Det Kristne hjem kapitel 81. Fra side 393.     Fra side 506 i den engelske utgave.tilbake

REKREASJON SOM GIR VARIG TILFREDSSTILLELSE

Mosjon som styrker både kropp, sinn og karakter. Den mest givende form for mosjon er ikke den som skjer i form av lek eller øvelse for øvelsens skyld. Vi kan nok ha fordel av å oppholde oss i frisk luft og også av å trene opp musklene. Men dersom vi bruker den samme energi til å utføre nyttig arbeid, vil det være langt bedre. Vi vil føle oss mer tilfredse fordi vi har utrettet noe nyttig, og vi vil ha god samvittighet ved tanken på vel utført arbeid.

Hos barna og de unge bør vi vekke en trang til å bruke kreftene til noe som gagner dem selv og andre. Den slags mosjon som utvikler sinnet og karakteren, som gjør hendene nyttige og modner de unge til å ta del i livets byrder, gir fysisk styrke og skjerper alle evnene. Lønnen kommer i form av større flid, og at det blir en vane å gjøre godt.

Ingen fritidssysler er så gunstige for barn og unge som det å hjelpe andre. De unge er av naturen begeistret og samarbeidsvillige, og er gjerne med på det som blir foreslått.

Jesu eksempel som ung. - Jesus arbeidet meget flittig, og han fikk mosjon ved å utføre forskjellige oppgaver som svarte til hans voksende fysiske styrke. Ved at han utførte det arbeidet som ble anvist, fikk han ikke tid til å gi etter for spennende, unyttige atspredelser. Han tok ikke del i noe som kunne forgifte hans moralske sans og svekke hans fysiske styrke. Han ble oppdratt til å ta del i nyttig arbeid, og endog til å tåle strabaser.

Under sitt liv på jorden var Jesus et eksempel for hele menneskeheten, og han var lydig og hjelpsom i hjemmet. Han lærte seg tømmermannsyrket, og arbeidet i det lille verkstedet i Nasaret.. . .

Bibelen sier om Jesus: "Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham." Gjennom det daglige arbeidet under oppveksten ble hans sinn og kropp utviklet. Han brukte ikke sine fysiske krefter på en tankeløs måte, men sørget for å få den mosjon som var nødvendig for å bevare helsen, slik at han kunne gjøre sitt beste på alle felter. Han ville ikke stå tilbake på noe område, selv ikke når det gjaldt å behandle verktøy. Han var en fullært håndverker, på samme måte som han hadde en fullkommen karakter. Ved ord og eksempel verdsatte Kristus nyttig arbeid.

Variert arbeid gir fornyelse. Unge menn bør huske at de skal stå til ansvar for alle de privilegier de har hatt, og at de skal svare for hvordan de har benyttet sin tid og sine evner. De vil kanskje undre seg over om de skal få ha noen form for fornøyelse og avkobling, om de skal arbeide uavbrutt, uten noen forandring.

Fra tid til annen kan det være nødvendig å få avveksling fra fysisk arbeid som har tært på kreftene, slik at de kan ta fatt med ny kraft og med større hell. Men fullstendig hvile er kanskje ikke nødvendig, og vil heller ikke være det beste når der gjelder deres fysiske styrke. De behøver ikke sløse bort dyrebare øyeblikk, selv når de er utslitt av ensidig arbeid. De kan da prøve å gjøre noe som ikke er så utmattende, men som vil være til glede for dem som arbeider i hjemmet. Når de er med på å lette deres byrder ved å hjelpe dem med det tyngste arbeidet, vil de oppleve å få del i den gleden og avvekslingen som har sin rot i prinsipper. Bare dette kan gi sann lykke. Da bruker de ikke tiden til fjas og selviske påfunn. De kan alltid være opptatt med noe nyttig og hele tiden få ny kraft gjennom forandring, og likevel bruke hvert eneste øyeblikk til beste for en eller annen.

Mange hevder at det er nødvendig å ta del i fornøyelser dersom man skal bevare sin fysiske helse. Det er sant at forandring er nødvendig for å utvikle kroppen på den rette måten, for sinn og kropp blir fornyet og styrket gjennom avveksling. Men de nnge oppnår ikke dette ved å hengi seg til tåpelig fornøyelse og ved å forsømme daglige plikter som de burde være opptatt av.

Et elevprogram som Gud velsignet. Vi må lære de unge å benytte de fysiske og mentale krefter i like høy grad. Å benytte alle evner og krefter på en helsefremmende måte vil gi oss en bred og omfattende utdannelse..

