Guds siste menighet kapitel 14. Fra side 42.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Frimodighet i Herren

(42)I nattens timer har Den Hellige Ånd gjort et dypt inntrykk på mitt sinn. Jeg har tenkt på dette at hvis Herrens komme er så nær som vi tror det er, burde vi være langt flittigere enn før med å bringe sannheten ut til menneskene. rett

(42)I denne forbindelsen gikk mine tanker tilbake til adventfolkets virksomhet i 1843 og 1844. I denne tiden ble det gjort en hel del husbesøk. Det ble gjort utrettelige anstrengelser for å advare menneskene om de alvorlige begivenhetene som Guds ord taler om, Men vi burde gjøre enda større anstrengelser enn de som forkynte den første engels budskap så trofast. Vi nærmer oss hurtig avslutningen på denne verdens historie. Når vi er klar over at Jesus kommer igjen meget snart, burde vi våkne opp og arbeide som aldri før. Herren befaler oss å slå alarm for menneskene. l vårt liv skal vi vise sannhetens og rettferdighetens kraft. Verden skal snart møte den store lovgiveren, og stå til rette fordi den har brutt hans lov. Bare de som vender om fra overtredelse til lydighet, kan vente å få tilgivelse og nåde, rett

(43)Vi må heve banneret med innskriften: "Guds bud og Jesu tro." Lydighet mot Guds lov er vart store motto, og vi må ikke slippe det av syne. Vi må vekke menighetens medlemmer, og dem som ennå ikke har tatt standpunkt, og vi må få dem til å lyde himmelens lov. Vi må gjøre loven stor og herlig. rett

(43)Kristus har gitt oss i oppdrag å så sannhetens sæd. Han innprenter i sitt folk betydningen av det store verk som må utføres av dem som lever under de siste scener av jordens historie. Når sannheten blir forkynt i byer og bygder, vil vi se en åpenbarelse av Åndens virkning på menneskenes hjerter. rett

(43)Hvor meget godt kunne ikke blitt utrettet om alle som har sannheten og kjenner livets ord, ville dele skattene med andre! Da samaritanene kom til Jesus etter hans samtale med den samaritanske kvinnen ved brønnen, sa han til disiplene: "Sier ikke I at det ennå er fire måneder, så kommer høsten? Se, jeg sier eder. Løft eders øyne og se markene, de er alt hvite til høsten!" - Joh. 4, 35. rett

(43)Kristus ble hos samaritanene i to dager. De tørstet etter å høre sannheten. Å, hvilke travle dager dette var for Jesus! Og det ble resultat av hans arbeid. "Og mange flere trodde for hans ords skyld, og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv hørt, og vi vet nå at han sannelig er verdens frelser." Joh. 4, 41. 42. rett

(43)Hvem blant Guds folk vil ta opp denne hellige gjerningen og arbeide for sjeler som er i ferd med å omkomme på grunn av mangel på kunnskap? Verden må advares. Gud har vist meg mange steder der det er et stort behov for arbeidere som har helliget seg til et trofast og utrettelig arbeid for menneskers frelse. Kristus vil åpne sinn og hjerte hos mange som lever i de store byene, og som lengter etter å høre sannheten. Hvis vi ønsker å komme i et inderligere samfunn med Kristus, og hvis vi gjerne vil gjøre noe for disse menneskene, er det store muligheter for oss til å øve en god innflytelse over dem. Vi må våkne opp og komme i det rette forhold både til Kristus og våre medmennesker. Vi må drive virksomhet både i store og små byer fjernt og nært. Vi må gjøre et grundig og planmessig arbeid vi må aldri gi opp eller trekke oss tilbake. Herren vil gjøre det rette inntrykk på hjertene hvis vi bare vil samarbeide med Den Hellige Ånd. rett

(43)Jeg har et oppmuntrende budskap til dere, mine brødre. Vi skal ta fatt på arbeidet i tro og håp, og vi skal vente store ting av Gud. Fienden vil på alle mulige måter forsøke å hindre oss i å forkynne sannheten. Men med Herrens hjelp skal vi vinne store seirer. Vi må aldri si noe som kan virke nedslående, eller noe som kan gjøre andre mismodige. Vi må heller tale om det som kan styrke og oppmuntre våre medarbeidere. rett

