Guds siste menighet kapitel 4. Fra side 16.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

II
Den siste menighet er ikke Babylon
Anklageren og hans virksomhet

(16)Jeg ble meget bedrøvet da jeg leste en brosjyre som er skrevet og utgitt av br S. og dem som hjelper ham i hans virksomhet. Uten mitt samtykke har de valgt ut sitater fra "Vitnesbyrdene" og brukt dem i den traktaten de har trykt. De får det til å se ut som om mine skrifter støtter og godkjenner de ideene som de forsvarer. Men ved å gjøre dette har de foretatt noe som hverken er rett eller sømmelig. Ved å ta seg slike ulovlige friheter har de presentert for folket en teori som bare kan villede og ødelegge. Mange andre har i årenes løp gjort det samme. De har brukt "Vitnesbyrdene" for å bevise teorier som er fullstendig uholdbare og falske. rett

(16)Jeg har fått lys om at det budskapet som bro S. og de som sympatiserer med ham, forkynner, ikke er sannhet. Det er bare ett av de mange "se her" og "se der" som vi kan vente å høre i vår tid. Som et eksempel på de metodene bro S. har brukt for å utarbeide dette heftet, vil jeg nevne følgende: Jeg skrevet privat brev til en av våre predikanter. Da han mente at brevet kanskje kunne være til hjelp også for bro S, sendte han en kopi av brevet til ham. Men i stedet for å betrakte brevet som en personlig hjelp, slik som det var ment, siterte han deler av det i sin brosjyre. Han utga dem for å være "vitnesbyrd" som ikke var trykt før, og han brukte dem for å forsvare sine påstander. Er dette ærlig spill? I det siterte vitnesbyrdet fantes det ikke noe som kunne forsvare hans teorier. Han misbrukte sitatene på en lignende måte som mange gjør med Bibelen. Ved å gjøre dette skader de både seg selv og andre. Gud vil dømme dem som tar seg slike ulovlige friheter. De bruker uærlige midler for å gi autoritet og innflytelse til de påstander som de selv oppfatter som sannhet. Ved å sitere fra et privat brev som er skrevet til en annen, har bro S. misbrukt den vennligheten som ble. vist for å hjelpe ham. Brosjyren om ”det høye rop” Og alle kirkers fall viser tydelig at de som har utgitt den, ikke har vært ledet av Den Hellige Ånd i dette arbeidet. "Av deres frukter skal I kjenne dem." - Matt. 7, 16. rett

(17)De som leser denne brosjyren, som er et forsvar for falske lærdommer, må jo få det inntrykk at jeg godkjenner og støtter disse påstandene, og at jeg står sammen med disse avvikerne som mener at de har fått ”nytt lys": Jeg vet at deres budskap er blandet med sannhet, men sannheten er misbrukt og forvrengt for å tilpasses villfarelsen. rett

(17)Jeg vil si til den bror som sendte en kopi av mitt brev til forfatteren av denne brosjyren, at jeg ikke bebreider ham for det som er skjedd. Ingen kan klandre ham for det han har gjort. Hvis jeg skulle kritisere og dømme ham for det han gjorde i en god hensikt og med edle motiver, ville jeg pådra meg Guds mishag. Når den personen som han ønsket å hjelpe misbrukte hans fortrolighet og vennlighet, har han Ingen grunn ul a bebreide seg selv for det som er skjedd. rett

(17)Råd til disiplene
Det finnes i "Vitnesbyrdene" forskjellige ting som ikke er skrevet for verden i alminnelighet, men bare for troende Guds barn. Det passer seg ikke å gi undervisning, advarsler, irettesettelser, formaninger og råd av denne art til offentligheten. Verdens forløser, som var utsendt fra Gud, og som var den største lærer som menneskene noen gang hadde kjent, underviste somme tider i emner som ikke passet for verden, men bare for disiplene. Jesus hadde lærdommer som passet godt for de store skarene som samlet seg omkring ham. Men han hadde også særskilt undervisning som ikke passet for offentligheten, men bare for hans nærmeste etterfølger Folket i alminnelighet ville hverken kunne forstå eller verdsette den private undervisningen som han ga disiplene. Jesus sendte disiplene ut for å forkynne evangeliet. Da de kom tilbake fra sitt første virkefelt, hadde de forskjellige interessante erfaringer som de gjerne ville fortelle. Men Jesus sa til dem: "Kom nå I med meg avsides til et øde sted og hvil eder litt ut!" Mark. 6, 31. På dette avsidesliggende stedet ga Jesus disiplene slike råd, formaninger og irettesettelser som han visste at de trengte i arbeidet. Men denne undervisningen skulle ikke offentliggjøres for alle og enhver. Den var avpasset og bestemt bare for disiplene. rett

