Evangeliets tjenere kapitel 79. Fra side 275.     Fra side 372 i den engelske utgave.tilbake

Om å imøtegå motstand

Våre predikanter og lærere skal være en framstilling av Guds kjærlighet til en fallen verden. Tal sannhetens ord med milde, ømme hjerter. La alle som befinner seg i villfarelse, bli behandlet med den mildhet som Kristus viste. De som man virker for, må ikke klandres, kritiseres eller fordømmes selv om de ikke straks griper sannheten, Vi skal huske på at vi skal være en framstilling av Kristus i hans saktmodighet, mildhet og kjærlighet.

Vi må vente å møte vantro og motstand. Dette er noe sannheten alltid har måttet kjempe med. Men selv om vi skulle møte den bitreste motstand, må vi ikke fordømme våre motstandere. De mener kanskje, som tilfellet var med Paulus, at de viser Gud en dyrkelse, og overfor slike må vi legge tålmod, saktmodighet og langmodighet for dagen.

La oss ikke nære den følelsen at vi har tunge prøver å bære og hårde kamper å tåle når vi forkynner en sannhet som ikke er vel anskrevet. Tenk på Jesus og på hva han led for dere, og forhold dere tause. Klag ikke om dere også blir utsatt for skjellsord og falsk anklage; tal ikke et knurrende ord, og la ingen tanke om beskjemmelse eller utilfredshet trenge inn i deres sinn. Gå den likeframme vei og la "deres ferd iblant hedningene være god, for at de mens de baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se deres gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag". l Pet. 2, 12.

Overfor dem som farer vill, bør vi opptre med saktmodighet; for var vi ikke selv nyelig forlindet i våre synder? Og bør vi ikke av hensvn til Kristi tålmodighet med oss være lemfeldige og tålmodiget mot andre? Gud har gitt oss mange formanininger til å, vise stor vennlighet overfor dem som står, oss imot, forat vi ikke skal påvirke noen sjel i den forkjærte.

Vårt liv må være skjult med Kristus i Gud. Vi må personlig kjenne Kristus. Først da kan vi på den rette måten framstille ham for verden. La denne bønn stadig oppstige til Gud: "Herre, lær meg å handle slik som Jesus ville handle dersom han var i mitt sted!" La vårt lys skinne til Guds ære ved gode gjerninger hvor vi enn er. Dette er vårt livs store, viktige interesse.

-----------

Klokskap i fordømmelse av urett
Herren vil at hans folk skal bruke andre metoder enn den å fordømme urett, selv om fordømmelsen er berettiget. Han vil at vi skal gjøre noe mer enn å slynge beskyldninger mot våre motstandere, noe som bare vil drive dem lenger bort fra sannheten. Den gjerning som Kristus kom til verden for å utføre, var ikke å stille opp skranker og stadig kaste folk den sannhet i øynene at de var på villspor. Den som venter å kunne opplyse et villført folk, må komme dem nær og virke for dem i kjærlighet. Han må bli et midtpunkt med hellig innflytelse.

Når man forfekter sannheten, bør de bitreste motstandere behandles med aktelse og hensynsfullhet. Noen vil ikke la seg påvirke av våre bestrebelser, men vil late hånt om den evangeliske innbydelsen. Andre, selv slike som vi mener har overskredet grensen for Guds nåde, vil bli vunnet for Kristus. Den allersiste gjerning i striden vil kanskje bli å opplyse dem som ikke har forkastet lyset og bevisene, men som har vært i det dypeste mørke, og som i vankundighet har motarbeidet sannheten. Derfor bør enhver behandles som et ærlig menneske. Tal ikke et ord og begå ingen handling som vil stadfeste noen i vantroen.

Dersom noen søker å innvikle misjonsarbeiderne i diskusjon eller strid om politiske eller andre spørsmål, så ta ikke noe hensyn hverken tilovertalelse eller utfordring. Fortsett Guds gjerning med fasthet og styrke, men i Kristi kjærlighet, og så stille som mulig. La ikke noe menneskelig skryt komme til uttrykk. La ikke noe tegn på selvgodhet vise seg. La det ses at Gud har betrodd oss utførelsen av hellige verv; forkynn Ordet, vær flittig, alvorlig og brennende.