(44)Et personlig vitnesbyrd
Jeg lengter etter å være opptatt med sjelevinnende arbeid ute på feltet. Uten tvil ville jeg ha vært engasjert i offentlig virksomhet, hvis jeg mente at mine fysiske krefter kunne strekke til. Men jeg har funnet ut at det ville være uklokt av meg å ta fatt på et slikt arbeid i min høye alder. Min gjerning er å gi menigheten og verden det lyset Gud har betrodd meg fra tid til annen i alle disse årene siden den tredje engels budskap begynte å lyde. Mitt hjerte er fylt av en inderlig lengsel etter å bringe sannheten til så mange som mulig. Jeg arbeider fremdeles med å skrive og legge til rette litteratur som skal utgis. Men jeg er nødt til å være forsiktig. Jeg må ikke misbruke mine krefter på en slik måte at jeg ikke kan skrive mer. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å leve. Men helsemessig er jeg bedre enn jeg kunne vente. rett

(44)Etter Generalkonferensens møter i 1909 var jeg i flere uker opptatt med å besøke forskjellige institusjoner, leirmøter og stevner i Ny-England og andre steder både i øst og vest. Da jeg kom tilbake til mitt hjem i California, begynte jeg igjen med mitt forfatterskap. I de siste fire årene har jeg skrevet forholdsvis få brev. Den energi som jeg har fått lov til å beholde, har jeg brukt i arbeidet med å fullføre viktige bøker. rett

(44)Av og til har jeg vært til stede ved møter, og jeg har besøkt forskjellige institusjoner i California. En meget stor del av min tid har jeg tilbrakt her i mitt hjem i "Elmshaven" i nærheten av St. Helena, men nesten hele tiden har jeg vært opptatt med å utarbeide manuskripter. rett

(44)Jeg er takknemlig fordi Herren har spart mitt liv, så jeg får litt mer tid til å arbeide med mine bøker. Om jeg bare hadde kraft til å gjøre det som jeg gjerne ville gjøre, og som jeg ser burde gjøres! Jeg ber Gud om visdom til å uttrykke på en klar og tydelig måte de sannhetene som Guds folk trenger så sårt. Jeg har grunn til å tro at Gud vil hjelpe meg til å gjøre dette. rett

(44)Min interesse for Guds verk i sin alminnelighet er like stor som før. Jeg har et sterkt ønske om at sannheten fortsatt må gå ut til alle deler av verden. Men jeg finner at det Ikke er fornuftig av meg å bruke min tid i offentlig virksomhet, når det er nødvendig for meg å ha tilsyn med utgivelsen av mine bøker. Jeg har noen av de aller beste medarbeidere. Det er de som ifølge Guds ledelse sluttet seg til meg i Australia, og de som jeg siden har fått her i Amerika. Jeg takker Gud for disse trofaste hjelpere. Vi har meget å gjøre alle sammen, for vi strever flittig med å utarbeide manuskripter som skal trykkes. Mitt ønske er at sannhetens lys skal skinne klart for alle. De som ikke kjenner bevisgrunnene for vår tro, må få en anledning til å kjenne dem. Noen dager svikter øynene mine, og jeg har atskillig smerte i dem. ,Men jeg priser Gud fordi han har spart mitt syn. I min alder ville det ikke være noe merkelig om øynene sviktet helt. rett

(44)Jeg kan vanskelig uttrykke min takknemlighet for den åndelige oppbyggelse som jeg får ved Herrens Ånd, og jeg er så takknemlig for den trøst og nåde som Herren stadig gir meg. Jeg er glad fordi Herren gir meg styrke og nåde til å kunne gi menigheten oppmuntring og hjelp. Så lenge Herren lar meg få lov til å leve, vil jeg lyde og tjene ham trofast. Jeg vil gjøre hans vilje og herliggjøre hans navn. Må Herren fortsatt styrke min tro, så jeg kan følge ham og lære ham bedre å kjenne. Må Herren hjelpe meg til å gjøre hans vilje på en bedre måte. Herren er god. Lovet være hans navn! rett

(45)Eldre arbeideres innflytelse
Jeg ønsker så inderlig at korsets gamle stridsmenn - de som nå er grånet I Mesterens tjeneste - må fortsette å vitne om sine erfaringer med Gud. De som er unge i troen, må lære å forstå at de budskapene som Herren ga oss i fortiden, er meget viktige også i denne epoken av verdens historie. Våre erfaringer fra fortiden har ikke mistet noe verdi. rett

