Guds siste menighet kapitel 7. Fra side 27.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En tjenestegjerning som gud har opprettet

(27)Gud har en menighet, og den har fått en guddommelig tjenestegjerning. rett

(27) ”Og det er han som gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus." - Ef. 4, 11-15. rett

(28)Herren har sine utvalgte redskaper, og han har en menighet som har opplevd forfølgelse, strid og mørke. Jesus elsket menigheten og ga seg selv for den. Han vil fullkommengjøre, rense, foredle og opphøye den, slik at den kan stå urokkelig midt i "verdens fordervelige innflytelse. Gud har utvalgt menn som skal våke med nidkjærhet og med årvåken utholdenhet over menigheten, så den ikke skal bli omstyrtet ved Satans snedige angrep. Menigheten- skal være i verden for å fremme Guds herlighet og ære blant menneskene.-Det vil alltid være en bitter strid mellom menigheten og verden. Det ene sinn vil komme i kontakt med andre sinn, og det ene prinsipp vil møte andre prinsipper. Sannheten vil komme i berøring med villfarelser. Men i den striden som snart vil nå sitt høydepunkt, og som allerede er begynt, vil erfarne menn. gjøre det arbeid som Gud har pålagt dem. De skal våke over sjelene, og de vet at de skal gjøre regnskap for sine gjerninger. rett

(28)De menn som forkynner det falske budskapet som går ut på å anklage menigheten for å være Babylon, forsømmer den gjerningen Gud har pålagt menigheten. De motsetter seg organisasjonen, og de nekter å følge den tydelige befalingen som Gud har gitt ved profeten Malakias om å bringe hele tienden inn i Guds forrådshus. De innbiller seg at de har fått i oppdrag å advare dem som Gud har valgt til å bære sannhetens budskap ut i verden. Disse arbeiderne har ikke vært til noen hjelp for Guds rikes sak. De har samlet seg om en lignende virksomhet som den all rettferdighets fiende er opptatt med. Disse menn har reist seg i protest mot de metoder og midler som Gud har forordnet for å fremme sitt verk i denne farlige tid. De bør nå legge bort alle ubibelske ideer og meninger om hvordan Guds verk skal ordnes og drives. rett

(28)Måtte alle forstå de ord som jeg nå vil skrive. De som er Guds medarbeidere, er bare hans redskaper. I seg selv har de ingen spesiell nåde eller hellighet De kan bare ha hell med seg i sitt arbeid når de samarbeider med himmelske vesener. Guds medarbeidere er bare jordiske kar som Gud bruker til å oppbevare sannhetens skatter i. Paulus plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. rett

(28)Gud taler gjennom sine utvalgte redskaper. Hverken enkelte personer eller sammenslutninger av menn må driste seg til å krenke Guds Ånd ved å ringeakte Guds budskap som kommer fra hans utvalgte budbæreres lepper. De som nekter å høre Guds budskap, stenger seg inn i et mørkerom. De utelukker sin egen sjel fra store velsignelser. De røver fra Kristus den herlighet som hører ham til. De gjør det ved å vise ringeakt for hans utvalgte redskaper: rett

(28)Vær på vakt mot vranglærere.
Gud er ikke opphavet til uorden og forvirring. Han er fredens Gud. Men Satan er en skarp iakttager og en årvåken fiende, som stadig legger merke til menneskenes sinn. Han leter etter en god jordbunn som han kan så ugress i. Hvis han finner noen som han kan presse inn i sin tjeneste, underviser han dem i falske teorier og ideer. Dernest gjør han dem ivrige for å forsvare villfarelsene. Men sannheten virket ikke bare til å omvende mottageren, men også til å lutre og rense ham. Jesus har bedt oss om å ta oss i vare for falske lærere. Helt fra begynnelsen av vårt samfunns virksomhet har det fra tid til annen oppstått menn som har gjort seg til talsmenn for nye og merkelige teorier. Men hvis de som bekjenner seg til sannheten, ville gå med sine teorier til dem som har lang erfaring i Guds verk, hvis de ville gå til Guds ord med en lærvillig og ydmyk ånd og studere sine ideer i sannhetens lys sammen med dem som er flittige bibelgranskere, og hvis de samtidig ville be Gud om hjelp og si: Er dette Herrens vei, eller er det en gal vei som Satan vil lede meg inn på? - da ville de få lys, og de ville slippe ut av sjelefangerens garn. rett

(29)Hvis noen begynner å forkynne et bestemt tidspunkt for Kristi gjenkomst eller for oppfyllelsen av andre viktige profetier i Guds ord, bør alle brødre og søstre være på vakt. De skal huske på Jesu ord til disiplene: "Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Far har fastsatt av sin egen makt." - Ap. gj, 1, 7. Falske lærere kan gi inntrykk av å være nidkjære for Guds verk. Det er mulig at de vil bruke mange penger for å kunngjøre sine teorier for verden og for menigheten. Men når de blander sannhet og villfarelser sammen, blir deres budskap bare et bedrag som vil lede sjeler inn på forkjærte stier. Disse falske lærere må, vi motarbeide, ikke fordi de er dårlige mennesker, men fordi de er vranglærere. De forsøker å sette sannhetens stempel på villfarelser. rett

