort fra dine plikter og kristne forsetter, må du bare fortsette å gå fremover, selv om du må gå alene.

Du må leve et liv i sann gudsfrykt, og benytte enhver anledning til å være til stede ved møtene. I de dager som ligger foran, vil du trenge all den åndelige styrke du kan få. Alt det Lot eide, gikk tapt. Om du skulle bli stilt overfor tap, bør du ikke miste motet, og dersom du i det minste kan redde en del av din familie, er det mye bedre enn at alle gar fortapt.

neste kapitel