(45)Alle bør være hensynsfulle mot de gamle trofaste pionerene. De må ikke føle at det ikke lenger er bruk for dem, og at de ikke lenger kan gjøre noe av betydning. Deres innflytelse kan fremdeles være til stor nytte og hjelp I Herrens verk. De eldre predikantenes vitnesbyrd er til stor velsignelse og oppmuntring for menigheten. Gud vil våke både dag og natt over sine prøvede, trofaste tjenere, inntil tiden kommer da de skal legge sin rustning ned. De kan være sikre på at han som aldri slumrer eller sover, vil våke over dem og bevare dem. De skal vite at årvåkne vektere følger dem og verner om dem. rett

(45)Når de vet dette, og samtidig er overbevist om at de er Guds barn kan de hvile tillitsfullt i Guds varetekt. rett

(45)”Inntil verdens ende"
Jeg ber inderlig til Gud om at den virksomheten som vi nå er opptatt med, må gjøre et dypt inntrykk i manges sinn og hjerte. Vanskelighetene vil sikkert øke. Men vi må stole på Gud, og vi må oppmuntre hverandre. Vi må aldri senke vårt banner, men vi må løfte det høyt og samtidig må vi se hen til troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Om natten når jeg ikke kan sove, løfter jeg mitt hjerte i bønn til Gud. Han styrker meg, og han gir meg forsikring om at han vil være med sine tjenere både her hjemme og i fjerne land. Jeg blir stadig velsignet og oppmuntret ved tanken på at Israels Gud fremdeles leder sitt folk. Han vil fortsette å lede dem og være med dem like til verdens ende rett

(45)Større fremgang og dyktighet
Jeg har fått i oppdrag å si til dere, brødre: Det budskapet som dere nå forkynner, må være ladet med kraft fra Guds Ånd Hvis det noen gang har vært nødvendig med en spesiell ledelse av Den Hellige Ånd, er det nå. Vi trenger en gjennomgripende helligelse. Det er på tide at verden får et synlig bevis for hva Guds kraft kan utrette både i vårt liv og i vår virksomhet. rett

(45)Herren ønsker at den tredje engels budskap skal forkynnes med stadig større kraft og dyktighet Til alle tider har Gud sørget for å gi sitt folk .seier. I vår tid lengter han etter å kunne gi menigheten en seierrik oppfyllelse av sine løfter. Herren ber sine trofaste tjenere om å gå fremover i samlet tropp. De skal gå fra styrke til større kraft, fra tro til større visshet og fra overbevisning til stadig større sikkerhet om sannheten og om Guds rettferdighet. rett

(46)Vi skal stå fast som en klippe på Guds ords grunnleggende prinsipper, og vi må alltid huske på at Gud er med oss for å gi oss kraft til å møte nye, prøvende erfaringer. Vi må alltid praktisere rettferdighetens prinsipper i det daglige liv. Vi må gjøre dette for å kunne gå fra kraft til kraft i Herrens navn. Vi skal respektere den sannheten som er blitt utformet ved Åndens undervisning, og som Gud har bifalt helt fra begynnelsen av vår virksomhet og like til i dag. Vi skal betrakte sannheten som meget hellig. Det verk som Herren har utført gjennom sitt folk som lov, skal vi holde høyt i ære, Ved Guds nåde og kraft vil dette verket stadig bli større og sterkere, etter hvert som tiden går. Fienden vil prøve å omtåke dømmekraften hos Guds folk, og han vil prøve å svekke vår kraft og dyktighet. Men hvis Guds folk vil la seg lede av Ånden i sitt arbeid vil Gud åpne dører og anledninger for dem og de vil bli i stand til å gjenreise øde steder Da vil Guds folk erfare en stadig vekst, inntil Herren kommer med stor kraft og herlighet for å sette sitt seiersstempel på sine trofaste stridsmenn. rett

(46)Løfte om endelig seier
Det verket som ligger foran oss, vil legge beslag på alle de evner og krefter vi eier. Det vil kreve sterk tro og stadig årvåkenhet. Til tider vil vi møte vanskeligheter som er meget nedslående. Selve storheten av verket og oppgaven vil skremme oss. Men ved Guds hjelp skal vi vinne seier. "Derfor ber jeg at I ikke må tape motet." Ef. 3, 13. Vær ved godt mot, selv om det ligger prøvende erfaringer foran dere. Jesus vil være med dere. Han vil berede veien for dere med sin Hellige Ånd, og han vil være deres trofaste hjelper i alle vanskelige situasjoner og farer. rett

(46)Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen, som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, at han etter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders inn vortes menneske, at Kristus må bo ved troen i eders hjerter, så I rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at I kan fylles til all Guds fylde. Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi ber eller forstår, etter den kraft som ter seg virksom i oss, ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen." - Ef. 3, 14-21.

--------------
rett

neste kapitel