Evangeliets tjenere kapitel 76. Fra side 266.     Fra side 360 i den engelske utgave.tilbake

Evangelisk helsearbeid i byene

Evangelisk helsevirksomhet bør utføres med den største klokskap og grundighet. Den høytidelige, hellige gjerning for sjelers frelse bør foregå på en beskjeden, men dog opphøyet mate. Hvor er arbeidsstyrkene? Innsiktsfulle, grundig omvendte, klart forutseende menn og kvinner bør ha ledelsen. Ved ansettelsen av arbeidere til å utføre denne spesielle gjerning bør det utvises god dømmekraft, og man bør velge slike som elsker Gud og vandrer for ham i ydmykhet, og som vil være dyktige redskaper i Guds hånd til virkeliggjøreisen av det mål han har for øye - å oppløfte og frelse mennesker.

Arbeidere i den evangeliske sunnhetsvirksomhet vil kunne gjøre et fortrinlig banebrytende gjeming. Predikanter bør arbeide, full overensstemmelse med dem som virker i helsemisjonen. En kristen læge bør anse sin gjeming for å være likeså opphøyet som predikantens. Han bærer et dobbelt ansvar for i ham er lærens og predikantens egenskaper forent. Han har en stor, helhg og meget påkrevd gjeming å utføre.

Lægen om predikanten bør forstå at de er beskjeftiget i en og samme virksomhet. De bør arbeide i fullkommen harmoni de kan samråde med hverandre. Ved sin enighet vil de bære vitnesbyrd om at Gud har ,sendt sin enbårne Sønn til verden for å frelse alle som tror pa ham som en personlig frelser. Læger som med hensyn til faglig dyktighet står høyere enn den almmnelig læge, bør gjøre tjeneste for Gud i de store byer. De bør søke å nå de høyere samfunnsklasser. . . . Arbeidere den evangeliske sunnhetsvirksomhet utretter en gjerning av likeså høy rang som den der utføres av deres medarbeidere prekeembetet. De bestrepelser disse arbeidere gjør, må ikke være begrenset til de fattige. De høyere klasser er i en merkverdig grad blitt forsømt. I de høyere livsstillinger finnes det mange som vil ta imot sannheten fordi den er konsekvent og fordi den bærer preg av evangeliets opphøyde natur. Ikke få av de dyktige menn som således blir vunnet for saken vil ta fatt på Herrens gjeming med kraft.

Herren oppfordrer menn som er i betrodde stillinger, og til hvem han har betrodd sme dyrebare gaver, til å bruke sine andsevner og midler som talenter i hans tjeneste. Våre arbeidere bør gi disse menn en tydelig framstilling av vår arbeidsplan og fortelle dem hva vi behøver for å kunne hjelpe de fattige og trengende og for å bygge denne virksomhet opp på en fast basis. Den Hellige Ånd vil påvirke noen av dem til å anbringe Herrens midler på en måte som vil fremme hans sak. De vil fullbyrde hans forsett ved å hjelpe til med å opprette sentrer som øver innflytelse i de store byer. Interesserte arbeidere vil tilby seg til utførelse av forskjellige slags misjonsbestrebelse.

Helsevirksomhet
Spisesalanger hvor det serveres sunn mat, vil bli opprettet. Men med hvilken forsiktighet bør ikke dette arbeid utføres! Enhver slik spisesalang bør være en skole. De arbeidere som er knyttet til den, bør hele tiden granske og eksperimentere for å kunne gjøre forbedringer i tilberedningen av sunne retter.

I byene kan dette undervisningsarbeid foregå etter'en langt større skala enn på andre, steder. Men på hvert sted hvor det er en menighet, bør det gis undervisning i tilberedning av sunne fødemidler til bruk for dem som ønsker å leve i harmoni med sunnhetsprinsippene. Og menighetens medlemmer bør la sine naboer få del i det lys de får angående dette emne. . . .

Kurser i matlagning bør settes i gang på mange steder. Dette arbeid kan begynne på en beskjeden måte, men når forstandige kokker gjør sitt beste for å opplyse andre, vil Herren gi dem dyktighet og forstand. Herrens ord er: "Forby dem det ikke; for jeg vil åpenbare meg som deres lærer." Gud vil samarbeide med dem som utfører hans planer og lærer folket hvordan de kan innføre en reform i sitt kosthold ved å tilberede sum,e, billige retter. Således vil de fattige bli oppmuntret til å følge heisereformens prinsipper; det vil ogsåhjelpe dem til å bli strevsomme og selvhjulpne.

Det er blitt vist meg at Gud opplærte dyktige menn og kvinner til å lage sunne og velsmakende retter på en tiltalende måte. Mange av dem var unge, og det var også noen i moden alder. Det er blitt pålagt meg å oppmuntre til avholdelse av kokeskoIer på alle steder hvor evangelisk helsearbeid utføres. Alt som kan bevege menneskene til å innføre reformer, må framholdes for dem. La lyset skinne mest mnlig for dem. Lær dem å innføre alle de forbedringer i matlagningen som de kan, og anspor dem til å meddele til andre det de lærer. . . .

Av beretningen om Herrens nndergjerninger da han skaffet vin til bryllupsfesten og da han mettet folkeskaren, kan vi hente en lærdom av den største betydning. Framstillingen av sunne fødemidler er et av Herrens egne midler til å avhjelpe et behov. Den himmelske Utdeleren av all næring vil ikke la sitt folk bli i vankundighet angående tillagningen av de beste fødemidler til enhver tid og ved enhver anledning. - Testimonies, VII, side 110---114. ***

Bare Kristi metode vil gi sann framgaug i arbeidet for å nå folket. Frelseren ferdedes iblant mennesker som den der ville deres beste. Han viste dem medfølelse, hjalp dem i deres trang og vant deres tillit. Derpå bød han dem: "Følg meg!" Man må komme folket nær ved personlig bestrehelse. Dersom mindre tid ble anvendt til preken og mer tid til personlig arbeid, så ville man se større resultater. De fattige må hjelpes, de syke tilsees, de bedrøvede og de sørgende trøstes, de vankundige opplyses og de uerfarne veiledes. Vi skal gråte med de gråtende og glede oss med de glade. Ledsaget av over bevisningens, bønnens og Guds kjærlighets kraft vil og kan en slik gjeming ikke bli uten frukt. - Ministry of Healing, side 143, 144.

neste kapitel