Evangeliets tjenere kapitel 74. Fra side 256.     Fra side 345 i den engelske utgave.tilbake


Niende avsnitt
Arbeidsmetoder
Virksomhet i byene

I samband med budskapets forkynnelse i store byer er det mangeslags virksomheter å utføre for arbeidere med forskjellige åndsgaver. Noen skal virke på en måte, andre på en annen måte. Herren ønsker at det i byene skal virkes ved forente bestrebelser av arbeidere med forskjellige evner. Alle må be Jesus om veiledning og ikke forlate seg på menneskelige visdom for at de ikke skal ledes vill. Som Guds medarbeidere bør de søke å være i overensstemmelse med hverandre. Det bør ofte holdes rådslagninger, og det må være et alvorlig, hjertelig samarbeid. Men alle må søke Jesus om visdom og ikke bare stole på menneskelig veiledning.

Herren har gitt noen predikanter den evne å kunne trekke og holde store forsamlinger. Til dette kreves takt og dyktighet. I nåtidens byer hvor det er så meget som drar og lokker, vil folk ikke interessere seg for bare alminnelige anstrengelser. Predikanter som Gud har kalt, vil finne det nødvendig å gjøre særskilte forsøk for å fengsle skarenes oppmerksomhet; og når det lykkes dem å samle en stor mengde mennesker, må de bære fram budskaper av en så usedvanlig art at de vekker og advarer folket. De må gjøre bruk av ethvert middel som de på noen mulig måte kan uttenke, for å få sannheten til å tre klart og tydelig fram. Det prøvende budskap for dorme tid må lyde så klart og så bestemt at det får tilhørerne til å stusse og leder dem til å ønske å granske Skriften.

De som utfører Herrens gjerning i byene, må gjøre sindige, vedholdende og alvorlige anstrengelser for å undervise folket. Mens de arbeider iherdig for å interessere tilhørerne og for å holde denne interesse ved like, må de på samme tid omhyggelig være på vakt imot alt som grenser til det sensasjonelle." I denne tid med dens overdådighet og ytre prakt og med den rådende oppfatning blant menneskene om nødvendigheten av å kunne stille noe til skue hvis det skal bli framgang, må Guds utvalte sendebud påvise dårskapen i å spandere unødige midler for å gjøre effekt. Når de arbeider i enfold og ydmykhet og med en sømmelig verdighet og avholder seg fra alt som har et dramatisk preg, så vil deres arbeid gjøre et varig og godt inntrykk.

Vel er det sant at det er nødvendig å gjøre en forsiktig bruk av penger til bekjentgjøring av møter og til å fremme virksomheten på en grundig måte. Men det vil allikevel vise seg at en arbeiders styrke ikke ligger i disse utvortes midler, men i en tillitsfull fortrøstning til Gud, i alvorlig bønn om hans hjelp og i lydighet mot hans ord. Langt mer bønn, langt mer kristelighet, langt mer etterleveise av Guds vilje må innføres i Herrens verk. Ytre skue og overdådig utlegg av pengemidler vil ikke kunne utrette den gjerning som skal utføres.

Guds verk må drives fremad med kraft. Vi trenger Den Hellige Ånds dåp. Vi behøver å forstå at Gud villede dyktige og innflytelsesrike menn inn i sitt folks rekker, menn som skal utføre sin del for å advare verden. Ikke alle i verden er lovløse og forfalne til synd. Gud har mange tusen som ikke har bøyd kne for Ba'al. Det er gudfryktige menn og kvinner i de frafalne kirkesamfunn. Hvis dette ikke var tilfellet, så ville vi ikke få dette budskap å forkynne: "Falt, falt er Babylon den store." "Gå ut fra henne, mitt folk!" Åp. 18, 2. 4. Mange av de oppriktige stønner etter et livets åndepust fra himmelen. De vil erkjenne evangeliet når det bringes til dem i den skjønnhet og enfoldighet hvori det framholdes i Guds Ord. . . .

Undervisning om helsereformens prinsipper
Som et folk har vi fått den oppgaven å spre kunnskap om helsereformens prinsipper. Det er nogen som mener at matspørgsmålet ikke er av tilstrekkelig betydning til å inngå som et ledd i deres evangelistiske virksomhet. Men disse tar meget feil. Guds Ord sier: ”Enten dere altså eter eller drikker, eller hva dere gjør, så gjør alt til Guds ære!” 1.Kor.10,31. Avholdsspørsmålet med alt som deri er innbefattet, inntar en viktig plass i frelsens verk. I tilknytning til våre misjonsforetagender i byene burde det skaffes passende lokaler hvor de interesserte kan samles for å få undervisning. Denne nødvendige gjerning bør ikke drives på en så innskrenket måte at den vil gjøre et ufordelaktig inntrykk på befolkningen. Alt som blir gjort, må bære vitnesbyrd om sannhetens guddommelige opphavsmann, og bør på en passende måte være en framstilling av det hellige og det viktige ved de sannheter som inngår i den tredje engels budskap. . . .

