Evangeliets tjenere kapitel 15. Fra side 66.     Fra side 92 i den engelske utgave.tilbake

"Legg vinn på"

Guds sak behøver dyktige menn; den behøver menn som er utdannet til å gjøre tjeneste som lærere og forkynnere. Menn med liten skoleutdannelse har hatt en del framgang i sitt arbeid; men disse menn kunne ha oppådd større framgang og vært dyktigere arbeidere dersom de ved selve begynnelsen hadde tilegnet seg åndelig' opplæring.

Til Timoteus, som var en ung predikant, skrev apostelen Paulus: "Legg vinn på å framstille deg for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, idet du rettelig lærer sannhetens ord." 2 Tim. 2, 15. Den gjerning å vinne sjeler for Kristus krever en omhyggelig forberedelse. Man kan ikke gå inn i Herrens tjeneste og vente den største framgang uten den nødvendige opplæring. Håndverkere, jurister, handelsmenn, personer i alle stillinger og fag utdannes til den yrkesgren som de håper å kunne oppta. Deres hensikt er å tilegne seg den størst mulige dyktighet. Gå til motehandlerinnen eller dameskreddersken, og hun vil kunne fortelle hvor lenge hun måtte arbeide for å oppnå grundig kjennskap til sitt fag. Arkitekten kan fortelle hvor lang tid det tok ham å lære å utarbeide planer til et smakfullt og bekvemt hus. Slik er det i ethvert yrke som mennesker beskjeftiger seg med.

Skulle Kristi tjenere vise mindre flid i forberedelsen til en gjerning som er av uendelig meget større betydning? Skulle de være ukyndige angående de framgangsmåter og midler som skal brukes i arbeidet for å vinne sjeler? Å kunne framholde for menneskene de store emner som vedrører deres evige frelse forutsetter kunnskap om menneskenaturen, inngående studium, omhyggelig tenkning og alvorlig bønn.

Ikke få av dem som er kalt til å være Mesterens medarbeidere, har forsømt å lære sitt fag. De har vanæret Gjenløseren ved å gå inn i hans arbeid uten den nødvendige forberedelse. Noen av dem som er blitt trette av den overfladiske glans som verden kaller dannelse, har gått til den andre og fullt så skadelige ytterlighet. De er uvillige til å tilegne seg den politur og dannelse som Kristus ønsker at hans barn skal besitte. Predikanten bør erindre at han er en oppdrager, og at dersom han i sin opptreden og i sin tale er grov eig ukultivert, så vil de som har mindre kunnskap og erfaring, følge i hans spor.

Overfladisk kunnskap
Aldri bør en ung predikant være tilfreds med en overfladisk kunnskap om sannheten, for han vet ikke når det kan bli krevd av ham å bære vitnesbyrd for Gud. Mange vil komme til å stå fram for konger og for de lærde i verden for å svare for sin tro. De som bare har en overfladisk forståelse av sannheten, har forsømt å bli arbeidere som ikke har noe å skamme seg over. De vil bli forvirret og vil ikke være i stand til å utlegge Skriften klart.

Det er en sørgelig kjensgjerning at sakens framgang hindres som en følge av mangel på utdannede arbeidere. Mange savner moralske og intellektuelle betingelser.. De anstrenger ikke tankene; de graver ikke etter den skjulte skatt. Fordi de nøyes med å skumme overflaten, oppnår de bare den kunnskap som er å finne på overflaten.

Mener noen at han under omstendighetens trykk vil være i stand til å tre inn i en viktig stilling når han har forsømt å utdanne seg og opplæres til gjerningen? Er det noen som innbiller seg at de kan bli avslepne redskaper i Guds hånd til sjelers frelse dersom de ikke gjør bruk av de anledninger som står til deres rådighet, tit å oppnå skikkethet til arbeidet? Guds sak krever allsidige menn, slike som kan uttenke planer, bygge opp og organisere. Og de som forstår verkets utsikter og muligheter i denne tid, vil ved alvorlig studium søke å oppnå all den kunnskap som de kan få fra Bibelen til bruk i arbeidet med å betjene trengende, syndbetyngede sjeler.

En predikant bør aldri mene at han har lært nok, og at han nå kan slappe av på sine anstrengelser. Hans utdannelse bør fortsettes så lenge han lever; hver dag bør han lære noe og så gjøre bruk av den kunnskapen han har oppnådd.

La dem som utdanner seg til forkynnergjerningen, aldri glemme at hjertets forberedelse er det viktigste av alt. Ingen grad av åndelig kultur eller teologisk opplæring kan erstatte denne. De klare stråler fra Rettferdighetens Sol må skinne inn i arbeiderens hjerte og rense hans liv før lys fra Guds trone kan skinne gjennom ham til dem som befinner seg i mørke. ***

I nattens løp ble mange scener framstilt for meg, og mange plikter med henblikk på den gjerning vi skal utføre for vår Mester, Herren Jesus Kristus, ble gjort tydelige og klare. Ord ble uttalt av En som hadde myndighet, og jeg vil med menneskelige ord forsøke å gjenta den undervisning som ble gitt angående det arbeid som skal utføres. Den himmelske Utsending sa:

Forkynnerstanden holder på å bli svekket fordi menn tar på seg det ansvar å preke uten å få den nødvendige forberedelse til denne gjerning. Mange har gjort en feil når de tok imot bevilling. Det vil bli nødvendig for dem å ta fatt på en beskjeftigelse som de er bedre skikket til enn de er til å forkynne ordet. De lønnes av tienden, men deres bestrebelser er svake, og de bør ikke fortsatt betales av dette fond. I mange henseender holder forkynnergjerningen på å miste sin hellige karakter.

De som er kalt til å virke i ordets tjeneste, må være trofaste, selvoppofrende arbeidere. Gud kaller på menn som innser at de må gjøre alvorlige anstrengelser, menn som i sin yirksomhet vil vise omtanke, nidkjærhet, visdom, dyktighet og de egenskaper som hører med til Kristi karakter. Å frelse sjeler er en umåtelig stor gjerning, som krever utøvelsen av hvert talent og hver nådegave. De som beskjeftiger seg med det, bør hele tiden vokse i dyktighet. De bør ha et alvorlig ønske om å styrke sine evner, idet de er seg bevisst at uten en stadig større forsyning av nåde vil de være svake. De bør søke å oppnå større og større resultater i sin virksomhet. Når våre arbeidere får denne erfaring, vil frukter vise seg. Mange sjeler vil vinnes for sannheten. ***

Det ideal Gud har for sine barn, er høyere enn den høyeste mennesketanke kan nå. Å ligne Gud - å bli Gud lik - dette er det målet som skal oppnås. Her åpner det seg for lærlingen en sti til stadige framskritt. Han har en hensikt å virkeliggjøre, et mål å nå, som innbefatter alt godt og rent og edelt. Han vil gå fram så fort og så langt som mulig i enhver gren av sann kunnskap. -- Education, side 18.

neste kapitel