(17)Ved forskjellige anledninger sa Jesus til dem som han hadde helbredet og velsignet, at de ikke skulle fortelle noen om det han hadde gjort for dem. De burde ha respektert hans krav om taushet, og de burde ha forstått at han hadde en bestemt grunn for sin befaling om dette. Det var ikke på noen måte riktig av dem å unnlate å oppfylle dette utrykkelige ønske. Det burde ha vært tilstrekkelig for dem bare å vite at han ønsket stillhet om det som var skjedd, og at han hadde visse grunner for å be dem om ikke å si noe. Herren visste at han ved å helbrede syke, gi den blinde syn og den spedalske sunnhet, sto i fare for å miste sitt eget liv. Hvis prestene og Det høye rad ikke ville godkjenne de tydelige bevisene som Jesus hadde gitt dem om sin guddommelige misjon, ville de mistyde og bortforklare dem, og de ville føre anklage mot. ham. Det er sant at han gjorde mange mirakler åpenlyst. Men I noen tilfelle krevde han at de som han hadde helbredet og velsignet, ikke skulle fortelle andre om det han hadde gjort for dem. Når det ble egget til fordom mot ham, når han ble omgitt av misunnelse og hat, og når veien ble stengt for ham, forlot han byene. Da oppsøkte han mennesker som gjerne ville lytte. til ham, og som satte pris på de sannhetene som han var kommet for a gi dem. rett

(18)Jesus mente det var nødvendig å undervise disiplene om mangt og meget som han ikke forkynte i sin offentlige virksomhet. Han talte fortrolig med disiplene om årsakene til det mishag og det hat som fariseerne, prestene og de skriftlærde viste mot ham. Han fortalte dem om sin forestående lidelse og død. Men offentlig talte han ikke tydelig om dette. Han ga sine etterfølgere viktige advarsler, og han åpenbarte for dem de sørgelige begivenhetene som snart. skulle skje, og fortalte dem. hva de kunne vente å oppleve. Jesus ga sine venner dyrebar undervisning som de først forsto etter hans død, oppstandelse og himmelfart. Men da Den Hellige Ånd ble utøst over dem, husket de den undervisningen han hadde gitt dem. rett

(18)Misbrukt tillit
Det var forræderi og misbruk av hellig tillit når noen brøt den taushetsplikten som Jesus hadde pålagt dem. Når de fortalte andre om det de skulle tie med brakte de skam og skade over Guds verk. rett

(18)Herren har undervist sitt folk og gitt det spesielle budskaper, advarsler og irettesettelser .Men det sømmer sig ikke å ta disse budskapene ut av sin rette sammenheng og bruke dem på en slik måte at de syntes å støtte villfarelser .I den brosjyren som br S. og hans forbundsfeller har utgitt anklager de Guds menighet for å være Babylon, og de gir en inntrengende henstilling til menighetens medlemmer om å gå ut av menigheten, Dette er en gjerning som hverken er hederlig eller rettferdig. I denne trykksaken har de brukt mitt navn og mine skrifter til støtte for påstander som jeg fordømmer som villfarelser. De som leser denne brosjyren, vil legge ansvaret for disse villfarelsene på meg som finnes i mine skrifter og i det lyset som Gud har gitt meg Jeg betenker meg ikke på å si at de som driver denne virksomheten, i høy grad er forblindet og bedratt. rett

