Evangeliets tjenere kapitel 75. Fra side 262.     Fra side 354 i den engelske utgave.tilbake

Råd angående arbeidet i byene

Det er et uhyre arbeid å utføre med å kunngjøre sannheten for denne tid for dem som er døde i overtredelser og synder. Høyst overraskende budskaper vil bli framholdt av menn som Gud har utpekt, budskaper av en slik natur at de vil advare menneskene og vekke dem opp. Og mens noen vil bli oppirret oyer advarselen og ledes til å motstå lyset og bevisene, skal VI derav se at VI forkynner det prøvende budskap for denne tid.

Budskaper utenfor det sedvanlige vil bli forkynt. Guds straffedommer går over landet. Mens det bør opprettes bymisjoner hvor kolportører, hibelarbeidere og sådanne som utfører praktisk misjonsgjerning i helsemisjonens tjeneste, opplæres til å virke for visse samfunnsklasser, må vi i hyene også ha gudhengivne evangelister som kan la budskapet lyde så tydelig at det får tilhørerne til å stusse. . . .

Tiden er kommet da det må gjøres avgjorte bestrebelser på steder hvor sannheten ennå ikke har vært kunngjort. Hvordan skal Herrens verk bli utført? På hvert sted der man har begynt, bør det legges en fast grunnvoll for varig virksomhet. Vi må følge Herrens metoder. Du må ikke la deg skremme av ytre forhold, hvor umulige disse enn kan være. Du bør føre verket framover slik som han har sagt at det skal fremmes. Forkynn ordet, så vil Herren ved sin Hellige Ånd overbevise tilhørernes sinn. Ordet lyder: "De gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med." Mark. 16, 20.

Mange arbeidere skal utføre sin del ved å gå fra hus til hus og holde bibellesninger for familier. De skal vise sin framvekst i nåden ved å være Kristi vilje underkastet. På den måten vil de oppnå en rik erfaring. Når de i tro tar imot Kristi ord og lyder det, så vil den dyktighet som Den Hellige Ånd gir, vise seg i deres livsgjerning. De vil gjøre iherdige og alvorlige anstrengelser. I?e vil nære en tro som er virksom ved kjærlighet og renser sjelen. Åndens frukter vil vise seg i livet. . . .

Det er behov for all den undervisning som våre misionsanstalter kan gi. Fortsett arbeidet med kraft fra den samme Ånd som ledet i dets begynnelse. Undervis menneskene om Herrens vei ved å opplate Skriftene for dem og ved å be og øve tro, så vil det bli bygd opp en menighet som er grunnfestet på klippen Kristus Jesus. . . .

Utfør din gjerning i ydmykhet. Hev deg aldri opp over Kristi evangeliums enfoldighet. Det er ikk" ved den kunst å kunne stille noe til skue du vil ha framgang i å vinne sjeler, men ved å opphøye Kristus som den syndsforlatende Gjenløseren. Når du virker for Gud i ydmykhet og i hjertets saktmodighet, vil han åpenbare seg for deg.

Kunstlede påfunn
Ved bruk av plansjetegninger, sinnbilder og framstillinger av forskjellig art kan predikanten få sannheten til å stå klart og tydelig fram. Slike ting er en hjelp, og er i samsvar med Guds Ord. Men når en arbeider gjør sin virksomhet så kostbar at andre ikke kan skaffes tilstrekkelige midler til underhold ute på virkefeltet, så arbeider han ikke i overensstemmelse med Guds plan.

Arbeidet i de store byer må utføres på Kristi vis og ikke som et skuespill på scenen. Det som bringer Gud ære, er ikke en dramatisk forestilling, men sannhetens forkynnelse i Kristi kjærlighet.

Innledende detaljer
Berøv ikke sannheten sin verdighet og vekt ved innledende detaljer av en art som er mer etter verdens vis enn etter Guds forordning. La dine tilhørere forstå at du ikke holder møte for å henrive deres sanser med musikk og andre ting, men for å forkynne sannheten i all sin høytidelighet, slik at den må komme til dem som en advarsel for å vekke dem opp av deres død-lignende søvn i egoistisk nytelse. Det er den nakne sannhet som lik et skarpt, tveegget sverd skjærer til begge sider. Denne er det som vil vekke dem som er død i overtredelser og synder.

Han som ga sitt liv for å frelse menneskene fra avguderi og egoistisk nytelse, etterlot et eksempel som alle må følge som opptar den gjerning å framholde evangeliet for andre. Guds tjenere i denne tid har fått de høytideligste sannheter å forkynne, og deres handlinger og metoder og planer må svare til budskapets viktighet. Dersom du framholder ordet etter Kristi metode, vil dine tilhørere få et dypt inntrykk av de sannheter du lærer. Den overbevisningen vil komme til dem at dette er den levende Guds ord.