Helsereformen er Herrens middel til å lindre lidelse her i verden og til å rense hans menighet. Undervis menneskene om at de kan utføre en gjerning som Guds medhjelpere ved å samarbeide med Den store mester til gjenopprettelse av fysisk og åndelig sunnhet. Denne gjerning bærer himmelens guddommelige stempel og vil åpne dører hvorigjennom andre dyrebare sannheter kan få adgang. Det er virkeplass nok for alle som vil ta fatt på denne gjerning på en forstandig måte.

La arbeidet for helsereformen bli holdt i forgrunnen! slik lyder det budskap som det er blitt pålagt meg å forkynne. Påvis dens betydning så klart at en vidt utbredt trang til den vil gjøre seg gjeldende. Avhold fra all skadelig mat og drikke er en frukt av sann gudsfrykt. Den som er virkelig omvendt, vil legge bort enhver skadelig lyst og vane. Ved fullstendig avholdenhet vil han overvinne sitt begjær etter sunnhetsskadelige nytelser. . . .

Arbeid for de formuende klasser
Kristi tjenere bør utføre et trofast arbeid for de rike menn i våre byer likeså vel som for de fattige og ringe. Det er mange velhavende menn som er mottagelige for påvirkning og inntrykk av evangeliets budskap, og som, når Bibelen og ikke noe annet enn Bibelen blir framholdt for dem som tolk for kristen tro og vandel, vil bli påvirket av Guds Ånd til il lukke opp dører for evangeliets framgang. De vil legge en levende tro på Guds Ord for dagen og bruke de midler som er dem betrodd, til å rydde vei for Herren i ørkenen og i øde-. marken gjøre en jevn vei for vår Gud.

I årevis har vi vært stilt overfor det brysomme spørsmål: Hvordan kan vi skaffe de nødvendige midler til å støtte de misjonsvirksomheter som Herren har gått foran oss for il åpne? Vi leser de tydelige evangelie-befalinger, og misjonsforetagender både hjemme og ute trenger på med sine krav. Forsynets fingerpek, ja endog dets åpenbare tilkjennegivelser forener seg om å tilskynde oss til i hast å utføre den gjerning som venter på å bli utført.

Herren ønsker at bemidlede menn skalomvendes og virke som hans hjelpende redskaper til å nå andre. Han ønsker at de som kan bistå i dette arbeid for reform og gjenoppretteise, skal se sannhetens dyrebare lys, forvandles i sin karakter og ledes til å bruke sin betrodde kapital i hans tjeneste. Han vil at de skal anvende de midler han har lånt dem, til å gjøre godt og til å åpne veien for evangeliets forkynnelse blant alle klasser både nær og fjern.

Vil ikke de menn som har verdens visdom, sette pris på himmelen? Jo, jo! Der vil de finne hvile, fred og ro fra alt fjas, all ærgjerrighet, all selvdyrkelse. Tilskynd dem til å søke den fred, lykke og glede som Kristus lengter etter å gi dem. Tilskynd dem til å strebe etter å sikre seg den kostbareste gaven et dødelig menneske kan få - Kristi rettferdighets kappe. Kristus tilbyr dem et liv som holder mål med Guds liv, en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Dersom de tar imot Kristus, vil de oppnå den høyeste heder - en heder som verden hverken kan gi eller ta bort. De vil finne at det betaler seg rikelig å holde Guds befalinger.

Den medlidende gjenløser pålegger sine tjenere å la kallet til nattverden gå ut til rike og fattige. Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem ved tålmodige og iherdige bestrebelser til å komme inn. La evangeliets forkynnere søke å vinne disse bemidlede menn i verden og bringe dem til sannhetens gjestebud, som Kristus har beredt for dem. Han som ga sitt dyrebare liv for dem, sier: "Led dem inn, og anvis dem en plass ved mitt bord, så vil jeg gå fram og tjene dem."

Kristi tjenere, gjør noe for denne klasse mennesker. Gå dem ikke forbi som håpløse. Gjør alt dere kan for å overbevise dem; da vil dere som en frukt av trofast bestrebelse fåse menn og kvinner i himlenes rike kronet som seier vinnere som synger seierssangen. Han som er den" første og den siste, sier: "De skal gå med meg i hvite klær; for de er det verd." Åp. 3, 4.

Altfor lite er blitt gjort for menn i ansvarsfulle stillinger i verden. Mange av dem eier overlegne evner; de har midler og innflytelse. Disse er dyrebare gaver som Herren har betrodd dem for at de skulle forøkes og brukes til andres vel.

Søk å frelse formuende menn. Forman dem til å gi Herren de skatter tilbake som han har betrodd dem til låns, slik at det i New York og andre store byer kan opprettes innflytelsesrike sentrer hvorfra Bibelens sannheter i sin enkelhet kan gå ut til folket. Forman mennesker til å legge sine skatter ned for Guds trone ved å gi Herren deres gods tilbake og derved sette hans arbeidere i stand til å gjøre godt og til å fremme hans ære.