(18)Et falskt budskap
I årevis har jeg brakt vitnesbyrd som viser at de som selv mener at de har fått stort lys og samtidig arbeider med å rive ned det som Herren ved sine tjenere har bygd opp, er hyllet inn i et stort selvbedrag. De arbeider ikke etter de klare retningslinjene som Kristus har trukket opp for oss. De som forkynner at syvendedags-adventistmenigheten er Babylon, eller en del av Babylon, ville gjøre en langt bedre gjerning om de ville holde seg" i ro hjemme.-De burde heller gi seg tid til å tenke nøye over det budskapet som skal og bør forkynnes i vår tid. I stedet for å samarbeide med guddommelige redskaper i å forberede Guds folk for Herrens store dag, har de sluttet seg til ham som er brødrenes anklager, som anklager dem for Gud både dag og natt. Sataniske redskaper, som drives av mørkets makter, har organisert en sammenslutning av onde krefter som forsøker å forvirre, plage og bedrøve Guds folk. Hele verden vil til sist bli egget til fiendskap mot syvendedags-adventistene, fordi de ikke vil ære pavemakten ved å holde søndagen, som er innstiftet til hviledag av denne antikristelige makt. Det er Satans hensikt å fjerne dem fra jordens overflate, for at ingen skal bestride hans herredømme over jorden. rett

(19)Satan anklager
Profeten Sakarias fikk i et syn se Satan som anklager av Guds folk. Profeten sier: "Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som sto for Herrens engels åsyn, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham."Sak. 3, 1. rett

(19)Jesus er vår store yppersteprest i himmelen. Hva er da hans gjerning der? Han er talsmann og forbeder for sitt folk, og han gjør soning for alle som tror på ham. Gjennom Kristi tilregnede rettferdighet blir de antatt av Gud som dem som viser troskap mot ham, idet de ønsker å holde alle hans bud. Satan er fylt av et fortærende hat mot dem. Han viser det samme sinnelag mot dem som han viste mot Jesus Kristus da han var her på jorden. Da Jesus ble ført frem for landshøvdingen Pilatus, forsøkte denne romerske tjenestemannen å slippe Jesus fri. Han appellerte til folket at de skulle velge å gi ham fri, og derved redde ham fra den forferdelige ildprøven. som lå foran ham. Pilatus presenterte Guds Sønn og røveren Barabbas for denne larmende folkehopen, og sa til dem: "Hvem vil I at jeg skal gi eder fri, Barabbas eller Jesus, som de kaller Messias?" "De sa: Barabbas! Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste!" Folket var grepet av et djevelsk fiendskap mot Jesus, og da Pilatus ga dem valget mellom Guds Sønn og forbryteren Barabbas, valgte de uten betenkninger røveren Barabbas. Den uvitende folkehopen lot seg påvirke av sine ledere til å forkaste Guds Sønn og velge morderen og røveren Barabbas i stedet. Vi må huske på at vi fremdeles er i den samme verden, der Jesus ble forkastet. Vi må ikke glemme at vi er i en verden som er tynget av skyld og brøde, fordi den forkastet Guds Sønn og foretrakk en røver fremfor Guds lyteløse lam. Hvis ikke hver enkelt av oss angrer sin overtredelse av Guds lov og viser troskap mot vår herre Jesus Kristus, han som verden forkastet, vil vi komme inn under den fulle fordømmelsen for å ha valgt Barabbas i stedet for Kristus vår frelses høvding. Hele verden står i dag anklaget for å ha forkastet Guds Sønn og med fullt overlegg å ha myrdet ham. Verdens historie har nok av beviser på at både jøder og hedninger, konger og fyrster, statsmenn og prester, og folk av alle klasser og sekter viser den samme ånd av misunnelse, hat, fordom og vantro som ble vist av dem som drepte Guds Sønn. De vil gjøre nøyaktig det samme i dag, om de bare fikk anledning til det. De vil behandle Jesus på samme måten som jødenes ledere og hele folket gjorde. De er av den samme ånd som de menneskene som forlangte at Guds Sønn skulle korsfestes. rett