(29)Hvor beklagelig det er at noen vil kaste bort dyrebar tid bare for å oppdage villedende teorier, når det finnes store forrådshus fulle av kost bare perler, og de kunne ha blitt rike på sannhetens vidunderlige skatter. Men i stedet for å samle seg om forkynnelsen av sannheten lar de fantasien dvele ved merkelige og nye ideer. Når de så begynner å forkynne disse a vikende meningene, kommer de i utakt med dem som Gud har satt til å løfte menneskene opp på sannhetens plattform. De kaster til side alt som vi har lært om å være enige i tro og lære, i stemninger og følelser. De ringeakter Jesu bønn om enighet, som om den skulle være unødvendig. De syntes ikke det er nødvendig for Kristi etterfølgere å være ett liksom han og Faderen er ett. De lar seg lede på avveier, og liksom Israels konge Jehu roper de til sine brødre at de må følge deres eksempel i nidkjærhet for Herren. rett

(29)Hvis de med sin iver ville trekke i samme retning som sine brødre som har båret dagens byrde og hete, kunne de ha gjort et stort og godt arbeid. Hvis de kunne overvinne skuffelser og motgang, slik som deres brødre har gjort, ville de ha vist et godt eksempel for andre, og Gud ville ha brukt dem i sitt verk. Men de som gir seg til å rope høyt om et nytt og vidunderlig lys, og samtidig skiller lag med Guds folk og det verk han leder, er dødsdømte. Det var dette Korah, Datan og Abiram gjorde. Deres opprør og den straff som rammet dem, er skrevet ned til advarsel for oss. Vi må ikke følge deres eksempel. Vi må ikke anklage og fordømme dem som Gud har satt til å lede verket. rett

(29)De som nå forkynner at syvendag-adventistenes menighet er Babylon, har brukt "Vitnesbyrdene" for å finne- en tilsynelatende støtte for sine påstander. Men hvorfor har de ikke tatt med det som i årevis har vært noe av det viktigste i mine budskaper - omsorgen for å bevare enheten i menigheten. Hvorfor har de ikke sitert engelens ord: "Hold sammen, hold sammen, hold sammen"? Hvorfor har de ikke sitert det prinsipp som sier at "enighet gir styrke, men uenighet gir svakhet"? De budskapene som disse menn har brakt, har skapt uro og splittelse i menigheten. De har gitt sannhetens fiender grunn til å spotte. Deres lære bærer tydelig preg av den store forførerens listighet og oppfinnsomhet. Det har alltid vært hans hensikt å hindre menigheten i å oppnå full enighet. Disse falske lærere følger gnistene av den ild som de selv har tent. De stoler blindt på sin egen uavhengige dømmekraft, og de dekker sannheten med falske forestillinger og teorier. De nekter å rådføre seg med sine erfarne brødre, og de fortsetter å gå sine egne veier inntil de kommer nettopp i den tilstand som Satan ønsker å føre dem inn i - et ubalansert sinn. rett

(30)Jeg formaner dere, mine brødre, til å være på vakt mot alle Satans fristelser og påfunn. Guds og menneskenes store motstander fryder seg i dag, fordi det har lykkes for ham å villede noen sjeler. Han gleder seg over at han har fått anledning til å bruke disse menns dyktighet og pengemidler til unyttige og uverdige formål. De kunne ha brukt sine penger til fremme av sannhetens sak. Men i stedet for å gjøre dette, har de brukt dem til å publisere forestillinger og meninger som ikke har noe med sannheten å gjøre. rett

(30)Et annet eksempel
I 1845 begynte en mann som het Curtis, å gjøre et lignende arbeid i staten Massachusetts. Inn i sin falske lære vevde han tankespråk og sitater fra "Vitnesbyrdene". Han offentliggjorde sine merkelige teorier i en trykksak som han kalte "Day Star". I årevis bar hans virksomhet giftige frukter, som brakte skam og skjensel over "Vitnesbyrdene", enda de ikke på noen måte støttet hans synsmåter. Min mann skrev til ham og spurte hva han mente med å flette "Vitnesbyrdene" sammen med sine egne ord til støtte for en lære som vi ikke kunne godkjenne. Min mann ba ham om å rette på det forkjærte inntrykk som hans fremstilling hadde gitt. Men han nektet bestemt å gjøre dette. Han erklærte at hans teorier var sannhet, og at Ellen G. Whites syner burde ha bekreftet dem. Han mente at i virkeligheten stadfestet "Vitnesbyrdene" hans lære. Men Ellen G. hadde glemt å skrive ned det som gjorde hans synspunkter så klare og innlysende. rett

(30)Helt siden begynnelsen av vårt samfunns virksomhet har den ene etter den andre stått frem med lignende budskaper, og jeg har vært nødt til å ordne opp i vanskelighetene. Jeg måtte ta på meg både utgiftene og arbeidet med å gjendrive disse falske påstandene. Men vranglærerne har offentliggjort sine teorier, og de har ført mange sjeler på villspor. Må Gud verne om sine får. - Review and Herald, 12. sept. 1893. Testimonies to Ministers, side 52-57.

--------------
rett

neste kapitel