Evangeliets tjenere kapitel 43. Fra side 153.     Fra side 207 i den engelske utgave.tilbake

"Fø mine lam!"

Kort før sin himmelfart ga Kristus Peter denne befaling: "Fø mine lam!” (Joh. 21, 15), og denne befaling gjelder hver predikant. Da Kristus sa til disiplene: "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til. (Mark. 10, 14), talte han til sine disipler i alle tider.

Sannhetens sak har lidd meget store tap ved at man har forsømt å ta seg av de unges åndelige behov. Evangeliets forkynnere bør stifte hyggelig bekjentskap med de unge i sine forsamlinger. Mange vil nødig gjøre dette, men deres forsømmelse er synd i Herrens øyne. Vi har iblant oss mange unge menn og kvinner som ikke er ukjent med vår tm, men hvis hjerter aldri er blitt berørt av Guds nådes kraft. Hvordan kan vi som bekjenner oss til å være Guds tjenere, dag etter dag og uke etter uke bli ved å stille oss likegyldige overfor deres tilstand? Dersom de skulle dø i sine synder uten å ha blitt advart, ville deres blod bli krevd av den vekters hånd som forsømte å advare dem.

Hvorfor skulle ikke arbeidet for de unge innenfor våre rekker bli betraktet som en misjonsgjerning av høyeste rang? Det krever den fineste takt, den mest årvåkne hensynsfullhet og den alvorligste bønn om himmelsk visdom. De unge er gjenstand for Satans særskilte angrep; men vennlighet, høflighet og den sympati som strømmer ut fra et hjerte som er fylt med kjærlighet til Jesus, vil vinne deres tillit og frelse dem fra mange av fiendens snarer.

De unge behøver mer enn bare en tilfeldig oppmerksomhet, mer enn bare et oppmuntrende ord nå og da. De behøver flittig, omhyggelig arbeid i bønn. Alene den hvis hjerte er fylt med kjærlighet og medfølelse, vil være i stand til å påvirke slike unge personer som tilsynelatende er sorgløse og likegyldige. Ikke alle kan hjelpes på den samme måten. Gud behandler enhver etter vedkommendes sinnsbeskaffenhet og karakter, og vi må samarbeide med ham. De som vi ubekymret forbigår fordi vi bedømmer dem etter det ytre utseende, har ofte de beste betingelser for å bli arbeidere, og enhver bestrebelse som blir gjort for dem, vil betale seg. Spørsmålet om hvordan man skal behandle ungdommen, må skjenkes større oppmerksomhet, og det må bli mer alvorlig bønn om den visdom som er nødvendig når man har med det mermeskelige sinn å gjøre.

Preken for barna
La ved enhver passende anledning beretningen om Jesu kjærlighet bli gjenfortalt til barna. La enhver preken inneholde et lite avsnitt til beste for dem. En Kristi tjener kan stifte varig vennskap med disse små. La ham derfor ikke forsømme noen anledning til å hjelpe dem til å oppnå bedre kjennskap til Skriften. Det vil bidra mer enn vi fatter til å lukke døren for Satans påfunn. Dersom barna tidlig lærer Guds Ords sannheter å kjenne, så vil derved et vern være reist mot ugudelighet, og de vil kunne møte fienden med de ordene: "Det er skrevet."

De som gir undervisning til barn og ungdom, bør unngå trettende bemerkninger. Korte taler som går rett på saken, vil ha en heldig virkning. Er det noe som skal sies, så la hyppighet oppveie kortfattethet. Noen få interessante bemerkninger med korte mellomrom vil være til større hjelp enn at man gir all undervisningen på en gang. Lange taler tretter de unges sinn. For meget snakk vil endog kunne vekke avsky hos dem for åndelig belæring, akkurat som forspisning bebyrder magen og nedsetter appetitten, hvilket leder til avsky for mat. Vår undervisning til menigheten og da især til ungdommen bør gis linje på linje, bud på bud, litt her og litt der. Ikke med strenghet, men med megen mildhet skal barna ledes framover mot himmelen.

Sett dere inn i de unges følelser
Vi bør søke å sette oss inn i de unges følelser, slik at vi viser deltagelse med dem i deres gleder og sorger, deres kamper og seire. Jesus ble ikke i himmelen, borte fra de sørgende og de syndige; han kom ned til denne verden for å kunne bli kjent med den falne slekts svakheter, lidelser og fristelser. Han kom til oss hvor vi var, for at han kunne løfte oss opp. I vårt arbeid for de unge må vi komme dem i møte hvor de står, hvis vi ønsker å hjelpe dem. Når unge disipler overvinnes av fristelse, må ikke de som har større erfaring, behandle dem strengt eller betrakte deres anstrengelser med likegyldighet. Kom i hu at dere selv ofte har vist liten styrke til å motstå fristerens makt. Vær like tålmodige med disse hjordens lam som dere ønsker at andre skal være mot dere. Gud har dannet oss slik at selv de sterkeste ønsker sympati. Hvor meget mer står da ikke barna i behov av den! Endog et medlidende blikk vil ofte kunne berolige og styrke det prøvede, fristede barn.