(20)I synet om ypperstepresten Josva, sto for Herrens engels ansikt , har vi et bilde av Jesus og hans tjeneste for oss i himmelen, og samtidig også et bilde av Satan som menneskenes anklager .Josva sto som yppersteprest og ba for Guds folk som elsket hans lov. Men Satan kom og anklaget Guds folk for å være store synder Han presenterte for Gud en liste av synder som han gjennom tidene hadde ledet dem til å gjøre. På grunn av deres misgjerninger krever Satan at de skal overgis i hans hender for å ødelegges. Han forlanger at Guds folk ikke skal beskyttes av tjenende engler mot angrepene fra hans hær. Satan er fylt av vrede fordi han ikke er i stand til å lenke Guds folk sammen med verden ,som viser ham full lydighet og troskap. Konger, fyrster og statsmenn har valgt å stille seg under Antikrists merke og de blir i profetien fremstilt som dragen, som fører krig mot de hellige, de som holder Guds bud og har Jesu. Tro, På grunn av sitt fiendskap mot Guds folk gjør disse hersker sig skyldige i å ha valgt Barabbas i stedet for Kristus. rett

(20)Verden kreves til regnskap
Gud har et tvistemål med verden. Når dommen kommer, og bøkene åpnes, skal det forferdelige regnskapet gjøres opp. Hvis menneskene ikke var blindet og tryllebundet av Satans snedige bedrag, ville de frykte og skjelve for dette oppgjøret. Gud vil kreve menneskene til regnskap fordi de drepte Guds enbårne Sønn, han som verden i enhver henseende har korsfestet på ny, og har kastet skam over ham ved å forfølge Guds folk. Verden har forkastet Kristus ved å forakte de hellige. Den har forkastet Kristi budskap ved å ringeakte de budskapene som ble sendt ved profetene, apostlene og Guds budbærere. Menneskene har forkastet Guds medarbeidere. Men Gud vil kreve dem til regnskap for deres gjerninger. rett

(20)Når anklageren blir irettesatt
Satan står som leder for alle anklagere som kritiserer brødrene .Men når han kommer med sin liste over Guds folks synder, hva vil Gud da si til ham? ”Herren sa til Satan(ikke til ) Josva, som sto som representant for Guds utvalgte folk): Herren refse deg Satan! Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brann revet ut av ilden ” Sak. 3, 2. Satan anklaget Guds utvalgte, trofaste folk for å være besmittet av synd og urenhet. Han kunde regne opp og beskrive de spesielle syndene som de hadde gjort sig skyldige Han hadde jo selv satt hele ondskapens hær i virksomhet med alle forførelsens kunster for å få dem til å gjøre nettopp disse syndene, Men de hadde angret, og de hadde tatt imot Jesu Kristi rettferdighet Derfor sto de nå for Gud, kledd i Kristi rettferdighets hvite drakt. Og engelen tok til orde og sa til dem som sto foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se ,jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Sak. 3, Hver eneste synd som de hadde gjort sig skyldige i, ble tilgitt. De sto for Gud som hans utvalgte og trofaste folk .De var så uskyldige og fullkomne som om de aldri hadde syndet. rett

(21)Oppmuntrende ord
"Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de [Guds engler] satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel sto der [sammen med Jesus, vår forløser]. Da vitnet Herrens engel for Josva og sa: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder; og jeg vil gi deg førere blant disse som står her." - Sak. 3, 5-7. rett

(21)Jeg skulle ønske at alle som tror på budskapet for vor tid, ville tenke alvorlig over de underfulle sannhetene som finnes i dette kapittelet. Hvor svake og feilende Guds folk enn måtte være i denne onde og fordervede slekt, vil de som vender om fra sin ulydighet mot Gud, få hel og full tilgivelse som. De som kommer tilbake til Gud og viser troskap mot ham, og som forsvarer Guds hellige lov og heler det bruddet som ble gjort under Satans tilskyndelse, vil Gud betrakte som sine barn. Sett gjennom Kristi rettferdighet vil de stå fullkomne for Gud. Sannheten skal ikke alltid ligge i støvet for å bli trampet ned undr menneskenes føtter. Den vil til sist bli opphøyet og hedret. Sannheten vil reise seg igjen og skinne i sin naturlige herlighet og glans, og den vil bli stående urokkelig for all tid.

--------------
rett

neste kapitel