Evangeliets tjenere kapitel 48. Fra side 172.     Fra side 231 i den engelske utgave.tilbake

Undervisning om helsereformen

Våre predikanter bør tilegne seg kunnskap om helsereformen. . .. De bør forstå de lover som behersker det fysiske liv, og disse lo vers forhold til sinnets og sjelens sunnhet. Tusener og atter tusener vet lite om det vidunderlige legeme som Gud har gitt dem, ener om den pleie som det skulle ha; de anser det for mer viktig å studere emner av langt mindre betydning. Her har predikantene en oppgave. Når de inntar et riktig standpunkt i denne sak, vil meget være vunnet. I sitt eget liv og i sine egne hjem bør de lyde livets lover, følge riktige prinsipper og leve sunt. De vil da være i stand til å tale om dette emne på den rette måten og lede folket lengre og lengre fram i reformarbeidet. Når de selv lever i lyset, kan de bringe et meget, verdifullt budskap til dem som behøver nettopp et slikt vitnesbyrd.

Det er dyrebare velsignelser og rike erfaringer å oppnåhvis predikantene vil forene framholdelsen av helsespørsmålet med alt sitt arbeid i menigheten. Folket må ha lyset angående helsereformen. Dette arbeid er. blitt forsømt, og mange er nær ved å dø i sin trang til det lys som de burde ha fått, og som de må ha før de vil oppgi egenkjærlige nytelser.

Formennene i våre konferenser trenger til å forstå at det er på høy tid at de stiller seg på den riktige siden i dette spørsmål. Predikanter og lærere skal gi andre det lys de har fått. Deres arbeid på ethvert område er påkrevd. Gud vil hjelpe dem; han vil styrke sine tjenere som tar et fast standpunkt, og om ikke lar seg rokke fra sannhet og rettferdighet av hensyn tilselvnytelse....

-----------

Det lys som Herren har gitt i sitt Ord angående dette -emne, er tydelig, og menneskene vil bli prøvd og forsøkt på mange måter for å se om de vil gi akt på det. Hver menighet og hver familie behøver undervisning om kristelig avhold. AHe skulle lære hvordan de skal spise og drikke for å bevare helsen. Vi befinner oss i de avsluttende begivenheter i denne Verdens historie, og det bør være samdrektighet i handling innenfor sabbatsholderes rekker. De som stiller seg reservert i den store oppgaven å undervise folket om dette spørsmål, følger ikke med der hvor Den store lægen går foran. . . .

-----------

Den evangeliske gjerning og helsearbeidet skal fremmes i forening. Evangeliet skal tilknyttes prinsippene for en sann helsereform. Kristendommen må innføres i det praktiske liv. Alvorlig, grundig reformarbeid skal utføres. Sann bibelsk religion er en utstrømning av Guds kjærlighet til falne mennesker. Guds folk skal gå fram etter redelige linjer for å kunne gjøre inntrykk på deres hjerter som søker etter sannhet, og som ønsker å utføre sin del riktig i denne overmåte alvorlige tid. Vi skal framholde heisereformens prinsipper for folket og gjøre alt som står i vår makt for å få menn og kvinner til å se nødvendigheten av disse prinsipper og til å leve etter dem. - Testimonies, VI, side 376-379.

neste kapitel