-----------

Innflytelsen av din undervisning ville bli tifold større hvis du var forsiktig med din tale. Ord som skulle være en duft av liv til liv, kan ved den ånd som ledsager dem, bli en duft av død til død. Og husk på at dersom du ved din ånd eller dine ord lukker døren endog bare for en sjel, så vil denne sjel møte deg i dommen.

Når du hentyder til Vitnesbyrdene, må du ikke føle deg forpliktet til å være påtrengende med deres anvendelse. Pass på ikke å blande inn dine egne ord når du siterer dem, da dette gjør det umulig for tilhørerne å skjelne mellom dine ord og Herrens ord til dem. Se til at du ikke gjør Herrens ord anstøtelig.

Vi lengter etter å se reformer innført, og fordi vi ikke ser det vi kunne ønske, får en ond ånd altfor ofte lov til å dryppe galle i vårt beger, og derved forbitres andre. Våre uoverveide ord sårer deres ånd, og de oppegges til gjenstridighet.

Hver preken du holder, og hver artikkel du skriver, kan alt sammen være sant; men en dråpe galle deri vil være gift for tilhøreren eller leseren. Som følge av denne ene giftdråpen vil noen forkaste alle dine gode og berettigede ord. En annen vil innsuge giften fordi han synes om å høre slike strenge uttrykk. Han følger ditt eksempel og taler akkurat som du taler. Derved mangfoldiggjøres det onde.

De som framholder sannhetens evige prinsipper, trenger til at den hellige olje fra de to oljegrener flyter inn i hjertet. Denne vil strømme ut i form av ord som forvandler, men ikke forbitrer. Sannheten skal tales i kjærlighet. Herren Jesus vil da ved sin Ånd gi kraften og styrken. Dette er hans gjerning. - Testimonies, VI, side 120-123.

-----------

Hvordan innvendinger bør behandles
En kan benytte tiden til noe bedre enn til å dvele utførlig med spissfindigheter fra motstandere som gir seg av med baktale og uriktige framstillinger. Mens man bruker kostbar tid til å følge uærlige motstanderes krokveier og fordreielser, vil folk som er villige til å ta imot overbevisning, dø av mangel på kunnskap. En rekke meningsløst vringel, som Satan selv har funnet på, fyller sinnet, mens folk roper etter føde - etter mat i rette tid.

Til å utarbeide spissfindigheter kreves det slike som har oppøvd sitt sinn til å motarbeide sannheten. Vi gjør ikke klokt i å ta disse ut av deres hender og bringe dem videre ut til tusener av mennesker som aldri ville ha tenkt på dem hvis ikke vi hadde kunngjort dem for verden.

Vi bør følge Kristi undervisningsplan. Han var tydelig og likefram og ramte sakens kjerne, slik at alles tanker ble besvart. Det er ikke den heldigste framgangsmåten å være altfor utførlig og si alt som kan sies om et emne, når noen få argumenter vil være tilstrekkelig til å overbevise motstandere eller bringe dem til taushet.

En kan avkrefte hver eneste innvending i dag og lukke motstanderes munn så de ikke har noe å si, og i morgen vil de gjenta det samme på nytt. Dette vil skje gang etter gang fordi de ikke elsker sannheten og ikke vil komme til lyset, for at deres mørke og villfarelse ikke skal bli tatt fra dem.

Kristi virksomhet varte bare i tre år, men i denne korte tid ble et stort arbeid utført. I disse siste dager er det en stor gjerning som skal utføres på kort tid. Mens mange holder på å gjøre seg rede til å bestille noe, vil sjeler gå fortapt av mangel på lys og kunnskap.

Hvis menn som er beskjeftiget med å framholde og forsvare bibelens sannheter, gir seg av med å granske og påvise de vill farelser og selvmotsigeIser som de gjør seg skyldig i som på uærlig vis forvender Guds sannhet til løgn, så vil Satan oppegge motstandere nok til å holde deres penner i stadig virksomhet, mens andre deler av arbeidet vil komme til å lide skade. Vi må ha mer av ånden hos de menn som arbeidet med gjenoppbyggningen av Jerusalems murer. Vi holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned. Dersom Satan kan holde menn opptatt med å besvare motstanderes innvendinger og således forandre dem fra å gjøre det høyst viktige arbeid for denne tid, sa er hans hensikt oppnådd.

neste kapitel