Øking av våre arbeidskrefter
En krigshærs styrke bestemmes for en stor del av kampdyktigheten hos de menn som står i rekkene. En klok hærfører pålegger sine offiserer å opplære hver soldat til aktiv tjeneste. Han søker å utvikle den størst mulige dyktighet hos alle. Dersom han var avhengig bare av sine offiserer, ville han aldri kunne vente å gjennomføre et heldig felttog. Han regner med lojal og utrettelig tjeneste av hver eneste mann i hæren. Ansvaret hviler for en stor del på de menn som står i rekkene.

Slik er det også i fyrst Immanuels hær. Vår guddommelige hærfører, som aldri har tapt et slag, venter villig, trofast tjeneste av enhver som har stilt seg under hans banner. I den avsluttende strid som nå pågår mellom det godes makter og londskapens hærskarer, venter han at alle, legmenn så vel som predikanter, skal ta del. Alle som har latt seg verve til stridsmenn for ham, skal utføre trofast tjeneste som øyeblikkets menn med en levende forståelse av det ansvar som hviler på hver enkelt av dem.

De som har det åndelige overoppsyn over menigheten, bør uttenkte veier og midler som gir hvert menighetsmedlem anledning til å utføre en eller annen gjerning i Guds verk. Tidligere er dette altfor ofte ikke blitt gjort. Planer er ikke blitt lagt til rette og helt gjennomført således at alles talenter kunne benyttes i aktiv tjeneste. Det er få som forstår hvor meget derved er tapt.

Lederne i Guds sak bør som kloke hærførere legge planer til framrykking over hele linjen. I sin planlegging bør de spesielt tenke på det arbeid som menighetens medlemmer kan utføre for sine venner og naboer. Guds verk her i verden kan aldri bli fullbyrdet før de menn og kvinner som utgjør medlemstallet i våre menigheter, samler seg til verket og forener sine anstrengelser med den gjerning som predikanter og menighetens embetsmenn utfører. . . .

De store sentrer for ferdsel og handel
I denne ferdselens tidsalder er anledningene til å komme i forbindelse med mennesker av alle samfunnslag og av mange nasjonaliteter langt større enn de var på Israels tid. Antallet av ferdselsårer er blitt tusenfold forøkt. Gud har på en vidunderlig måte beredt veien. Boktrykkerkunsten med dens mangfoldige muligheter står til vår rådighet. Bibelen tillikemed skrifter som i mange språk framholder sannheten for denne tid, er ved hånden og kan hurtig bringes ut til alle deler av verden.

Kristne mennesker som oppholder seg i de store ferdselsog handelssentrer, har særskilte anledninger. Troende som lever i disse byer, kan virke for Gud i nærheten av hvor de bor.

Til de verdenskente kursteder og turistsentrer hvortil tusener av mennesker strømmer for å søke helsebot og fornøyelse, bør det sendes predikanter og kolportører som formår å fengsle mengdens oppmerksomhet. La disse arbeidere passe på anledninger til å framholde budskapet for denne tid og holde møter etter som de finner anledning til det. De bør være hurtige til å gripe anledninger til å tale til folket. La dem under Den Hellige Ånds ledsagelse bringe folket det budskap som døperen Johannes forkynte: "Omvend dere; for himlenes rike er kommet nær!" Matt. 3, 2.

Guds Ord må framholdes klart og med kraft, for at de som har ører å høre med, må kunne høre sannheten. Således vil nangeliet om den nærværende sannhet komme til dem som ikke kjenner det, og det vil bli tatt imot av ikke få, som bringer det med seg tilbake til sine hjem i alle deler av verden.

Vi skal forkynne Guds siste advarsel til menneskene, og med hvilket alvor bør vi ikke lese Bibelen, og med hvilken nidkjærhet bør vi ikke utbre lyset! La hver eneste sjel som har tatt imot det guddommelige lys, søke å meddele det til andre. La arbeiderne gå fra hus til hus, opplate Bibelen for folket, utbre skrifter og fortelle andre om det lyset som har brakt velsignelse til deres sjeler. La litteratur bli spredt på en forstandig måte på jernbanetog, på gatene, på de store skip som pløyer havets bølger, og ved å sendes i posten. . . .

Det er blitt pålagt meg å henvise våre predikanter til de byer hvor ,ingen ting er blitt gjort, og tilskynde dem til ved ethvert mulig middel å åpne veien for sannhetens forkynnelse. I noen av byene hvor budskapet om Herrens annet komme først ble forkynt, blir vi nødt til å oppta arbeidet som om det gjaldt et nytt virkefelt. Hvor meget lenger vil disse øde felter, disse ubearbeidede steder, bli forbigått? Arbeidet med å utså sæden bør ufortøvet begynne på mange, mange plasser. - Testimonies, IX, side 109-123.

neste kapitel