Da vi var i Australia, hadde vi en vanskelig oppgave med å undervise foreldre og unge om disse ting. Men vi holdt på til de innså at for å få en fullstendig utdannelse, måtte studietiden fordeles mellom boklige sysler og praktisk arbeid.

En del av dagen ble benyttet til praktisk, nyttig arbeid. Elevene lærte å rydde utmark, dyrke jord og bygge hus, i steder for å benytte tiden til lek og fornøyelser. Og Herren har velsignet de elevene som på denne måten bruker tiden til å lære noe nyttig.

Gud har sørget for at vi skal ha noe nyttig å gjøre for å styrke helsen, og disse nyttige beskjeftigelsene vil også sette elevene i stand til å hjelpe seg selv og andre.

I steder for å søke avkobling som bare er til fornøyelse, bør vi sørge for at mosjonsaktivitetene fører til det som er godt.

Misjonsarbeid er den beste form for mosjon. Det finnes en mengde nødvendige og nyttige ting å bruke tiden til som vil gjøre lek og fornøyelse nesten helt overflødig.. Både hjerne, benbygning og muskler vil få ny styrke ved å bli brukt til det som er nyttig, til intens og positiv tenkning, og til a legge planer for utvikling av åndsevnene og styrking av kroppens organer, som kan realisere de evner og anlegg Gud har gitt til å opphøye hans navn.

Det er de unges plikt å gjøre det gode ved a benytte muskler og hjerne for å hjelpe andre og gjøre deres arbeid lettere, å trøste de sørgende, støtte de motløse, tale mildt og oppmuntrende til dem som er uten håp og vende. elevenes sinn bort fra spøk og skjemt, slik at de kan bevare sin verdighet som menn og kvinner, og ikke synke ned i skam og vanære. Herren ønsker at sinnet skal være oppadvendt slik ar det stadig søker høyere og edlere måter å være til nytte på.

Kraften vi får ved å oppøve muskler og hjerne, kan vi benytte til edlere oppgaver, til å forkynne evangeliet og samarbeide med Gud. Ved å utføre nyttig arbeid, vil vi stadig bli til større velsignelse. Dette er en viktig side ved sann utdannelse.. . .

Er ikke dette den gjerning alle unge burde være opptatt med? Skulle ikke alle arbeide slik Kristus arbeidet? Han vil hjelpe dere. Elevenes tankeverden vil bli utvidet. De vil sette seg høye mål, og selv under studietiden vil de stadig vokse i åndelig styrke og bli til større nytte. Hendene som Gud har gitt oss, skal vi bruke til å gjøre godt, til å utrette det som bærer himmelens stempel. Da vil vi til sist høre: "Det er bra, du gode og tro tjener.

Råd til funksjonshemmede. Jeg er blitt opplyst om at de funksjonshemmede bør oppmuntres til ikke bare å sitte inne, men tilbringe mer tid i frisk luft, stelle blomster eller utføre annet lett og passende arbeid. Da vil sinnet vendes bort fra selvet, til noe som er langt sunnere. Vi bør anbefale mosjon i frisk luft som en gagnlig, livgivende nødvendighet.

Kan vi annet enn å være glade og tilfredse når vi lytter til fuglenes glade sang og betrakter de blomstrende markene og hagene. Vi bør oppdra oss selv til å verdsette alt det skjønne Gud har gitt oss. Og når vi tenker på alle disse tydelige tegn på hans kjærlige omsorg, vil vi glemme våre skrøpeligheter og være glade og tilfredse. Vårt hjerte vil flyte over av takk til Gud.

I mange år er det fra tid til annen blitt vist meg at det er galt om vi lar de funksjonshemmede innstille alt fysisk arbeid for å gjenvinne helsen. For dermed blir viljen sløvet, blodet flyter langsommere i årene og blir stadig mer urent.

Hvis pasienten innbiller seg at hans tilfelle er verre enn det virkelig er, vil uvirksomheten helt sikkert få de mest ulykkelige følger. Godt planlagt arbeid gir de funksjonshemmede følelsen av ikke å være helt nytteløse i verden, men at de i det minste utretter noe. Dette vil gi tilfredsstillelse, nytt mot og livskraft, noe som fornøyelser aldri kan utrette.

Gud har gjort det mulig å oppleve sann glede. Gud har lagt forholdene til rette for at alle kan glede seg, både rike og fattige. Den største gleden kommer av å fremelske renhet i tankelivet og uselviskhet i alle handlinger, av å tale vennlig og gjøre det gode. Fra dem som gjør dette, vil Kristi lys skinne for mennesker som er tynget av mange sorger.

neste kapitel