Formvesen i gudstjenesten
I sine bestrebelser for å nå folket må Herrens sendebud ikke følge verdens sedvaner. I de møter som holdes, må de ikke sette sin lit til verdslige sangere og dramatisk oppvisning for å skape interesse. Hvordan kan det ventes at de som ikke har noen interesse for Guds Ord, som aldri har lest hans Ord med et oppriktig ønske om å forstå dets sannheter, skal kunne lovsynge med ånden og forstanden? Hvordan kan deres hjerter være i samklang med innholdet i religiøse sanger? Hvordan kan det himmelske kor delta i musikk som bare er en formsak?

Det onde ved en fomnnessig gudstjeneste kan ikke skildres med for sterke farger, men det finnes ikke ord som fullt ut kan gi uttrykk for den store velsignelse en sann gudsdyrkelse bringer. Når man synger med ånden og forstanden, stemmer himmelske musikere i og tar del i lovsangen. Han som har gitt enhver av oss de gaver som setter oss i stand til å være Guds medarbeidere, venter at hans tjenere skal utvikle sine stemmer så de kan tale og synge på en slik måte at alle kan forstå. Det som behøves, er ikke høyrøstet sang, men et klart tonefall, korrekt uttale og tydelig foredrag. La alle ta tid til å utvikle stemmen så de kan synge Guds pris med klare, bløte toner, ikke med en skarp, skjærende stemme som støter øret. Evnen til å synge er en Guds gave; la den bli brukt til hans ære.

Når det holdes møter, bør det velges noen til å ta del i sangen, og sangen bør være ledsaget av musikk ved noen som er dyktige til å spille. Vi skal ikke motsette oss bruken av musikkinstrumenter i vårt arbeid. Denne del av gudstjenesten bør ledes omhyggelig, for den består av sang til Guds pris. Sangen skal ikke alltid utføres av noen få. La så ofte som mulig hele forsamlingen synge med. . . .

Hold deg til det bekrefitende
Under forsøk på å framholde sannheten vil det ofte oppstå motstand; men dersom du prøver å møte motstanden med argumenter, vil du bare styrke denne, og dette vil ikke gagne deg. Hold deg til det bekreftende. Guds engler våker over deg, og de forstår å gjøre inntrykk på dem hvis motstand du nekter å imøtegå med argumenter. Dvel ikke ved de benektende tvistepunkter som oppstår, men fyll sinnet med bekreftende sannheter og slå dem fast i hukommelsen ved megen granskning, ved alvorlig bønn og ved hjertets helligelse. Hold din lampe fylt og la de klare stråler lyse, for at menneskene ved å se dine gode gjerninger kan ledes til å prise din Fader som er i himlene.

Dersom Kristus ikke hadde holdt fast ved det bekreftende under fristelsen i ørkenen, så ville han ha tapt alt det han ønsket å vinne. Kristi framgangsmåte er den beste å møte våre motstandere med. Vi styrker deres argumenter ved å gjenta hva de sier. Hold deg alltid til det bekreftende. Kanskje vil den som står deg imot, ta seg dine uttalelser til hjerte og omvende seg til den fornuftige sannhet hans forstand har oppfattet. Jeg har ofte sagt til våre brødre: Deres motstandere vil ofte framkomme med uriktige uttalelser om det arbeid dere utfører. Gjenta ikke disse uttalelser, men hold fast ved havdelen av den levende sannhet, så vil Guds engler bane veien for dere. Vi har et stort arbeid å utføre, og vi må utføre det på en fornuftig måte. La oss aldri bli opprørte eller tillate at det oppstår onde følelser. Det gjorde Kristus aldri, og han er vårt forbilde i alle ting. Til den gjernmg vi har fatt, behøver vi meget mer av den himmelske, helligede, ydmyk visdom og meget mindre av vårt eget jeg. Vi trenger til å gripe den guddommelige kraft med fast hånd.

Noen som er falt fra troen, vil komme til våre møter for å lede vår oppmerksomhet bort fra den gjerning Gud vil ha utført. Du er ikke tjent med å vende ørene bort fra sannheten og vende deg til eventyr. Stans ikke for å prøve å omvende den som taler smedende om ditt arbeid, men la det vise seg at Jesu Kristi ånd besjeler deg, så vil engler fra Gud legge ord i din munn som vil påvirke motstandernes hjerter. Dersom disse menn vedblivende trenger seg inn, så vil de fornufhge blant de tilstedeværende forstå at ditt ideal er høyere enn de andres. Tal på en måte som vil gjøre det åbenbart at Jesus Kristus taler gjennom deg. - Testimonles IX, side 137-149.
***

Det er noen som har en særskilt sangens gave, og det hender undertiden at et særskilt budskap kan lyde gjennom en som synger alene, eller når flere synger sammen. Men sangen bør sjelden utføres av noen få. Evnen til å synge er et talent som Gud ønsker at alle skal utvikle og bruke til hans navns ære. - Testimonies, VII, side 115,116.

neste kapitel