Evangeliets tjenere kapitel 63. Fra side 214.     Fra side 284 i den engelske utgave.tilbake

Den Hellige Ånd

"Når han, sannhetens Ånd, kommer," "skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom". Joh. 16, 13.8.

Ordets forkynnelse er til ingen nytte uten Den Hellige Ånds nærvær og bistand; for denne Ånd er den eneste læreren som med virkning kan undervise om guddommelig sannhet. Bare når Ånden ledsager sannheten inn i hjertet, vil denne vekke samvittigheten og forvandle livet. En predikant kan være i stand til å framholde bokstaven i Guds Ord, og han kan være fortrolig med alle dets befalinger og løfter; men bans utsæd av sannhetens frø vil ikke bringe frukt med mindre dette frø vekkes til live av himmelens dogg. Uten Guds, Ånds medvirken vil ingen grad av utdannelse, ingen fortrinn, hvor store disse enn måtte være, kunne gjøre noen til en lysets formidler. Før ennå en eneste av Det nye testamentes bøker var skrevet, før en eneste evangelisk preken var blitt holdt etter Kristi himmelfart, kom Den Hellige Ånd over de bedende disipler. Da lød deres fienders vitnesbyrd: Dere har "fylt Jerusalem med deres lære". Åp. gj. 5, 28.

Guds løfter er gitt på betingelser
Kristus lovte sin menighet Den Hellige Ånds gave, og løftet tilhører oss likeså meget som det tilhørte disiplene. Men i likhet med ethvert annet løfte er også dette gitt på betingelser. Det er mange som bekjenner seg til å tro på og tilegne seg Herrens løfter; de taler om Kristus og Den Hellige Ånd; likevel oppnår de ikke noe, fordi de ikke overlater sine sjeler til å ledes og beherskes av himmelske krefter.

Vi kan ikke bruke Den Hellige Ånd; Den Hellige Ånd skal bruke oss. Ved Ånd", virker Gud i sitt folk "både å ville og å virke til haus velbehag". Fil. 2, 13. Men mange vil. ikke underkaste seg ledelse. De ønsker å styre seg selv. Dette er grunnen til at de ikke får den himmelske gaven. Ånden gis bare til dem som ydmykt bier på Gud og venter på hans ledelse og nåde. Når denne lovte velsignelse blir tatt imot i tro, bringer den alle andre velsignelser med i sitt følge. Den meddeles i overensstemmelse med Kristi nådes rikdom, og han er rede til å fylle hver sjel etter som den er i stand til å ta imot.

Åndens meddelelse er meddeleIsen av Kristi liv. Bare de som således er lært av Gud, bare de hos hvem Åndens innvortes gjerning foregår, og i hvis liv Kristus-livet åpenbares, kan stå som Frelserens sanne representanter.

Den Hellige Ånd som lærer
Gud tar menneskene som de er, og opplærer dem til sin tjeneste dersom de vil overgi seg til ham. Når Guds Ånd blir tatt imot i sjelen, bringer den liv til alle sjelens evner. Det sinn som uten forbehold blir overgitt til Gud, vil under Den Hellige Ånds ledelse utvikles på en harmonisk måte og styrkes til å fatte og oppfylle Guds krav. Den svake, vaklende karakter forvandles og blir sterk og fast. Ved en fortsatt hengivenhet opprettes det en så nøye forbindelse mellom Jesus og hans disipler at en kristen kommer til å ligne sin Herre i karakter. Han har et klarere og bredere syn. Hans innsikt er mer gjennomtrengende, hans dømmekraft bedre balansert. Så opplivet blir han av den livgivende kraft fra Rettferdighetens Sol at han blir i stand til å bære megen frukt til Guds ære.

Kristns lovte at for å vise hvor mektig den guddommelige kraft er til å utruste det menneskelige redskap med overnaturlig styrke og undervise de vanknndige om Guds rikes hemmeligheter, skulle Den Hellige Ånd bli hos dem som kjemper om seier over synd. Hva ville det gagne oss at Guds enbårne Sønn fornedret seg selv, utholdt den listige fiendes fristelser og døde som den rettferdige for de urettferdige, dersom Ånden ikke var blitt skjenket som en blivende, handlende, gjenfødende kraft til å virkeliggjøre i hvert enkelt menneske det som var blitt utført av verdens gjenløser?

Den Hellige Ånd satte disiplene i stand til å opphøye Herren alene og førte de hellige historikeres penner for at beretningen om Kristi ord og gjerninger kunne bli meddelt verden. I dag er denne Ånd stadig virksom og søker å gjøre menneskene oppmerksom på det store offer som ble brakt på Golgatas kors, å utfolde for verden Guds kjærlighet til mennesket og å opplate Skriftens løfter for den skyldbevisste sjel.