Jesus sier til hver villfarende: "Min sønn! Gi meg ditt hjerte." "Vend tilbake, dere frafalne barn! Jeg vil læge deres frafall." De unge kan ikke være virkelig lykkelige uten Jesu kjærlighet. Han venter med øm barmhjertighet på å høre de gjenstridiges bekjennelse og å godta deres botferdighet. Han speider etter et eller annet uttrykk for takknemlighet hos dem, som en mor speider etter et erkjennelsens smil hos sitt elskede barn. Den store Gud lærer oss å kalle ham Far. Han ønsker at vi skal forstå hvilke inderlige, ømme følelser som rører seg i hans hjerte for oss i alle våre prøvelser og fristelser. "Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham." Ord. 23, 26; Jer. 3, 22; Sal. 103, 13. En mor kunne snarere glemme sitt barn enn Gud kunne glemme den sjel som forlater seg på ham.

De unges deltagelse i menighetens arbeid
Vårt ansvar for de unge opphører ikke når de gir Gud sitt hjerte. De må interesseres for Herrens verk og ledes til å innse at han venter at de gjør noe for å fremme hans sak. Det er ikke nok å påvise hvor meget det er nødvendig å gjøre, og å anspore de unge til å ta del. De må undervises om hvordan de kan arbeide for Mesteren. De må utdannes, opplæres og oppøves i de beste metoder til å vinne sjeler for Kristus. Opplær dem til på en stille og fordringsløs måte å forsøke å hjelpe deres unge kamerater. Framhold på en systematisk måte de forskjellige slags misjonsarbeid som de kan ta del i og la dem få undervisning og hjelp. Derved vil de lære å virke for Gud.

Tro ikke at dere kan vekke de unges interesse ved å gå til misjonsmøtet og holde en lang preken. Tenk ut planer. som vil vekke en levende interesse. Fra uke til uke bør de unge bringe sine rapporter og fortelle hva de har forsøkt å gjøre for Frelseren, og hvilken framgang de har hatt. Dersom det ved misjonsmøtet ble anledning til å legge fram slike rapporter, ville det ikke bli kjedelig, trettende og uinteressant. Det ville bli av stor interesse og det ville ikke mangle på tilslutning.

I menigheten er det trang til ungdommelige talenter som er godt organisert og vel oppøvd. De unge vil foreta seg noe med sin overflod av krefter. Dersom disse krefter ikke blir ledet i de rette spor, vil de unge bruke dem på en måte som vil skade deres eget åndelige liv og virke til skade for dem som de ferdes iblant.

I La lærerens hjerte være knyttet til deres hjerter som han underviser. La ham komme i hu at de har mange fristelser å møte. Vi har liten anelse om de forkastelige karaktertrekk som de unge mottar som fødselsgave*, og hvor ofte fristelser kommer til dem som følge av denne arv.

Den overvåkende omsorg som underhyrden vil vise for lammene i sin hjord, illustreres klart av et bilde som jeg har sett, en framstilling av Den gode hyrden. Hyrden går foran mens hjorden følger etter. I sin arm bærer han et hjelpeløst lam, mens moren går tillitsfull ved siden av ham. Om Kristi gjerning sier Esaias: "l sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem." Es. 40, 11. Lammene behøver mer enn bare den daglige næring; de behøver beskyttelse og må stadig voktes med kjærlig omhu. Hvis et lam kommer bort, må man søke etter det. Bildet er vakkert, og det framstiller klart den kjærlige tjeneste som underhyrden i Kristi hjord skal yte dem som står under hans beskyttelse og omsorg.

Mine brødre i prekevirksomheten, lukk opp dørene deres for de unge menn som er utsatt for fristelse! Kom dem nær ved personlig bestrebelse. Det onde lokker dem fra alle sider. Søk å vekke deres interesse for det som vil kunne hjelpe dem til å leve et høyere liv. Hold dere ikke på avstand. Ta dem inn i hjemmet, innby dem til å samles med dere omkring familiealteret. La oss erindre Guds krav til oss om å gjøre stien til himmelen lys og tiltrekkende. ***

Mine brødre i prekevirksomheten, lukk opp dørene deres Vi bør opplære de unge til å hjelpe de unge, og idet de søker å gjøre dette, vil de oppnå en erfaring som gjør dem skikket til å bli hengivne arbeidere på et større område. Tusener av hjerter kan nåes på den enkleste og mest beskjedne måten. De mest intelligente, de som hedres og betraktes som verdens mest begavede menn og kvinner, finner ofte vederkvegelse i de enfoldige ord som kommer fra hjertet hos den som elsker Gud. . . . De sanne, oppriktige ord som en Guds sønn eller datter taler på en naturlig og likefram måte, vil åpne døren til hjerter som lenge har vært lukket. - Testimonies, VI, side 115 * * *

Fra barndommen av kjente Timoteus Skriftene, og denne kunnskapen var for ham et vern mot onde innflytelser som omga ham, og imot fristelsen til å la fornøyelse og egenkjærlig tilfredsstillelse gå foran plikten. En slik beskyttelse står alle våre barn i behov av, og det bør være en del av foreldrenes og l(risti sendebuds gjerning å sørge for at barna får den rette undervisning i Guds Ord.- Testimonies, IV, s.398.

neste kapitel