Det er Ånden som bringer de klare stråler fra Rettferdighetens Sol til å skinne inn i det formørkede sinn, som får menneskenes hjerter til å brenne i dem med en våknet forståelse av de evige sannheter, som framholder rettferdighetens store målestokk og overbeviser om synd; det er den som inspirerer troen på ham som alene kan frelse fra synd; det er Ånden som arbeider for å forvandle karakteren ved å lede menneskenes hu bort fra de timelige og forgjengelige ting og feste den ved den evige arv. Ånden egenskaper, renser og helliger menneskene og gjør dem skikket til å bli medlemmer i den kongelige familien, barn av den himmelske Kongen.

Følgen av å ta imot Ånden
Når et menneske er blitt fullstendig tømt for selvet, når enhver avgud er drevet ut av sjelen, så fylles den tomme plassen med Kristi Ånd som strømmer inn. En sådan har den tro som renser sjelen fra besmittelse. Han er i samsvar med Ånden, og han higer etter det som hører Ånden til. Han har ingen tillit til selvet. Kristus er alt og i alle. Med ydmykhet tar han imot sannheten som stadig utfoldes, og gir Herren all æren og sier: "Oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd." "Men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud." l Kor. 2, 10. 12.

Ånden som åpenbarer, virker også rettferdighets frukter i ham. Kristus er i ham "en kilde med vann som veller fram til evig liv". Han er en gren på det sanne vintre og bærer rike frukter til Guds ære. Hva slags frukt er det han bærer? Åndens frukt er "kjærlighet", ikke hat; glede", ikke utilfredshet og sørgmodighet; .fred", ikke forbitrelse, engstelse og selvgjorte prøvelser. Den er "langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet". Joh.4, 14; Gal.5,22.23.

De som har denne Ånd, er alvorlige Guds medarbeidere; de himmelske krefter samvirker med dem, og de går ut fylt med ånden i det budskap de bærer. Det er solid fornuft i de ord som de taler, og av hjertets forråd henter de fram none, hellige ting, slik som Kristi eksempel viser.

Det budskapet som vi skal framholde, er ikke av den art at vi behøver å opptre krypende under dets forkynnelse. Dets forfektere skal ikke søke å tilhylle det eller å skjule dets opprinnelse og hensikt. Som de der har gitt Gud høytidelige løfter og er blitt sendt ut som Kristi sendebud og som husholdere over nådens hemmeligheter, er det vår plikt å forkynne hele Guds råd med troskap.

De spesielle sannheter som har skilt oss fra verden og gjort oss til det vi er, skal vi ikke gjøre mindre framtredende, for de er fylt med interesser av evighetsbetydning. Gud har gitt oss lys angående de ting som nå finner sted, og med penn og munn skal vi kunngjøre sannheten for verden. Men Kristi liv i s'elen, kjærlighetens virksomme prinsipp meddelt ved Den Hellige Ånd, er det eneste som kan gjøre våre ord fruktbringende. Kristi kjærlighet er styrken og kraften i ethvert budskap for Gud som noen gang lød fra menneskers munn.

Avslutningen nærmer seg
Dag etter dag glir inn i evigheten og bringer oss nærmere prøvetidens avslutning. Mer enn noen gang før må vi be om at Den Hellige Ånd må bli gitt oss i et rikere mål, og vi må vente på at dens helliggjørende innflytelse skal komme over arbeiderne, slik at de som de virker for, må kunne skjønne at de har vært med Jesus og lært av ham.

Vi trenger åndelig syn for at vi må kunne se fiendens hensikter og som trofaste vektere kunngjøre faren. Vi trenger kraft fra det høye for at vi i den utstrekning som det menneskelige sinn formår, må kunne forstå kristendommens store emner og deres vidtrekkende prinsipper.

De som er under Guds Ånds innflytelse, vil ikke være fanatiske, men besindige og trofaste, fri for overdrivelse i tanke, ord eller handling. Midt i forvirringen av villfarende lærdommer vil Guds Ånd være en veileder og et vern for dem som ikke har stått imot bevisene for sannheten, og døyve enhver annen røst enn den som kommer fra ham som er sannheten.

Vi lever i de siste dager, da villfarelse av den mest bedragelige art blir tatt imot og trodd, mens sannhet tilsidesettes. Herren vil holde både forkynnere og folket ansvarlig for det lyset som skinner på dem. Han oppfordrer oss til å arbeide flittig med å samle sannhetens perler og anbringe dem i evangeliets ramme. De skal skinne i all sin guddommelige ynde i det moralske mørke som råder i verden. Dette kan ikke skje uten ved Den Hellige Ånds hjelp, men med denne hjelp formår vi alt. Utrustet med Ånden griper vi ved troen fatt i allmakten. Av det som kommer fra Gud, går ingen ting til spille. Verdens frelser sender sine budskap til sjelen for at villfarelsens mørke må spredes. Åndens gjerning er stor og uten mål. Det er fra denne kilden en Guds arbeider får kraft og dyktighet.

neste kapitel